• Hem
  • Ökat välstånd i...
sida

Ökat välstånd i ett jämlikt samhälle

Uppsala län är välmående på många sätt, men det finns stora ojämlikheter – inte minst mellan stad och land. Mycket tyder på att pandemins effekter ökar klyftor och kriget i Ukraina bidrar till en ostabil situation i vår omvärld, som kan påverka ekonomin negativt, inte minst vad gäller en högre inflationstakt. Därför behövs nya grepp i ett starkare och bredare regionalutvecklingsarbete. Därtill en ny fokus på utveckling av ny industriteknik för att möta klimatkrisen: Den nya gröna industriella revolutionen. Samtidigt vet vi att jämlika samhällen har större uthållighet och är mer produktiva, egenskaper som leder till ökat välstånd för flertalet.

Att bygga välstånd
Region Uppsalas ekonomiska avtryck är omfattande och bör användas strategiskt för att stärka den lokala ekonomin och säkerställa att alla länsinvånare får ta del av ökat välstånd.

Staden Preston i England har utvecklat en modell för strategisk samverkan i regionala utvecklingsfrågor. Modellen går ut på samarbete mellan lokala ”ankarinstitutioner”, till exempel universitet eller sjukhus, och har lyckats både förstärka den lokala ekonomin och uppnå andra regional utvecklingsmål. Bland annat används ankarinstitutioners inköp på ett mer strategiskt sätt, till exempel med upphandlingar som vänder sig till lokala småföretag.

Vi menar att även en välmående region som Uppsala län kan ha nytta av att använda strategier och metoder som utvecklats utifrån den nu internationellt erkända Prestonmodellen och dess behäftade begrepp ”lokalt gemensamt välståndsbygge”. Centre for Local Economic Strategies definierar konceptet lokalt gemensamt välståndsbygge som en samling aktiviteter som ”gör det möjligt för platser att växa och utvecklas inifrån, genom att utnyttja befintliga resurser på ett mer progressivt och fördelaktigt sätt för lokalsamhället, vilket leder till en rad lokala ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar.”

Arbetet med regional utveckling ska ta avstamp i begreppet lokalt gemensamt välståndsbygge.

Stärk ekonomin och den lokala demokratin med fler verksamheter i egen regi
Lokalt gemensamt välståndsbygge kan även handla om att offentliga instanser tar tillbaka verksamheter i egen regi. Storstaden Liverpool i England hade, i likhet med många regioner och kommuner i Sverige lagt ut stora delar av sina verksamheter på entreprenad. Då de förväntade effektivitetsvinsterna uteblev valde staden år 2015 att återta många av verksamheterna i egen regi. Återtagandet ledde inte bara till att kommunen omgående sparade 1,4 miljoner pund; det skapade också 100 arbetstillfällen hos lokalbefolkningen. Det är ett bra exempel på hur välstånd skapas när resurser förs tillbaka in i det lokala samhället. Vi vill se ett systematiskt arbete för att kontrollera vilka av Region Uppsalas tjänster och verksamheter som nu utförs på entreprenad som istället, till fördel för det lokala välståndet, kan utföras i egen regi.

Gynna socialt företagande
En aspekt av lokalt gemensamt välståndsbygge är ett särskilt fokus på den sociala sektorn. Stöd till socialt företagande behöver ökas, med särskilt fokus på alternativa ägandeformer såsom kooperativt ägande.

Regionstyrelsen får i uppdrag att initiera ett arbete för att främja socialt företagande och kooperativa ägandeformer som bidrar till ökat välstånd på landsbygden och socialt utsatta områden. 2,6 miljoner avsätts i en särskild fond för att gynna socialt företagande.

Jämställd upphandling
Offentliga aktörers upphandling och inköpskraft kan även vara ett verktyg för att öka jämställdhet och jämlikhet i enlighet med mål 7 i den nationella upphandlingsstrategin, ”Offentlig upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle”. Uppsalahem, som vann pris för sitt arbete med jämställd upphandling, är ett bra exempel på detta. Som en del av deras strategiska jämställdhetsarbete har de tagit fram en checklista med skall-krav som leverantörer således måste uppfylla. Den innehåller bland annat krav på hur de arbetar för lika lön för lika arbete och hur de aktivt arbetar för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Rättvisa inköp
Användning av offentliga medel ska inte leda till barnarbete eller andra kränkningar av mänskliga rättigheter. Region Uppsalas konsumtion ska istället bidra till omställningen till en hållbar värld. Därför ska hållbarhetskrav alltid ställas vid upphandling.

Satsa på landsbygden
Uppsala län utmärks av både landsbygds- och urbana livsmiljöer. De senaste decennierna har stadens attraktionskraft ökat och många som bor på landsbygden eller i någon mindre tätort känner sig övergivna och har sett en minskning av samhällsservicen. Det är viktigt att välstånd når alla oavsett boende ort. Det krävs satsningar på service och infrastruktur, till exempel kollektivtrafik och bredband. Det som görs idag för att nå målen om bredbandsutbyggnad är inte tillräckligt.

Företagares tillgång till kapital är en viktig förutsättning för landsbygdsutveckling. Mikrofonden Uppsala län är ett bra exempel av insatser som kan gynna småskalig företagsamhet i både staden och landsbygden.

Regionstyrelsen uppdras att initiera ett arbete för att peka ut strategier och metoder för att stärka landsbygden.

Besöksnäringen ger förutsättningar för kultur i hela länet
Det krävs fler och större insatser från regionen för att besöksnäringen ska nå sin fulla potential. En aktiv och välmående besöksnäring är inte bara en källa till anställningar för ungdomar på landsbygden utan ger också bättre förutsättningar för ett rikt kulturutbud i hela länet.

Vänsterpartiets förslag:

  • Utgå från lokalt gemensamt välståndsbygge i arbetet med regional utveckling.
  • Utred möjligheten att återta verksamheter till egen regi.
Kopiera länk