• Hem
  • Vårdbehov i fok...
sida

Vårdbehov i fokus

Idag väntar många människor för länge på vård.

Invånarna i Uppsala län har lika stor rätt som andra i Sverige att kräva att vården ges i rätt tid och på rätt nivå, i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. För ansvarsfulla politiker är detta utgångspunkten för både planering och ekonomi.

I mars 2022 hade 2 401 personer, eller 35 procent av samtliga väntande, fått vänta längre än 90 dagar på operation. Naturligtvis påverkas statistiken av covidpandemin, men redan innan pandemin var köerna till operation alltför långa.

Köerna i sjukvården hänger ihop med personalbristen, som gör att vårdplatser hålls stängda. Region Uppsala har också en relativt hög andel patienter i kategorin ”patientvald väntan”. Dessa räknas inte in i tillgänglighetsmätningen. Dock står de kvar i vårdkön och sannolikt har många av dessa patienter inte kunnat erbjudas vård inom vårdgarantin, men valt att fortsätta vänta i stället för att få vård i ett annat län.

Behoven förväntas inte heller minska i framtiden. Uppsala län har haft en kraftig befolkningstillväxt under flera år. Från millennieskiftet fram till i dag har befolkningen ökat med 34 procent. Det senaste decenniet har befolkningen ökat med drygt 15 procent. Och ökningen förväntas fortsätta. Enligt SCB:s prognoser kommer Uppsala län att få den högsta procentuella befolkningstillväxt i riket fram till 2030. Även andelen äldre än 80 år har ökat kraftigt och förväntas öka ännu mer. Uppsala län har den största procentuella ökningen av personer över 80 år av alla län.

En förändring av vårdens struktur är nödvändig, med mer av vård som utförs närmare patienterna, utanför sjukhusområden. och ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. Kostnaden för att bygga upp den nya strukturen kan inte tas rakt av från den specialiserade vården eftersom det under lång tid kommer att finnas vårdköer att beta av. En strukturomvandling innebär initialt merkostnader.

Vi tar behoven som utgångspunkt i vårt budgetförslag. Vänsterpartiet anslår medel för att ge regionens sjukvård full uppräkning enligt index. Dessutom tar vi höjd för att kunna förstärka hälso- och sjukvården.

Vänsterpartiets förslag:

  • Tillför resurser till vården och personalen genom en skattehöjning på 50 öre.
  • Ge full uppräkning enligt index till hälso- och sjukvården.
Kopiera länk