• Hem
 • Det krävs mer ä...
sida

Det krävs mer än applåder: En ny personalpolitik

Personalbrist ligger bakom de kriser som har drabbat sjukvården under de blågröna åren. Det gör att vårdplatser stängs, köerna ökar och Akademiskas akut får kämpa mot annalkande katastrof dag efter dag. Det orsakas av en hårt pressad arbetssituation för personalen, av en arbetsmiljö som suger musten ur folk. Det syns tydligast inom sjukvården, men även på andra håll inom koncernen. Region Uppsala förtjänar en bra personalpolitik och en god arbetsmiljö.

Fram för allt saknas resurser. De initiativ som har lanserats för att förbättra Region Uppsalas arbetsgivarpolitik är otillräckliga. Därför behövs resursförstärkningar.

Högre grundbemanning i sjukvården
Högre grundbemanning är nyckeln till en mer effektiv sjukvård. För få personal leder till stängda vårdplatser, växande vårdköer och, för Akademiska, minskade riks- och regionintäkter. Samtidigt växer arbetsbördan för de anställda som stannar kvar. Resultatet blir en negativ spiral med högre sjukskrivningstal och ökad stress.  Fler anställda ger även en starkare vård som är mindre sårbar för tillfälliga störningar och arbetstoppar – eller händelser med ett längre förlopp som covidkrisen. Idag har Akademiska ofta över 100 procent beläggning,  en både osäker och ineffektiv nivå, men med en högre grundbemanning blir det möjligt att komma ner till en mer optimal beläggningsgrad, som inte bör överstiga 85 procent i genomsnitt.

Återhämtningsgaranti
En rimlig arbetsbelastning och tid för återhämtning gör att fler vill stanna kvar och orkar arbeta heltid. Både under 2019 års materialkris och covidpandemin har många inom sjukvården fått arbeta under sällsynt svåra omständigheter. Många har inte fått möjlighet till nödvändig avkoppling. Därför vill vi införa en semestergaranti. Sjukvården ska organiseras så att alla kan få ut sin lagstadgade semester.

Ökat inflytande för personalen
Region Uppsala måste bli bättre på att tillvarata personalens engagemang. Personalens inflytande ska öka.

Det är viktigt att de som deltar i arbetslivet får sin röst hörd. Fackförbunden är de anställdas egna organisationer och ska bjudas in till dialog (utöver kollektivavtalad samverkan). Fackförbunden som företräder de anställda vid leverantörer som agerar på uppdrag av Region Uppsala ska bjudas in till samråd med regionen på förvaltnings- och politisk nivå.

Tyvärr visar det blågröna styret att de istället vill minska på personalens möjligheter till inflytande.

Personalföreträdare, såväl skyddsombud som fackliga förtroendevalda, vittnar om en stor oro för att Region Uppsala går åt fel håll i frågor om de anställdas inflytande. Ett flertal anmälningar har gjorts till Arbetsmiljöverket, så kallade 6.6.a-anmälan. Ett tecken på att samverkan runt arbetsmiljöfrågor sviktar. I Regionstyrelsen har Vänsterpartiet föreslagit en nystart i samarbetet med facken om arbetsmiljö, men fått avslag.

Varje anställd ska få en egen kompetensutvecklingsplan
Anställda ska ha rätt till vidareutbildning och kompetensutveckling och ny kompetens ska ge avtryck i lönekuvertet. Det är viktigt att regionen fortsätter att erbjuda studielön till sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig. Region Uppsalas kuratorer ska få möjlighet att vidareutbilda sig för att möta kraven för legitimering. Omställningsfonderna ska användas mer strategiskt för att ge befintlig personal möjlighet att utbilda sig inför framtidens nya krav. Region Uppsala ska initiera förhandlingar om ett kollektivavtal om fortbildning och kompetensutveckling för personalen. Varje anställd ska få en egen kompetensutvecklingsplan. Arbetet med fortbildning och kompetensutveckling ska redovisas årligen i förvaltningarnas verksamhetsberättelser.

