sida

Miljö

Vår hälsa och välbefinnande har en stark koppling till hur naturen mår. Föroreningar i luft, mark och vatten har en direkt påverkan på folkhälsan. Människans exploatering av miljön leder till naturskador som undergräver de livsviktiga nyttor som vi får från naturen. Växter hjälper till att rena vår luft och bin pollinerar våra grödor. Artrikedom förstärker våra och kommande generationers livsmöjligheter och är grunden för fortsatt välfärd. Människan är beroende av naturen och dess biologiska mångfald. 

Riksdagen har fastställt 16 mål inom miljöpolitiken, av de 15 nationella miljömål som berör Uppsala län uppnås bara ett, som handlar om havsförsurningen. Av övriga mål är det bara det som gäller luftkvalitén som går åt rätt håll. För målen om levande skogar, havet samt kust och skärgård, våtmarker, och en miljö fri från gift står utvecklingen antingen stilla eller går åt fel håll. 

Miljöförstöring är en följd av ett ekonomiskt system som sätter profiten högre än hållbarheten och som systematiskt utnyttjar både natur och människor. Vänsterpartiet vill angripa grunden till miljö- och klimatproblemen och arbetar för ett mänskligare och rättvisare ekonomiskt system.

Ren luft
Luftföroreningar skadar människors hälsa, särskilt de mest sårbara, som barn, foster, sjuka och äldre. Den senaste forskningen bekräftar en stark koppling mellan luftföroreningar och många sjukdomar, som cancer, lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Det resulterar i hela 5 500 för tidiga dödsfall i Sverige per år. Dessutom tar naturen skada genom försurning av marken och minskning i den biologiska mångfalden. Även våra byggnader åldras i förtid. Luften i städerna, och deras mest trångbodda delar, tenderar att vara sämre än på andra ställe som bidrar till att öka ojämlikhet i hälsa.

Region Uppsala ska behålla och vidare utveckla sitt engagemang i Östra Sveriges Luftvårdförbund och på andra sätt bidrar till att bekämpa luftföroreningar.

Ökat naturskydd
Länet förlorar biologisk mångfald trots olika skyddsinsatser. Vi vill utöka antalet naturskyddade miljöer i länet och öka resurserna till Upplandstiftelsen för att stärka dess naturvårdsarbete och insatser för att främja den biologiska mångfalden.

Nuvarande åtgärder för att nå miljömålen om vatten, våtmarker eller havsmiljön kommer inte att räcka. Uppsala län har en lång kuststräcka mot Östersjön som är ett av världens största bräckvattenhav. Det är ett känsligt hav med låg vattenomsättning. Östersjön hotas främst av övergödning och överfiske. Jordbruket är den enskilt största källan till övergödningen och stora insatser krävs. Sverige och Uppsala län deltar i det internationella Östersjösamarbetet men vi också måste ta vårt ansvar på hemmaplan för att minska miljöbelastningen på havet och länets vattendrag och våtmarker.

Region Uppsala har ett särskilt ansvar att minimera utsläppet av antibiotika och andra läkemedelsrester, både för att skydda vattenmiljöerna och hjälpa till att bevara antibiotikas medicinska effekt. Strandskyddet ska tydligt värnas. Den unika havsmiljön vid Gräsö måste bevaras och Region Uppsala ska behålla och utveckla sitt engagemang i Svealands kustvattenvårdsförbund.

Naturreservat i länet ska fortsätta att utvecklas och fler ska tillkomma där det finns ett behov att värna biologisk mångfald och friluftsliv. Samtidigt ska planeringen gynna grönstrukturer som är sammanhängande och se till att gröna korridorer för växter och djur skapas i landskapet.

Idag är den svenska skogen till stor del fragmenterad och artfattig. I vårt län är arealen skyddad skog långt ifrån det som är nödvändigt för att bevara artrikedom. Livsmiljöer för känsliga arter avvecklas och den riktigt gamla skogen huggs ner. Läget är mycket oroande. Regionen ska där det är möjligt bidra till ett hållbart skogsbruk.  

Rädda pollinatörerna!
Pollinatörerna, det vill säga bin, humlor och andra insekter, är en grundläggande förutsättning för den biologiska mångfalden, men de blir allt färre. Av Sveriges vilda biarter återfinns en tredjedel på den nationella rödlistan. Även de växter som ger nektar och pollen till dem har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Klimatförändringar och användningen av bekämpningsmedel försämrar villkoren för insekter. Följderna blir minskad pollinering som leder till en mer ojämn skörd. Pollinering är helt avgörande för en hållbar lokal livsmedelsförsörjning.

Insatser från det allmänna kan hjälpa till att förbättra för pollinatörerna. Det går att ta fram pollineringsplaner, som bland annat kartlägga åtgärder som kan vidtas för att stärka pollinerande insekter. Det kan handla om skapande och skydd av befintliga spridningsvägar till det omgivande skogs- och odlingslandskapet. Restaurering av ängs- och betesmarker och omställning av gräsytor till ängsytor är andra möjliga åtgärder. Region Uppsala ska ta fram en länsstrategi för att främja pollinering i samverkan med andra aktörer. Även i regionens egen fastighetsförvaltning finns det möjlighet att främja pollinatörerna och den biologiska mångfalden.

Kopiera länk