• Hem
  • En demokratisk ...
sida

En demokratisk region

Människors möjligheter att få sina röster hörda, utöva inflytande inom det allmänna och att gå samman i de organisationer som de själv formerar, är grundbultar i vår demokrati. Möjlighet till inflytande och delaktighet har dessutom en positiv inverkan på hälsan. Att kunna verka i ett sammanhang som är öppet och inkluderande stärker egenmakten och tilltron till sig själv och andra. Och när människor organiserar sig får vi möjlighet att påverka situationer som är svårföränderliga för den enskilde. Tyvärr är inte förutsättningarna de bästa för många grupper att få sina röster hörda inom länet och Region Uppsala. Vi vill se satsningar på delaktighet och ökat inflytande för patientgrupper och andra.

Lagen om nationella minoriteter, en lagstiftning som syftar till att skydda och främja de nationella minoriteternas kultur och språk, ställer krav på samråd med de nationella minoriteterna. Region Uppsala har dessutom ett utpekat ansvar för språket finska. Region Uppsala ska teckna avtal med föreningar som representerar de nationella minoriteterna i länet om hur regionens dialog med de nationella minoriteterna ska bedrivas. 

Barns upplevelser och åsikter ska tas till vara i Region Uppsalas beslutsfattande. Det pågår mycket bra arbete inom Region Uppsala verksamheter med stöd av Barnombudet i Uppsala län. Detta arbete ska förstärkas. Region Uppsala ska ta fram former för att öka barns inflytande och delaktighet i våra demokratiska beslutsfattande. (Ett internationellt erkänt exempel av ett sådant projekt är ”Growing up Boulder” i Boulder, Colorado i USA.) 

En särskild ansträngning ska göras för att fånga in åsikter från grupper som representeras av Funktionsrätt. Avtalen mellan Funktionsrätt Uppsala län och Region Uppsala ska respekteras.

Det offentliga stödet till hbtq-personers organisering i länet är mycket svagare än på andra håll i landet. Vi vill stärka hbtq-personers möjligheter till egenorganisering, inflytande och delaktighet. Det kan ske genom avtal med föreningar som företräder hbtq-personer i länet.

Region Uppsala har råd och beredningar (som Pensionärsrådet och Rådet för Delaktighet) som syftar till ömsesidigt utbyte av kunskap och en ökad delaktighet i beslut. Dessa organ ska förstärkas och få högre status. Ett råd som samlar det civila samhället skulle vara ett sätt för Region Uppsala att tillvarata föreningslivets engagemang i frågor som berör regionen och länet. 

Det är viktigt att de som deltar i arbetslivet får sin röst hörd. Fackförbunden är de anställdas egna organisationer och ska bjudas in till dialog (utöver kollektivavtalade samverkan). Fackförbunden som företräder de anställda vid leverantörer som agerar på uppdrag av Region Uppsala ska bjudas in till samråd med regionen på förvaltnings- och politiska nivåerna. Fackförbunden ska även bjudas in till att lämna svar på Region Uppsalas remisser, till exempel den regionala utvecklingsstrategin.

Kopiera länk