• Hem
  • Regional utveck...
sida

Regional utveckling för hållbarhet och klimatet

Under senare år har samhällets behov av ökad resiliens, motståndskraft, inför framtidens prövningar kommit i fokus.Det har inte minst belysts under coronapandemin. Region Uppsala har en stor roll att spela i att öka Uppsala läns hållbarhet och resiliens: som vårdgivare och huvudman för sjukvården i länet, som kollektivtrafikmyndighet och inom det regionala utvecklingsansvaret. Behovet av ökad motståndskraft gäller såväl hotet från klimatförändringar och miljöutarmning som från det förändrade säkerhetsläget efter Rysslands rättsvidriga angrepp på Ukraina.

Riksdagen har fastställt 16 mål inom miljöpolitiken, av de 15 nationella miljömål som berör Uppsala län uppnås bara ett, som handlar om havsförsurningen. Av övriga mål är det bara det som gäller luftkvalitén som går åt rätt håll. För målen om levande skogar, havet samt kust och skärgård, våtmarker, och en miljö fri från gift står utvecklingen antingen stilla eller går åt fel håll.

SMHI:s klimatscenarier för länet visar på en framtid med fler värmeböljor, längre perioder av torka, samt större risk för extrem nederbörd. I spåren följer fler dödsfall, skogsbränder och översvämningar. Även en begränsad uppvärmning kan försätta länet i ett nödläge. Dricksvattnet för två miljoner människor hotas när saltvatten tränger in i Mälaren. Den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen slår fast att fler allvarliga infektionssjukdomar kan etablera sig i ett förändrat klimat.

Det finns all anledning därför att stärka Region Uppsalas arbete för ett mer robust Uppsala län.

Agenda 2030 och ökad tillit
Social hållbarhet är intimt förenade med de värden som lyfts fram i Agenda 2030-målen, vilka manar till krafttag för ett inkluderande, jämlikt och jämställt samhälle och en omställning till en ekologiskt hållbar ekonomi.

Ett jämlikt samhälle som upplevs som tryggt och rättvist har större resiliens mot hot och oförutsedda kriser. Det handlar om ett samhälle som går att lita på. Regionens insatser inom kultur, folkbildning och demokratiutveckling är viktiga pelare i de aspekter av resiliens som rör tilliten människor emellan.

Ett klimatsäkrat Uppsala län
Vi ska göra allt vi kan för att uppnå klimatmålen men regionens arbete inom samhällsutveckling måste ta hänsyn till hur vi bygger ett samhälle och en infrastruktur som är mindre sårbar för framtida klimatförändringar och extremväder.

Idag tar de flesta av länets kommuner vatten från grundvattenkällor eller Mälaren. Då klimatförändringar leder till lägre grundvattennivåer får vi redan nu återkommande brist på vatten, särskilt i kustnära områden. Utvecklingen av Östhammars kommun påverkas i hög grad av problem med vattenförsörjning. Som en effekt av låga grundvattennivåer finns en tendens till att hämta dricksvatten i än högre grad från Mälaren. Dock är det en lösning som innebär stora risker då det förändrade klimatet leder till högre havsnivåer i Östersjön som i sin tur får konsekvenser för Mälaren som mynnar ut i Saltsjön och Södertälje kanal. Både klimatförändringar och miljöförstöring riskerar på lång sikt att påverka vattenkvaliteten i Mälaren. Det är även viktigt att värna vattenkvalitén i Dalälven från ett dricksvattenförsörjningsperspektiv.

Region Uppsala ska samla länets aktörer i ett strategiskt arbete för att säkerställa länets tillgång till dricksvatten, på samma sätt som har gjorts i eleffektsfrågan.

Stora parkeringsplatser och mycket hårdgjord yta till exempel innebär stora översvämningsrisker även vid måttlig nederbörd. Våtmarker nära städer måste bevaras för att minska risken för översvämning i städerna. Även gröna ytor i städerna ger ett ökat skydd mot översvämningar då det ökar vatteninfiltrationen i marken. Grönområden och exempelvis dammar fungerar också som naturliga kolsänkor. Region Uppsala ska i samarbete med Upplandsstiftelsen arbeta för att skydda och etablera nödvändiga gröna ytor och våtmarker och andra kolsänkor.

