• Hem
  • Arbetsliv
sida

Arbetsliv

Arbete är en central del i många människors liv. En stor del av all utveckling och värdeskapande har sitt ursprung i folks arbete. Därför bör arbete, arbetslivet och arbetarna få större plats i politiken. Goda arbetsmiljöer ska vara ett prioriterat mål. Här har Region Uppsala en roll att spela som arbetsgivare och som aktör inom regional utveckling.

Region Uppsala och kommunerna hör till de arbetsgivare som årligen nyanställer mest i länet och har därför en betydande påverkan på den lokala arbetsmarknaden. Ett medvetet arbete att öppna rekryteringsvägar för människor från låginkomstområden och utsatta grupper, tillsammans med icke-diskriminerande lönesättning och fler utvecklingsmöjligheter och karriärvägar kan bidra till ökad jämlikhet och framtidstro för fler.

Tillsammans anställer Region Uppsala och kommunerna 28 procent av länets löntagare. De offentliga verksamheterna är alltså viktiga för sysselsättningen i länet. Vänsterpartiet vill se en utökad offentlig sektor för att klara både de behov som ännu inte tillgodosetts och de framtida behoven av välfärdstjänster.

Satsningar på den offentliga sektorn skapar också förutsättningar för små och medelstora företag att växa och nyanställa. Offentliga verksamheter upphandlar årligen varor och tjänster för betydande belopp. Här har det offentliga ett ansvar att gynna en sund arbetsmarknad med seriösa aktörer för att motverka svartjobb, social dumping och oseriösa arbetsgivare.

Insatser inom arbetsmarknadspolitiken ska inte bara lägga vikt på att öka sysselsättning utan också på kvaliteten i de jobb som finns att tillgå i länet. Det innebär ett långsiktigt arbete för goda arbetsmiljöer för att främja de anställdas möjligheter till utveckling, lärande och ökat inflytande i hur arbetet genomförs och arbetsplatsen organiseras. Samma gäller Region Uppsala som arbetsgivare.

Digitalisering och den nya tekniken har potential att förbättra livet för många, men alltför ofta ser vi hur arbetsköparna istället använder det för att kontrollera och begränsa anställda och hur arbetet allt mer förväntas ske utifrån en löpande band-princip. Tekniken ska istället användas för att öka de anställdas möjligheter att utöva eget ansvar och företagsamhet.

Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Dessutom är sjukfrånvaron i kommuner och regioner högst på den svenska arbetsmarknaden. Ett framgångsrikt arbete med att förebygga psykisk ohälsa bland de stora offentliga arbetsgivarna skulle minska sjuktalen, vårdbehovet och vårdkonsumtionen i länet. Även de privata arbetsgivarna ska stimuleras att jobba för goda arbetsmiljöer och arbetsplatser där de anställda får inflytande. Därför ska Region Uppsala ta initiativ till ett samarbete för främjande av goda och hållbara arbetsplatser.

Fortfarande förväntas kvinnor dubbelarbeta genom att ta ett större ansvar för hushåll och familj. När vård- och omsorgssektorn drabbas av nedskärningar är det i högre utsträckning kvinnor som vårdar äldre och sjuka anhöriga. Även kvinnors och mäns arbetsliv skiljer sig åt, där kvinnor oftare har monotona arbetsuppgifter och mindre inflytande över sin arbetssituation.

Region Uppsala ska verka för arbetsplatser som präglas av mångfald och jämställdhet. Det innebär till exempel att underlätta för anställda med funktionsnedsättning, motverka diskriminering och ta vara på kompetens i mångfald. Det kräver ett aktivt arbete mot rasism. Det handlar också om att ta hänsyn till behov grundade i människors livssituation. Regionen ska skapa förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och möjliggöra arbete kombinerat med ett aktivt föräldraskap.

Det är tyvärr alltför vanligt att människor blir marginaliserade i arbetslivet på grund av diskriminering eller dåligt anpassade arbetsplatser. Lönegapet mellan män och kvinnor vittnar om att kvinnornas ställning i arbetslivet bör stärkas. Och Metoo-rörelsen uppmärksammade den unkna sexism som fortfarande råder på många arbetsplatser. Här är chefernas roll avgörande. Region Uppsala ska skapa förutsättningar för det goda arbetet med arbetsmiljöer som främjar hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering, alltså öppna, inkluderande och hälsofrämjande arbetsplatser som håller över tid.

