Nyheter

Vi accepterar inga nedskärningar i sjukvården

    Vänsterpartiets landstingsgrupp. Sofia Rogozinska, Elisabeth Rosengren, Sören Bergqvist, Maria Fregidou-Malama, Neil Ormerod, Jeannette Escanilla, Åskar Andersson. Foto: Edvin Hellsing
Vänsterpartiets landstingsgrupp. Sofia Rogozinska, Elisabeth Rosengren, Sören Bergqvist, Maria Fregidou-Malama, Neil Ormerod, Jeannette Escanilla, Åskar Andersson. Foto: Edvin Hellsing

Den 11 maj blev det offentligt att Vänsterpartiet kommer att lägga en egen budget i landstinget för 2016-2018 efter att överläggningarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet spruckit.

Tvisten handlar främst om den framtida finansieringen av hälso- och sjukvården där S och MP inte ger full uppräkning och dessutom lägger effektiviseringskrav på samtliga verksamheter.

Vi ser inte heller att nödvändiga satsningar på hälso- och sjukvården ryms under planperioden. Under slutet av planperioden tillkommer stora kostnader genom ökade hyreskostnader för Akademiska sjukhuset när nya byggnader står klara samt ökade pensions-kostnader. Socialdemokraterna kom till överläggningar med bundna mandat, max 55 öre skattehöjning under planperioden och inte en krona till sänkta avgifter på periodkorten i kollektivtrafiken. 55 öre räcker inte för att täcka landstingets kostnader 2018, särskilt inte eftersom inga nya satsningar finns med i budgetförslaget. Vänsterpartiet föreslog antingen en större höjning redan inför 2016 eller en ytterligare höjning inför 2018. Detta avvisades bestämt.

Vänsterpartiet gick till val på att återinföra stadskortet i Uppsala inom kollektiv-trafiken. Detta fick inget gehör i våra majoritetsför-handlingar i höstas, men istället blev det en tydlig formulering i majoritetsöverenskommelsen att priset för ett länskortet skulle sänkas till 500 kr år 2016.

Socialdemokraterna bröt alltså mot vår gemensamma överenskommelse och tyvärr accepterade Miljöpartiet detta. Vänsterpartiet försökte kompromissa för att få ner kostnaden för reformen men S ville inte släppa till en enda krona. Det blev tydligt att S inte betraktade vår överenskommelse som bindande och därmed faller den.

I en debattartikel i UNT den 20 maj, undertecknad av Sören Bergqvist och distriktsordförande Lars Thor, redogjorde vi varför vi lägger ett eget budgetförslag.

 

Vänsterpartiets budgetförslag

Fredagen den 29 maj presenterade Vänsterpartiet sitt budgetförslag som relaterade till S och MP:s gemensamma förslag (se hela förslaget här.)

Vänsterpartiets förslag till landstingsplan och budget innebär i korthet:

  • mer resurser till sjukvården; 142 mkr år 2016, 161 mkr 2017 och 146 mkr 2018  för Akademiska innebär det ett tillskott på 87 mkr nästa år och ca 100 mkr åren därpå
  • utrymme för satsningar på vården och personalen
  • Akademiska sjukhuset ska gå in i 2016 med en budget i balans
  • ett periodkort inom en utökad zon 1 för 500 kr
  • i övrigt oförändrade taxor och avgifter

Förslaget finansieras med en skattehöjning 2016 med 55 öre och 2018 med ytterligare 20 öre.

 

Vänsterpartiet har försökt hitta lösningar

Samma dag presenterade de fyra borgerliga partierna ett gemensamt budgetförslag som i praktiken bara var en budget för 2016 med få satsningar och ingen skattehöjning men med en höjning av länskortet med 100 kr. På landstingsstyrelsen den 1 juni lade också Sverigedemokraterna sitt förslag på bordet.

Vänsterpartiet hade inför styrelsemötet bestämt sig för att släppa fram S- och MP-förslaget som huvudförslag eftersom Vänsterpartiets förslag var relaterat till det. Men vi gjorde det också för att möjliggöra för S och MP att i fullmäktige kunna rösta igenom sin egen budget utan att vi behövde stödja den. Vi har under hela processen signalerat att vi är villiga att diskutera och hitta lösningar som möjliggör en gemensam budget och att majoritetssamarbetet kan återupptas.

 

Landstingsfullmäktige 15-16 juni

På landstingsfullmäktige 15-16 juni föreslog presidiet att i stället för som vanligt ställa de olika budgetförslagen mot varandra i sin helhet, skulle det beslutas att-sats för att-sats. Totalt blev det ett trettiotal beslutspunkter varav åtta ledde till voteringar. Vänsterpartiet har varit mycket tydligt med att vi bara kommer att rösta på vårt förslag. S och MP hade möjlighet att i varje votering rösta fram vårt förslag som motförslag till deras eget och därmed skulle deras förslag vinna i slutliga röstningen. Den första voteringen handlade om inriktningen på hälso- och sjukvården och där begärde inte S och MP votering i kontrapropositionen och därmed blev alliansen förslag motförslag och vann den slutliga röstningen med stöd av Sverigedemokraterna. I de följande voteringarna röstade S och MP konsekvent fram vårt förslag som motförslag och fick därmed igenom sitt förslag. Utfallet blev därmed som förväntat förutom avsnittet om hälso- och sjukvård men det kan ju förändras i november när kompletteringsbudget ska tas.

 

Sören Bergqvist

Landstingsråd

Kopiera länk