Ökat naturskydd
Länet förlorar biologisk mångfald trots olika skyddsinsatser. Vi vill utöka antalet naturskyddade miljöer i länet och öka resurserna till Upplandstiftelse för att stärka dess naturvårdsarbete och insatser för att främja den biologiska mångfalden.
Nuvarande åtgärder för att nå miljömålen om vatten, våtmarker eller havsmiljön kommer inte att räcka. Uppsala län har en lång kuststräcka mot Östersjön som är ett av världens största bräckvattenhav. Det är ett känsligt hav med låg vattenomsättning. Östersjön hotas främst av övergödning och överfiske. Jordbruket är den enskilt största källan till övergödningen och stora insatser krävs. Sverige och Uppsala län deltar i det internationella Östersjösamarbetet men vi också måste ta vårt ansvar på hemmaplan för att minska miljöbelastningen på havet och länets vattendrag och våtmarker.

Region Uppsala har ett särskilt ansvar att minimera utsläppet av antibiotika och andra läkemedelsrester, både för att skydda vattenmiljöerna och hjälpa till att bevara antibiotikas medicinska effekt. Region Uppsala ska behålla och utveckla sitt engagemang i Svealands kustvattenvårdsförbund. Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur Region Uppsala kan öka sitt engagemang i naturskyddsfrågor i samarbete med Upplandsstiftelsen.

Idag är den svenska skogen till stor del fragmenterad och artfattig. I vårt län är arealen skyddad skog långt ifrån det som är nödvändigt för att bevara artrikedom. Livsmiljöer för känsliga arter avvecklas och den riktigt gamla skogen huggs ner. Läget är mycket oroande. Region Uppsala ska där det är möjligt bidra till ett hållbart skogsbruk.

Ren luft
Luftföroreningar skadar människors hälsa, särskilt de mest sårbara, som barn, foster, sjuka och äldre. Den senaste forskningen bekräftar en stark koppling mellan luftföroreningar och många sjukdomar, som cancer, lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Det resulterar i hela 5 500 för tidiga dödsfall i Sverige per år. Dessutom tar naturen skada genom försurning av marken och minskning i den biologiska mångfalden. Även våra byggnader åldras i förtid. Luften i städerna, och deras mest trångbodda delar, tenderar att vara sämre än på andra ställe som bidrar till att öka ojämlikhet i hälsa.

Region Uppsala ska behålla och vidareutveckla sitt engagemang i Östra Sveriges Luftvårdförbund och på andra sätt bidra till att bekämpa luftföroreningar.

Klimatanpassad energiförsörjning
Det finns förutsättningar för en stark utbyggnad av förnyelsebar elproduktion i länet som en helhet. Detta innebär mycket stora utvecklingsmöjligheter och kommer att skapa nya jobb under de närmaste åren.

Offentliga aktörer som Region Uppsala måste ta ledningen i energiomställningen. Region Uppsala ska bli självförsörjande när det gäller förnybar el, och fler solceller ska installeras. Lokal elproduktion blir allt viktigare då elnätets maximala kapacitet nås sedan några år tillbaka regelbundet under kalla vintertimmar, framförallt i södra länet. Region Uppsala ska både driva på för att statens planerade förstärkningar genomföras i tid och samlar länets aktörer att samarbete för effekt- och energieffektivisering, användarflexibilitet och ökat lokal elproduktion.

Pollineringsplan
Pollinatörerna, det vill säga bin, humlor och andra insekter, är en grundläggande förutsättning för den biologiska mångfalden, men de blir allt färre. Av Sveriges vilda biarter återfinns en tredjedel på den nationella rödlistan. Även de växter som ger nektar och pollen till dem har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Klimatförändringar och användningen av bekämpningsmedel försämrar villkoren för insekter. Följderna blir minskad pollinering som leder till en mer ojämn skörd. Pollinering är helt avgörande för en hållbar lokal livsmedelsförsörjning.

