Okategoriserade

Reservation mot eget avtal om fallskärm

Landstingets revisorer har riktat anmärkning mot landstingsstyrelsens ordförande för att han ingått avtal om avgångsvederlag på eget bevåg. Den borgerliga majoriteten vägrar stötta anmärkningen därför har Vänsterpartiet, Sociademokraterna och Miljöpartiet skrivit en reservation mot beslutet.

Landstingsfullmäktige 2009-04-20

Reservation

Ärende 6  Årsredovisning och revisionsberättelse 2008

Fem av landstingets sex revisorer riktar anmärkning till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) för beslut om avgångsvederlag till förutvarande landstingsdirektören.
Avgångsvederlag är ibland nödvändigt men bygger då på en reglering i anställningsavtal eller efter en förhandling där en tillsvidareanställning avbryts. Det är många gånger priset för att man köper bort tryggheten i form av LAS (lagen om anställningstrygghet) som ju reglerar att en saklig grund för uppsägning måste finnas samt att det finns uppsägningstider åt båda hållen. I det aktuella fallet gällde alltså inte LAS och i anställningsavtalet fanns bara reglerat villkoren om landstinget avbröt anställningen för landstingsdirektören. Vid egen uppsägning fanns ingen förpliktelse att utbetala någon ersättning och därmed inte heller någon grund för en förhandling parterna emellan.
Vidare har beslutet ännu inte återrapporterats till landstingsstyrelsen utan uppfattas av ordföranden som ett verkställighetsbeslut. Ett sådant förfarande undergräver demokratin och beslutet i sig har allvarligt skadat landstingets förtroende.

Den borgerliga majoriteten i fullmäktige har genom att inte stödja revisorernas anmärkning legitimerat att den högste politikern i landstinget i enrum och på eget bevåg, kan bevilja den högste tjänstemannen i landstinget ett betydande ekonomisk bidrag.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för yrkandet att landstingsfullmäktige ska biträda revisorernas anmärkning.

Börje Wennberg (S)    Sören Bergqvist (V)    Johan Edstav (MP)

Skriv en kommentar