sida

Resande

Uppsala län är det län som växer mest i landet. Och med en växande befolkning följer också ökade behov av resor för både arbete, skola och fritid. För att skapa en hållbar framtid måste långt fler ställa bilen och välja att resa hållbart. Tåg och buss är Region Uppsala två viktigaste verktyg för att minska vår gemensamma klimatpåverkan.

Alltsedan landstingen blev ansvariga för kollektivtrafiken har Uppsala län hållit biljettpriserna uppe. En och annan rabatterad biljett med speciella regler har provats, men biljettpriserna har stigit betydligt mer än konsumentprisindex. Samtidigt har kostnaderna för bilkörning minskat stadigt, vilket gör det allt mindre attraktivt att prova hållbart resande. För en Uppsalabo framstår det knappast som lockande att betala 54 kronor för att ställa bilen hemma, och för en hel familj på fyra personer som vill resa över zongräns är kostnaden fullkomligt orimlig.

Det är de mest välbeställda som har klart störst klimatpåverkan. Dagens höga biljettpriser påverkar dem ganska lite, och de tar dessutom ofta bilen. Det är istället kvinnor, främst med lägre inkomster, som använder kollektivtrafiken mest. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik gynnar därför kvinnor mer än män.

Ett av Vänsterpartiets mål är att det alltid ska vara billigare och enklare att välja kollektivtrafik före bilen. Högern saknar visioner för kollektivtrafiken. Det uttalade målet för Region Uppsala är att just hälften av biljettpriset ska vara skattefinansierat, vilket gör det betydligt svårare att göra större investeringar för ett hållbart resande.

På sikt vill Vänsterpartiet att kollektivtrafik ska vara avgiftsfri och finansieras via skattsedeln. Staten har ett stort ansvar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och attraktiv i hela landet.

Vänsterpartiet vill att trafiken med Upptåget ska utvecklas ytterligare på sträckan Uppsala – Sala med stopp i Vänge, Vittinge och Järlåsa utöver dagens stopp i Morgongåva och Heby. Vi vill att Mälarbanan rustas, med en ny station i Grillby, som skulle även möjliggöra en förlängning av pendeltågstrafik till Enköping. Ny järnväg mellan Enköping och Uppsala, med stopp i Örsundsbro och Ramstalund, ska få prioritet i planeringen. Tågsatsningar är en förutsättning för att orterna ska kunna få nya bostäder och en god kollektivtrafikförsörjning.

I den österrikiska huvudstaden Wien kan invånarna köpa ett årskort som kostar 365 euro, det vill säga ungefär tio kronor per dag. Det låga priset har starkt bidragit till att det idag finns fler årskort än bilar i Wien. Kampanjen har inte heller kostat Wienborna något, utan har betalat sig själv.

Vänsterpartiet vill införa ett liknande kort i Uppsala län, där invånarna reser så mycket de vill, och betalar 305 kronor i månaden via autogiro.  Ett sådant kort behöver inte aktivt förnyas, och vid spontana resor inom länet blir det alltid billigare att låta bilen stå hemma.

De som vant sig vid att åka kollektivt till arbete och skola har också lättare att välja hållbart resande för olika aktiviteter på fritiden. Därför måste arbetet för att skapa klimatanpassade vanor intensifieras. Ett gott exempel av det är ett gratis sommarlovskort för ungdomar, av det slag som Vänsterpartiet förhandlade fram 2018, men som tyvärr togs bort när de borgerliga partiernas budget för 2019 antogs av riksdagen med stöd av SD.

Även om man inte har en busshållplats precis utanför dörren ska man ändå kunna nyttja kollektivtrafiken. Fler pendlarparkeringar ska införas för de som bor utanför de större stråken och som inte lätt kan ta sig till fots eller med cykel till en busshållplats eller tågstation.

Under covidperioden har påstigning vid bussarnas mitt- och bakdörrar möjliggjorts. Vänsterpartiet vill så fort som möjligt införa påstigning vid samtliga fordonsdörrar, och för att biljetter ska kunna registreras ska biljettläsare installeras på fler ställen i fordonen.  Uppgiften att kontrollera biljetter ska också lyftas från förarna och istället utföras av de särskilda biljettkontrollanterna som idag återfinns på våra fordon. Dessa kontrollanter ska också agera trygghetsvärdar och kunna informera resenärerna under deras resa.

Studier har visat att när priser sänks till en anständig nivå blir det fler som väljer bort gång och cykel till förmån för buss, och det har använts som ett argument mot sänkta priser i kollektivtrafiken. Om man istället gör det ännu mer attraktivt att ta sig till jobb eller skola till fots eller på cykel minskar vi klimatpåverkan ännu mer.

Invånarna i Uppsala län behöver en satsning på minskade luftföroreningar, minskat buller och förbättrade restider till arbete och skola. Samarbetet inom infrastrukturfrågor mellan region och kommuner måste intensifieras med det utökade målet att prioritera hållbart resande och nyttotrafik. Uppsalas tätort har länets klart bästa kollektivtrafikutbud, men ändå väljer många att ta bilen istället för att ta bussen. Med en större andel bussresenärer ökar också framkomligheten för samtliga trafikslag.

Även regionens kollektivtrafik ska omformas för ett bättre möta behoven hos människor med funktionsnedsättning. Yttre hållplatsutrop som låter de väntande veta vilken buss har anlänt är ett bra steg på vägen mot en mer tillgänglig kollektivtrafik. Vi vill satsa på att tillgänglighetsanpassa hållplatser och bytespunkter i länet.

På många ställen i länet kommer biltrafik att fortsätta att vara viktigt. Därför ska Region Uppsala främja utbyggnaden av laddningsstationer och tankställen för klimatanpassat biodrivmedel. Regionen ska se över möjligheter för att främja utvecklingen av vätgas som drivmedel. 

Upprustning av väg 288 mellan Uppsala och Östhammar ska fullgöras. Väg 55 mellan Enköping och Strängnäs inklusive Hjulstabron måste prioriteras för att skapa en säker trafikled som kan avlasta Stockholm men också förbättra transportförbindelser med Södermanland. Övriga vägsatsningar ska prioritera trafiksäkerhet, kollektivtrafikens framkomlighet och punktlighet, och minskade klimatpåverkan.

Cykelbanor behöver planeras, byggas och upprustas. Många människor vill kunna cykla men avstår på grund av att en trafiksäker cykelväg saknas. Om fler människor cyklar får det positiva effekter på både hälsa och miljö. En cykel tar också mindre plats och sliter mindre på vägar än vad bilar gör. Sammanhängande cykelstråk behöver utvecklas inom tätorterna, till skolor och till de stora arbetsplatserna, men även längs med infartsvägarna till tätorterna och till anslutande kollektivtrafik. Turism och fritid kan också utvecklas med hjälp av bättre och sammanhållna cykelstråk. Ett exempel är längs med gamla Stockholmsvägen mot Knivsta med avstickare till Sigtuna eller en cykelväg till Alstabadet från Örsundsbro. Gamla E4:an norrut kan användas som cykelstråk för att sedan ansluta till ringleder kring de gamla Vallonbruken. Även en cykelled från Enköping till Bålsta och vidare till Upplands Bro ska planeras.

Kopiera länk