Region Uppsala ska vara en förebild som arbetsgivare
Med närmare 12 000 anställda är Region Uppsala en stor arbetsgivare i länet. Det politiska ansvaret för arbetsgivarfrågor är betydande och kan inte delegeras bort. Det offentliga måste föregå med gott exempel både när det gäller ledarskap, företagshälsovård, följsamhet till de regelverk som finns och bra relationer till fackföreningar. Ett gott ledarskap är avgörande för att lyckas rekrytera och behålla personal. Regionens chefer behöver få mer stöd i sitt chefskap, med ett tydligt mandat från arbetsgivaren och tillräcklig med resurser för att utföra verksamhetens uppdrag.

Regionens anställda ska ha rätt till vidareutbildning och kompetensutveckling och ny kompetens ska ge avtryck i lönekuvertet. Region Uppsala ska erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som möjliggör för medarbetare att ställa om vid arbetsbrist och arbeta kvar med nya arbetsuppgifter
 
En rimlig arbetsbelastning och tid för återhämtning gör att fler vill stanna kvar och orkar arbeta heltid. Heltidsanställning ska vara norm och arbetsbördan och schemaläggning utformad så att anställda faktiskt klarar av att arbeta heltid. 

En god arbetsmiljö även handlar om att förebygga ohälsa och att sätta in rehabiliteringsinsatser tidigt. Chefer ska ha kunskaper om de främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetsmiljöperspektiven. Region Uppsala ska ge stöd till medarbetare att aktivt ta hand om den egna hälsan. Att ha inflytande över sitt arbete gör också att anställda känner delaktighet och mår bättre. Region Uppsala ska bli bättre på att se till att medarbetare har möjlighet att påverka sitt arbete och arbetsplatsen.

Fler och fler människor utsätts för hot och våld när de är på jobbet. Problemet har ett samband med ökad ojämlikhet i samhället och med nerbantade organisationer.  Region Uppsala ska bedriva ett systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete tillsammans med de anställda för att säkerställa en trygg arbetsmiljö, fri från hot och våld eller trakasserier. Hot och våld mot vårdens anställda är en viktig arbetsmiljöfråga. Den uppmärksammas dock inte tillräckligt. Med det ökade dödliga våldet drabbas många yrkesgrupper inom vården, inte minst den pre-hospitala vården i ambulanser och akutmottagningar. Den ökade psykiska ohälsan leder också till ökade risker för anställda inom vårdcentraler.

Säkrare och bättre i egen regi
Att driva verksamhet i egen regi gör det enklare att säkerställa goda arbetsvillkor för anställda som arbetar på uppdrag av Region Uppsala. Vänsterpartiet motsätter sig privatiseringar av offentlig verksamhet. Vi vill tvärtom att regionen ska ta tillbaka mer verksamhet i egen regi, som busstrafik och städning. 

I de fall där upphandlingar ändå sker ska vi ställa krav som gynnar kollektivavtalsmodellen. Vänsterpartiet vill även skydda anställningstryggheten genom att kräva att aktörer som vinner upphandlingar tar över ansvaret för befintlig personal. Ingen ska behöva gå från en tillsvidareanställning till en provanställning för att en upphandling vinns av ett annat företag.

Det är viktigt att Region Uppsala uppträder som en sammanhållen arbetsgivare. Mycket av vår personalpolitik tar avstamp i hälso- och sjukvården. Men våra principer gäller alla regionens anställda; och i förlängningen även anställda för andra arbetsgivare som jobbar på uppdrag av Region Uppsala.
När arbete utförs av andra arbetsgivare på uppdrag av Region Uppsala ska berörda fackföreningar bjudas in till samråd med Region Uppsala.
Vänsterpartiet vill utreda förvaltning som en alternativ driftsform till bolaget Gamla Uppsala Buss. 

Personalpolitik för en bättre vård
Fler anställda är nyckeln till en mer effektiv sjukvård. Det gör också vården mindre sårbar för tillfälliga störningar och arbetstoppar – eller händelser med ett längre förlopp som covidkrisen. 

I dag ser vi hur personalbrist leder till stängda vårdplatser och växande vårdköer. För Akademiskas del leder det också till minskade riks- och regionintäkter. Det blir en negativ spiral där de som är kvar på arbetsplatsen får en mer ansträngande situation med ökad stress och högre sjukskrivningstal till följd.

En av de viktigaste uppgifterna för Region Uppsala de närmaste åren är att bryta den utvecklingen. För det krävs en annan personalpolitik. En god arbetsmiljö, minskad stress och möjlighet att påverka sin arbetssituation är helt avgörande för att locka och behålla personal inom vården. Inte minst i spåren av covidpandemin är det viktigt att vårdpersonal får möjlighet till återhämtning och tillräckligt psykosocialt stöd. 