Ökat chefsstöd
Ett gott ledarskap är avgörande för att lyckas rekrytera och behålla personal. Regionens chefer behöver få mer stöd i sitt chefskap, med ett tydligt mandat från arbetsgivaren och tillräcklig med resurser för att utföra verksamhetens uppdrag.

Rättvisa löner – även för de som har jobbat länge
Välfärdens kvinnor, och även män som jobbar inom kvinnodominerade yrken, måste få mer respekt för sitt yrkeskunnande. Och bättre betalt.

För att kunna behålla erfaren personal ska det löna sig att ha arbetat länge inom regionen. Det finns en tendens att de som anställs i dag går in på högre löner, medan många äldre, i synnerhet kvinnor, en gång startat på alltför låga löner och sedan aldrig kommit i kapp. Genom regelbundna lönekartläggningar kan den typen av osakliga löneskillnader, både mellan individer och mellan olika yrkesgrupper, upptäckas och åtgärdas. Det kommer att krävas långsiktiga politiska satsningar för att få upp lönerna inom vården.

Vi avsätter 50 miljoner till en lönesatsning på kvinnodominerade yrkesgrupper i budgeten för 2023.

Heltid som norm och kortare arbetstider
Heltidsanställning ska vara norm och arbetsbördan och schemaläggning utformad så att anställda faktiskt klarar av att arbeta heltid och ha ett tillfredsställande privatliv. I de regioner där det gjorts försök med exempelvis sex timmars arbetsdag inom vissa verksamheter har man sett goda resultat både vad gäller produktivitet och personalens hälsa och mående. Vi vill se att ett försök med sex timmars arbetsdag ska genomföras på Lasarettet i Enköping, efter en modell hämtad från ortopedens kirurgiska avdelning vid Mölndals sjukhus.

Sex timmars arbetsdag möjliggör en mer effektiv användning av operationslokaler, då schemaläggning enligt Mölndalsmodellen tillåter att lokalerna används under längre tid. Idag används Region Uppsalas operationslokaler cirka 28 procent av dygnet, och om nyttjandegraden av befintliga salar kunde ökas skulle regionen inte behöva lägga lika mycket dyra investeringspengar på nya lokaler. Det är bättre att vi använder pengarna för att förbättra för personalen än till att bygga nya hus. Då nya (och dyra) operationssalar måste byggas i Enköping för att Lasarettet ska kunna utöka sitt uppdrag enligt Sjukhusstyrelsens beslut kan en övergång till sex timmars arbetsdag där spara pengar på sikt.

Liknande försök ska även genomföras inom Akademiska när verksamheterna så önskar.

Säkrare och bättre i egen regi
Att driva verksamhet i egen regi gör det enklare att säkerställa goda arbetsvillkor för anställda som arbetar på uppdrag av Region Uppsala. Vi vill att regionen ska ta tillbaka mer verksamhet i egen regi, som busstrafik och städning.

Satsa på undersköterskeyrket
Vi vill satsa på undersköterskor som yrkesgrupp, med ett eget utbildningsprogram för att höja kompetensen. Fler specialistundersköterskor ska utbildas och anställas.

Vi motsätter oss de nedskärningar på underskötersketjänster som gjorts på Akademiska. Alltför ofta ersätts inte heller undersköterskor som slutar, av besparingsskäl. Det riskerar att tvinga sjuksköterskor att ta på sig undersköterskans uppgifter. Och det ökar arbetsbelastningen för de som blir kvar.  Vi vill istället, i likhet med Läkarförbundets rekommendationer, satsa på undersköterskornas kompetens.

Vi står inför en stor generationsväxling i undersköterskegruppen, samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera erfarna och sjukhuskunniga undersköterskor. Vi vill införa seniortjänster för de mest erfarna där en del av arbetstiden läggs på handledning av mindre erfarna undersköterskor.

Arbetsskor till vårdpersonal
Vårdpersonal i Region Uppsala får idag, liksom i de flesta andra regioner, hålla sig med egna arbetsskor.

Vänsterpartiet vill att skor ska ingå i arbetsklädseln för alla vårdanställda i Region Uppsala. Det finns flera goda skäl till det. Många vårdanställda står och går många steg varje arbetspass. Det finns en ökad risk för halkolyckor eller tappade saker, som skalpeller eller saxar, på fötterna med undermåliga skor. Bra skor bidrar till en säkrare och mer ergonomisk arbetsmiljö.

