• Hem
  • En kreativ och ...
sida

En kreativ och rättvis kulturpolitik

Kulturupplevelser skapar möten mellan människor och deras tankar, känslor, föreställningar och frågeställningar. Kulturen är därför en viktig del i en livskraftig demokrati och ska betraktas som en del av välfärden.

Envars fria utveckling
När arbetarrörelsen växte fram i början på nittonhundratalet var det folkbildning som gjorde att människor reste sig mot förtrycket och krävde sin rätt. En ökad medvetenhet är nödvändig i samhället för att öka jämlikheten och motarbeta en kunskaps- och bildningsfientlig populism. Vi behöver åter satsa på bildning, alltså alla de kunskaper och erfarenheter som inte är så enkelt mätbara men som präglar en människas inställningar och värderingar. Bildning är för oss en del av individens fria utveckling. Politikens roll är att skapa förutsättningar för bildning och därmed ett samhälle som främjar envars fria utveckling.

Konstnärlig frihet
Vi vill se en kulturpolitik där kommersiella intressen inte är avgörande för vilka kulturyttringar människorna i länet får tillgång till. Vi värnar konstnärlig frihet och vill ge professionella kulturskapare möjlighet att leva på sitt arbete. Därför bör fler kulturskapare få uppdrag att arbeta med Kultur i vården. Att Region Uppsala tillämpar enprocentsregeln vid om- och nybyggnation är mycket positivt och något som vi vill värna. Politiken ska följa principen om arm-längds avstånd till beslut om tilldelning av medel till kulturutövare.

Högkvalitativ dans, musik, film och konst i hela länet

Musik i Upplands arrangörsutbildning för föreningar är exempel på en verksamhet som är mycket värdefull. Samarbetet mellan regionens kommuner och Musik i Uppland skulle kunna stärkas genom inrättande av en länskonsulent för musik. Vi vill öka förutsättningarna för ett brett och högkvalitativt musikliv. Musik i Uppland och Region Uppsalafolkhögskola har nyckelroller här. Även intresset för dans har ökat markant i länet och Kulturnämnden bör få uppdrag att stärka förutsättningar för länets dans- och musikliv.

Dans i Uppland och Film i Uppland har haft stor betydelse för många ungdomars kulturutövande, vilket inte minst märks på Kortfilmsfestivalen i Uppsala som arrangeras årligen och som visar filmer av hög kvalitet.

Uppsala konstmuseum bör få uppdrag att arbeta med konsten i hela länet.

Möjligheten att åka kulturbuss ska utökas för att tillgängliggöra kultur i fler delar av länet.

Kultur och hälsa
Regionen bidrar genom sin verksamhet ”Kultur i vården” till att äldre eller inneliggande patienter får ta del av kulturupplevelser, vilket har positiv påverkan på tillfrisknandet. Vi vill göra Kultur i vården tillgänglig för fler och – efter samma princip som Fysisk aktivitet på recept – utveckla möjligheterna att skriva ut Kultur på recept. Vi vill utveckla kulturen i vården genom att använda sjukhusbiblioteken som ett nav för att skapa, visa och sprida kultur till patienter, anhöriga och personal. Regionen satsar på kompensatoriska åtgärder för jämlik hälsa till exempel genom att stödja projektet med dans för flickor med psykisk ohälsa. Vi vill se fler liknande projekt.

Tillgång till böcker för inneliggande patienter borde vara en självklarhet. Sjukhusbibliotek har särskilt stor betydelse för patienter som inte har kunskap i digital teknik, inte har råd med en läsplatta eller smart telefon eller som kanske inte är tillåtna att ha med sig dem, som vissa patienter inom psykiatrin. Beslutet att stänga sjukhusbiblioteket på Akademiska år 2021 var ett slag mot de mest utsatta patienternas tillgång till kultur. Vänsterpartiet vill återöppna sjukhusbiblioteket på Akademiska och utveckla sjukhusbibliotekens verksamhet.

Satsa på Wik
Wikområdet har stort värde och stor kulturhistorisk betydelse och borde lyftas fram som en viktig tillgång för natur-, kultur- och bildningsverksamheten. Där finns stora möjligheter att utveckla samarbetet mellan regionverksamheter som Kultur och bildning, Upplandsstiftelsen, Trafik och samhälle, samt mellan regionen och andra aktörer.

Gamla Uppsala och länets rika kulturarv
Vänsterpartiet är positivt till Region Uppsalas övertagande av Gamla Uppsala museum.  Det förs sedan en tid en dialog mellan Stiftelsen Uppsalamuseet, landstinget och Riksantikvarieämbetet om Regionalt övertagande av museet. Ett orosmoment är att nuvarande anslag inte räcker för att utveckla verksamheten. Region Uppsala ska se till att nödvändiga medel för utvecklingsarbetet garanteras.

Gamla Uppsala museum och området kring Gamla Uppsala har också potential att utvecklas mer och innehåller aspekter av länets historia som bör lyftas fram. Andra exempel är bruksmiljöer i norra länet, runstenarna, de medeltida kyrkorna och Albertus Pictors målningar, folkbildningens historia och folkrörelsernas roll i demokratiutveckling.

Starkare folkhögskolor
I spåren av coronakrisen har det talats varmt för folkhögskolorna och deras betydelse för att stödja människors möjligheter till utbildning och personlig utveckling. Detta ska vi värna om i denna tid då många människor kan bli utan jobb.

Uppsala län har ett mindre utbud av folkhögskoleutbildningar än andra jämförbara län. Det gör att Region Uppsala har ett särskilt ansvar för att utveckla den egna verksamheten och nå ut till fler grupper. Det är även viktigt att värna den enda rörelseägda folkhögskolan i länet, Nordens Folkhögskola Biskops Arnö, som har många studerande från hela Sverige. Biskops Arnö är sedan 1960-talet en värdefull mötesplats för författare, kritiker, litteraturforskare och kulturförmedlare från hela Norden. De har ett unikt nordiskt bibliotek med samlingar som måste värnas för framtiden. Norden. Den högt ansedda författarskolan är en prestigeutbildning inom sin genre. Där finns ett unikt nordiskt bibliotek.

Vänsterpartiet vill att Region Uppsala höjer ersättningsnivån för länsbor som går på andra folkhögskolor än regionens egen (mobilitetsstödet) i enlighet med SKR:s rekommendationer.

Utveckla Wiks estetiska inriktning
För en del människor är det bildning i de estetiska ämnena som behövs för nå personlig framgång. Region Uppsala Folkhögskolans estetiska inriktning är även oerhört betydelsefull för kulturlivet i Uppsala län. Utan alla de människor som studerat på Wiks estetiska linjer skulle det musikaliska och konstnärliga livet i länet och i hela landet bli mycket fattigare. En fortsättning för Wiks estetiska utbildningar är en satsning på framtiden och därför var nedläggningen av de estetiska särskilda kurserna som Kulturnämnden beslutade om inför hösten 2020 mycket olycklig.

Vi vill se ett utvecklingsarbete för att återuppbygga Region Uppsala Folkhögskolans estetiska profil, med hög delaktighet av medarbetare och kursdeltagare.

Vänsterpartiets förslag:

  • Satsa på kultur i vården.
  • Höja mobilitetstödet till SKRs rekommenderade nivå.
  • Uppdra åt Kulturnämnden att främja länets musik- och dansliv.
  • Värna Wiks estetiska profil.
  • För mer kultur och folkhögskolesatsningar anslår vi fem miljoner kronor mer till Kulturnämnden än det blågröna styret.
Kopiera länk