• Hem
  • Kultur och bild...
sida

Kultur och bildning

Kulturupplevelser innebär ofta möten med andra människors tankar, känslor och idéer, föreställningar och frågeställningar. Kulturen är därför en viktig del i en livskraftig demokrati och ska betraktas som en del av välfärden.

En fri kultur är en grundbult för yttrandefrihet och tankefrihet. Politikens uppgift är att möjliggöra ett rikt kulturliv, men hålla sig på armslängds avstånd från kulturens innehåll och från att detaljstyra hur verksamheter inom kultursektorn bedrivs.

Kommersiella intressen ska inte vara avgörande för vilken kultur invånarna i länet får tillgång till. Vänsterpartiet vill värna konstnärlig frihet och ge professionella kulturskapare möjlighet att leva på sitt arbete genom att fler anställs på kulturinstitutionerna och genom att kulturstödet till fria aktörer höjs.

Vår kulturpolitik bygger på mångfald och jämställdhet, vilket också ska avspeglas i hur anslag och stipendier fördelas. I arbetet med att bevara kulturarv och främja mångfald inom kulturlivet måste även nationella minoritetsgrupper ha en självklar plats.

Hur vi nyttjar kultur skiljer sig åt mellan oss människor. Det kan bero på ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå eller vanor och traditioner i uppväxtmiljön. Kultur ska vara lätt att uppleva och utöva för alla. Konkret kan det innebära sjukhusbibliotek, gratis eller låga inträden, eller att alla elever i länet får möjlighet till kulturupplevelser. Tillgång till kultur får inte vara en plånboksfråga eller i praktiken begränsas till dem som redan har ett stort kulturellt kapital. Det är också viktigt att kulturverksamhet är tillgänglig för personer med en funktionsnedsättning.

Det finns ett behov av icke-kommersiella mötesplatser där fler kan få möjlighet att både utöva och ta del av kultur. Det krävs lokaler och skapande miljöer med modern teknik där man kan repa, spela teater, måla, träna nycirkus eller liknande. Föreningslivet i länets ska få stöd och vi vill främja bygdegårdar, som är viktiga för kulturen och den lokala gemenskapen.
Vänsterpartiet vill prioritera tillsättandet av en tjänst som barnkultursamordnare på länsnivå. Denna samordnare kan stödja konsulenter och kulturpedagoger så att organiseringen av kulturaktiviteter, studiebesök med kulturbussarna eller medverkan av professionella konstnärer fungerar på ett smidigt och resursbesparande sätt.

Region Uppsalas huvudansvar är det länsövergripande kulturarbetet. Detta sker huvudsakligen genom Upplandsmuseet, Musik i Uppland, Länsbiblioteket, Dans i Uppland, samt Film i Uppland och genom regionens kulturnämnds anslag och bidrag till föreningar, studieförbund, konstnärer, grupper eller ungdomsorganisationer.

Det är politikens ansvar att se till att de verksamheterna tillförsäkras tillräckliga medel för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

Folkbildning
När arbetarrörelsen växte fram i början på nittonhundratalet var det folkbildning som gjorde att människor reste sig mot förtrycket och krävde sin rätt. En ökad medvetenhet är nödvändig i samhället för att öka jämlikheten och motarbeta en kunskaps- och bildningsfientlig populism. Vi behöver åter satsa på bildning, alltså alla de kunskaper och erfarenheter som inte är enkelt mätbara men som präglar en människas inställningar och värderingar. Bildning är för oss en del av individens fria utveckling.

Vänsterpartiet värnar om den speciella pedagogik som folkbildningen på folkhögskolor och studieförbund står för. Uppsala län har ett mindre utbud av folkhögskoleutbildningar än andra jämförbara län. Det gör att Region Uppsala har ett särskilt ansvar för att utveckla den egna verksamheten och nå ut till fler grupper. Vänsterpartiet vill se ett utvecklingsarbete för att återuppbygga Region Uppsalas Folkhögskolas estetiska profil, med hög delaktighet av medarbetare och kursdeltagare.

Det är även viktigt att värna den enda rörelseägda folkhögskolan i länet, Nordens Folkhögskola Biskops Arnö, med många studerande från hela Sverige och som är en värdefull mötesplats för författare, kritiker, litteraturforskare och kulturförmedlare från hela Norden.

I studieförbundens cirklar och kulturevenemang blandas människor med olika bakgrund, förkunskaper och livserfarenheter. Studieförbunden har stor betydelse för mindre orter i länet och erbjuder nya mötesplatser. Det krävs höjda anslag för att kursavgifter ska hållas låga, men också en samordning mellan stat, regioner och kommuner. 

Högkvalitativ dans, musik, film och konst i hela länet
Vänsterpartiet vill öka förutsättningarna för ett brett och högkvalitativt musikliv i länet. Musik i Upplands arrangörsutbildning för föreningar är ett exempel på en verksamhet som är mycket värdefull. Samarbetet mellan regionens kommuner och Musik i Uppland skulle kunna stärkas genom inrättande av en länskonsulent för musik.

Dans i Uppland och Film i Uppland har haft stor betydelse för många ungdomars kulturutövande, vilket inte minst märks på Kortfilmsfestivalen i Uppsala som arrangeras årligen med många filmer av hög kvalitet.

Uppsala konstmuseum bör få uppdrag att arbeta med konsten i hela länet. Möjligheten att åka kulturbuss ska utökas för att tillgängliggöra kultur i fler delar av länet.

Gamla Uppsala och länets rika kulturarv
Vänsterpartiet är positivt till Region Uppsalas övertagande av Gamla Uppsala museum. Region Uppsala måste dock se till att garantera nödvändiga medel för utvecklingsarbetet.

Gamla Uppsala museum och området kring Gamla Uppsala har också potential att utvecklas mer och innehåller aspekter av länets historia som bör lyftas fram. Andra exempel är de gamla bruksmiljöerna i norra länet, runstenarna, de medeltida kyrkorna och Albertus Pictors målningar, Eric Sahlström och nyckelharpan, fornborgar och andra fornlämningar.

Satsa på Wik
Wikområdet har stort värde och kulturhistorisk betydelse. Området borde lyftas fram som en viktig tillgång för natur-, kultur och bildningsverksamheten. Där finns stora möjligheter att utveckla samarbetet mellan regionverksamheter som Region Uppsala Folkhögskola, Kultur och bildning, Upplandsstiftelsen, Trafik och samhälle, samt mellan regionen och andra aktörer. Folkhögskolan ska behålla och utveckla sin verksamhet i Wiks området.

Kultur och vård
Regionen bidrar genom sin verksamhet ”Kultur i vården” till att äldre eller inneliggande patienter får ta del av kulturupplevelser, vilket har positiv påverkan på tillfrisknandet. Vi vill göra ”Kultur i vården” tillgänglig för fler och – efter samma princip som ”Fysisk aktivitet” på recept – utveckla möjligheterna att skriva ut ”Kultur på recept”. 

Tillgång till böcker för inneliggande patienter borde vara en självklarhet. Sjukhusbibliotek har särskilt stor betydelse för patienter som inte har kunskap i digital teknik, inte har råd med en läsplatta eller smart telefon eller som kanske inte är tillåtna att ha med sig dem, som vissa patienter inom psykiatrin. Beslutet att stänga sjukhusbiblioteket på Akademiska år 2021 var ett slag mot de mest utsatta patienternas tillgång till kultur. Vänsterpartiet vill återöppna sjukhusbiblioteket på Akademiska och utveckla sjukhusbibliotekens verksamhet.

Kopiera länk