Lönerna i framför allt kvinnodominerade yrken måste upp. För att kunna behålla erfaren personal ska det löna sig att ha arbetat länge inom regionen. Det finns en tendens att de som anställs i dag går in på högre löner, medan många äldre, i synnerhet kvinnor, en gång startat på alltför låga löner och sedan aldrig kommit i kapp. Genom regelbundna lönekartläggningar kan den typen av osakliga löneskillnader, både mellan individer och mellan olika yrkesgrupper, upptäckas och åtgärdas. Det kommer att krävas långsiktiga politiska satsningar för att få upp lönerna inom vården.

Vänsterpartiet vill införa så kallade seniortjänster, i första hand för undersköterskor, där erfarna yrkespersoner ägnar en del av arbetstiden åt att handleda nyare kolleger. Många undersköterskor tvingas i dag lämna arbetslivet i förtid på grund av förslitningsskador och annan problematik kopplad till ett tungt arbete. Seniortjänster ger både anställda möjlighet att orka arbeta längre och behåller kompetensen i regionen. Barnmorskor och psykologer är exempel på andra yrkesgrupper där det finns ett behov av att ta vara på de erfarnas kompetens på ett bättre sätt än idag. Vi vill också se att fler sjuksköterskor anställs som kliniska handledare, för att skapa en tryggare arbetsmiljö. Även dessa tjänster får riktas till erfarna sjuksköterskor.

Regionen ska fortsätta att erbjuda studielön till sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig och utvidga möjligheten till fler yrkesgrupper där det behövs kompetensutveckling. 

Framtidens medarbetare
Region Uppsala har ett tungt uppdrag att bidra till utbildning av vårdyrken. Studenterna som tillbringar en del av sin utbildning inom regionens verksamheter, genom VFU, verksamhetsförlagd utbildning, utgör Region Uppsalas främsta bas för framtida rekryteringar. Studenter ska känna sig väl omhändertagna och få en utbildning av högsta kvalité. Sjukvårdens framtid är avhängig både kvalitén i utbildningarna och regionernas kapacitet att leverera tillräckligt många VFU-platser till alla yrkeskategorier. När sjukvården är så oerhört pressad har Region Uppsalas utbildningsuppdrag ofta kommit på undantag. Det ska vi rätta till.

En läkare med examen är inte färdigutbildad. För det krävs både allmän- eller bastjänstöring (AT/BT) och specialisttjänstgöring. (Bastjänstgöring är den nya formen av allmäntjänstgöring som kommer till följd av att läkarutbildningen har förlängts). Det finns en brist på utbildningsplatser som gör att en allt större del av vården bemannas av läkare på otrygga vikariat, som inte heller garanteras adekvat handledning.  Region Uppsala ska satsa på att skapa fler AT- och BT-plaster, dels genom att omvandla dagens underläkarevikariat till AT- eller BT-platser. Även fler ST-platser behövs. 

Det behövs även beredas fler specialistutbildningsplatser till tandläkare.

Trygga anställda i kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken bör drivas i egen regi. Bussförare ska slippa kravet på att visera biljetter. Vänsterpartiet vill i stället att det anställs fler kombinerade trygghetsvärdar och viseringskontrollanter som har som uppgift att både kontrollera biljetter och bidra till mer trygghet för anställda och resenärer i kollektivtrafiken. 

Bussförare och andra anställda i kollektivtrafiken ska ha rätt att börja och sluta sitt arbetspass på samma plats.

Kortare arbetstid
I de regioner där det gjorts försök med exempelvis sex timmars arbetsdag inom vissa verksamheter har man sett goda resultat både vad gäller produktivitet och personalens hälsa och mående. På nationell nivå vill Vänsterpartiet sänka normalarbetstiden till 30 timmar i veckan. Vi vill att Region Uppsala stödjer de kliniker och avdelningar som vill genomföra arbetstidsförkortningar och går före genom att införa försök med kortare arbetstid på minst två avdelningar.

Mölndals sjukhus har sedan flera år infört sex timmars arbetsdag inom ortopedkirurgin. Det har gjort att personalen mår bättre och att operationssalarna kan utnyttjas mer effektivt då schemaläggningen tillåter att lokalerna används under en längre tid. Vänsterpartiet vill se liknande försök enligt Mölndalsmodellen på Lasarettet i Enköping och Akademiska.

Kopiera länk