I många fall kan vårdanställdas skor enbart användas på arbetsplatsen av hygieniska skäl. Skor kan behöva kasseras efter att ha fått exempelvis blod på sig. Det är en kostnad som bör läggas på arbetsgivaren och inte på den enskilda anställda.

Det är också en jämställdhetsfråga. I många mansdominerade yrken tillhandahåller arbetsgivaren skor till anställda, medan de i kvinnodominerade yrken fått bekosta skor själva, trots ett liknande behov av säkra och bra skor.

Uppsala kommun har redan infört betalda arbetsskor för vårdanställda. Genom att göra samma sak signalerar Region Uppsala att vi är en modern arbetsgivare som tar jämställdhet och arbetsmiljöfrågor på allvar.

Vi avsätter tio miljoner år 2023 för satsningen på arbetsskor.

Kliniska handledare
Många gånger är det bristen på erfarna kollegor som gör att de som är nya i vårdyrken känner att pressen blir övermäktig. Det finns flera förklaringar till varför erfaren personal väljer att sluta. Det kan handla om lön eller en tung arbetsbörda. För att göra det mer attraktivt att stanna kvar i Region Uppsalas vårdverksamheter ska nya tjänster som kliniska handledare, där tid för egen praktik blandad med tid för handledning av yngre kollegor, inrättas. Det kan handla om psykologer eller barnmorskor eller fysioterapeuter, behovet finns överallt inom vården.

Främja distansarbete  

Möten och konferenser på distans har ökat mångfalt sedan 2019, samtidigt som pendling till och från jobbet har minskat.

För många av regionens anställda är distansarbete en omöjlighet. Men många som har kunnat arbeta på distans skulle vilja få fortsätta med det även i framtiden.

Det har skett en snabb utveckling i hur arbetet utförs och i användandet av digitala verktyg. Det finns tecken på att produktiviteten har ökat och många tycker att det är skönt att slippa resa så mycket. Men det finns också utmaningar. Många saknar det sociala samspelet på jobbet, och kan uppleva en ökad psykisk stress. Ibland hör stressen ihop med en otydlighet i gränsen mellan jobb och privatliv. Löpande möten på distans, via Teams eller liknande, upplevs som särskilt utmattande och kräver anpassningar i hur mötena schemaläggs. Även den fysiska arbetsmiljön kan brista när fler nu tillbringar många timmar med att arbeta hemma.

Trots utmaningarna innebär de nya sätten att utföra arbete stora möjligheter att främja produktivitet och en bättre balans mellan de krav som familjeliv och arbetsliv ställer. Det finns även fördelar för klimatarbetet om vi kan minska resandet långsiktigt. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att främja och underlätta för distansarbete hemma, och för att säkerställa en god arbetsmiljö, inklusive den digitala arbetsmiljön, vid distansarbete.

Ökat arbete mot våld i nära relationer
SKR har tagit fram ett stödmaterial om våld i nära relationer för arbetsgivare. Den som lever med våld har ofta svårt att själv ändra sin situation eller be om hjälp. SKR lyfter därför att chefer kan vara ett viktigt stöd för våldsutsatta. Det kan vara genom att lära sig känna igen tecken på våldsutsatthet och erbjuda stöd. Ett annat exempel är att rutinmässigt ställa frågan om våld i nära relation till sina medarbetare, oftast i samband med medarbetarsamtal. Region Uppsala ska ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att rutinmässigt fråga om våld i nära relation till anställda och chefer inom Region Uppsala ska ha kompetens i våld i nära relationer.

Ökat psykosocialt stöd och rehabiliteringsstöd  

Arbetet ska organiseras för att möjliggöra för anställda att leva ett hälsosamt liv med en aktiv fritid, ett gott familjeliv och ett ansvarsfullt föräldraskap. Men när det brister ska medarbetare i behov rehabilitering få stöd, med tidiga och aktiva insatser.

Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Dessutom är sjukfrånvaron i kommuner och regioner högst på den svenska arbetsmarknaden. Ett framgångsrikt arbete med att förebygga psykisk ohälsa bland de stora offentliga arbetsgivarna skulle minska sjuktalen, vårdbehovet och vårdkonsumtionen i länet. Region Uppsala bör se över sitt arbetsmiljöarbete och vidta åtgärder för att undvika att personalen blir utarbetad och främja de anställdas psykiska välbefinnande. Det handlar om att se till att personalen får nödvändig avlastning och möjlighet till återhämtning. Men det handlar även om att öka psykosocialt stöd och det förebyggande arbetet.

Idag får personal som känner av psykiska besvär vända sig till företagshälsan (Länshälsan). De kan få en träff med psykolog utan godkännande av närmaste chef. Efter godkännande består ofta företagshälsans insats av totalt tre träffar. Ett mer långsiktigt stöd kan dock behövas för många.

Framtidens medarbetare
Region Uppsala har ett tungt uppdrag att bidra till utbildning av vårdyrken. Studenterna som tillbringar en del av sin utbildning inom regionens verksamheter, genom VFU, verksamhetsförlagd utbildning, utgör Region Uppsalas främsta bas för framtida rekryteringar. Studenter ska känna sig väl omhändertagna och få en utbildning av högsta kvalité. Sjukvårdens framtid är avhängig både kvalitén i utbildningarna och regionernas kapacitet att leverera tillräckligt många VFU-platser. När sjukvården är så oerhört pressad har Region Uppsalas utbildningsuppdrag ofta kommit på undantag. Det ska vi rätta till.

En läkare med examen är inte färdigutbildad. För det krävs både allmän- eller bastjänstöring (AT/BT) och specialisttjänstgöring. (Bastjänstgöring är den nya formen av allmäntjänstgöring som kommer till följd av att läkarutbildningen har förlängts). Det finns en brist på utbildningsplatser som gör att en allt större del av vården bemannas av läkare på otrygga vikariat, som inte heller garanteras adekvat handledning.  Region Uppsala ska satsa på att skapa fler AT- och BT-plaster, dels genom att omvandla dagens underläkarevikariat till AT- eller BT-platser. Även fler ST-platser behövs.

Trygga anställda i kollektivtrafiken
Bussförare ska slippa kravet på att visera biljetter. Vänsterpartiet vill i stället att det anställs fler kombinerade trygghetsvärdar och viseringskontrollanter som har som uppgift att både kontrollera biljetter och bidra till mer trygghet för anställda och resenärer i kollektivtrafiken. Bussförare och andra anställda i kollektivtrafiken ska ha rätt att börja och sluta sitt arbetspass på samma plats.

Vänsterpartiets förslag:

 • Arbetsmiljögaranti. Arbetsmiljön ska förbättras, med fler kollegor och bättre stöd till chefer.
 • Sex timmars arbetsdag på försök. Exempelvis vid Lasarettet i Enköpings operationsavdelning, efter en modell från Mölndals sjukhus i Göteborg.
 • Semestergaranti. Region Uppsalas personal ska kunna ta ut minst fyra veckors sammanhängande semester under sommaren.
 • Utbildningsgaranti. Alla ska ha rätt till vidareutbildning och kompetensutveckling, oavsett yrke.
 • Lönegaranti. De som har jobbat länge inom sjukvården ska få en god löneutveckling.
 • Återhämtningsgaranti. Hälsosamma arbetstider och tillräckligt många kollegor för att jobbet ska kännas överkomligt.
 • Slut på osthyveln. Inga fler krav på effektiviseringar utan tydlig inriktning.
 • Jämställdhetsgaranti. Kvinnodominerade yrken ska få mer respekt och bättre betalt.
 • Inflytandegaranti. Personalen ska få ökade möjligheter att påverka sin arbetssituation och verksamheternas utveckling.
 • Åtgärder för att främja distansarbete för de som kan jobba hemma.
 • Ökat arbetsgivaransvar i arbetet mot våld i nära relationer.
 • Ökat psykosocialt stöd.
 • Seniortjänster för erfarna undersköterskor.
Kopiera länk