Insatser från det allmänna kan hjälpa till att förbättra för pollinatörerna. Det går att ta fram pollineringsplaner, som bland annat kartlägga åtgärder som kan vidtas för att stärka pollinerande insekter. Det kan handla om skapande och skydd av befintliga spridningsvägar till det omgivande skogs- och odlingslandskapet. Restaurering av ängs- och betesmarker och omställning av gräsytor till ängsytor är andra möjliga åtgärder.

Region Uppsala ska ta fram en länsstrategi för att främja pollinering, gärna i samarbete med Upplandsstiftelsen, kommunerna och andra stora aktörer och markägare.

Robust varuförsörjning
Samhällets resiliens beror i hög grad på hur det organiserar försörjningen av livsmedel, drivmedel och andra nödvändigheter. Materialbristerna inom sjukvården som uppstod under hösten 2019 och de tidiga faserna av coronapandemin visar vikten av en säker materielförsörjning. I strategisk samverkan kan upphandlande myndigheter få styrka att säkerställa robusta leveranskedjor, med ett flertal leverantörer och producenter. Även lokal produktion och försörjning i egen regi kan bidra till resiliens i materialförsörjning. Det är viktigt att inta ett strategiskt perspektiv på upphandling- och inköpsfrågorna. Det berör fler aspekter av samhällelig resiliens.

Regionstyrelsen får i uppdrag att initiera ett arbete för att stärka det strategiska perspektivet i inköps- och upphandlingsfrågor.

Bekämpa korruption och brott
Det förekommer korruption även i Sverige. Särskilt när korruption definieras som utnyttjande av ställning för att tillskansa sig själv eller närstående fördelar. Korruption är skadligt inte bara för att det kan leda till mindre fördelaktiga utfall, som när ett mindre lämpat företag vinner en upphandling, utan också för att det skadar förtroendet för det allmänna och därmed tilliten som binder samhället tillsammans.

Vi ska vara måna om allmänhetens förtroende för att allt går schyst till inom Region Uppsalas verksamheter. Därför vill Vänsterpartiet förstärka arbetet mot korruption, både inom Region Uppsalas verksamheter och tillsammans med andra för att motverka korrupta beteenden i länet. De allra flesta vill göra det de kan för att förhindra korruption, men det krävs aktiva åtgärder för att hålla frågan levande i det dagliga arbetet. Region Uppsalas rutiner för reglering av bisysslor ska skärpas.

Användning av offentliga medel ska inte leda till barnarbete eller andra kränkningar av mänskliga rättigheter. Region Uppsalas konsumtion ska istället bidra till omställningen till en hållbar värld. Därför ska hållbarhets- och arbetsrättsliga krav alltid ställas vid upphandling och Region Uppsalas rutiner för uppföljning ska skärpas.

Totalförsvar
Ett större grepp ska tas kring totalförsvarsförmågan, då konfliktnivån i vårt närområde har ökat till följd av Rysslands rättsvidriga angrepp på Ukraina. Region Uppsala med sin närhet till Östersjön och huvudstaden kan påverkas av det förändrade säkerhetsläget.  Försvarsberedningens i sin betänkande Värnkraft har som mål att Sverige ska kunna utstå ett anfall i tre månader. Det ställer stora krav på vård, infrastruktur och samordning. Förmågan att kraftsamla civila resurser i händelse av kris och krig är centralt för ett hållbart samhälle.

I Försvarsberedningens rapport Motståndskraft pekar försvarsberedningen ut riskerna digitaliseringen har lett till utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Utifrån gråzonsproblematik som beredningen pekar på och i händelse av krig är det viktigt att Uppsala län har en stark IT- och datasäkerhet för att borga för att grundläggande infrastruktur ska kunna utstå attacker utan att viktig service, så som journalsystem eller ledningssystem störs. Vidare bör Region Uppsala hantera frågan som Motståndskraft lyfter om vilka resurser som kan omfördelas i fredstid för att minska befolkningspåfrestningar i händelse av kris och krig. Det är särskilt viktigt för att säkerställa länsbefolkningens tillgång till sjukvård i händelser av krig eller en större samhällskris.

Vänsterpartiets förslag:

  • Ta initiativ för att säkra länets tillgång till dricksvatten.
  • Ta fram en pollineringsstrategi för Uppsala län.
  • Stärka det strategiska arbetet i inköps- och upphandlingsfrågor.
Kopiera länk