Okategoriserade

7 000 nya jobb för välfärd och rättvisa i C-län

Nu finns det regionalpolitiska programmmet för Uppsala län i tryckt form.
Vi beskriver i detta hur vår jobbsatsning på 200 000 jobb i den offentliga sektorn i hela landet kan bli 7 000 jobb i vårt län. Vi föreslår också nödvändiga satsningar inom kollektivtrafiken och infrastrukturen.

Vi sätter kampen för full sysselsättning som övergripande mål för den ekonomiska politiken. Övriga partier; inklusive socialdemokraterna sätter inflationsbekämpningen först. Riksbanken är tillsatt att som vakthund bevaka att inflationen ska ligga på 2%. Samtidigt var den öppna arbetslösheten såväl länet som i landet som helhet ca 5% (juli). Till det ska läggas personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, deltidsarbetslösa mm. Sammanlagt i storleksordningen 500 000 personer! Låt oss omvandla arbetslöshetsersättningar till riktiga välfärdsjobb.

Den offentliga sektorn utgör i länet en större andel av näringslivet än i landet som helhet. Antalet öppet arbetslösa samt i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i länet var i juli 2006 knappt 11 000 personer. Uppsala läns befolkning på ca 300 000 personer motsvarar ca 3.3 % av landets befolkning. De 200 000 nya jobben skulle för Uppsala läns del innebära mellan uppskattningsvis 7 000 nya arbeten. De största offentliga arbetsgivarna är kommunerna (ca 30 000), landstinget (ca 12 000), universiteten (ca 9 000) samt statliga myndigheter, inkl länsstyrelsen och polisen
(ca 2 500).

De resurser vänsterpartiet vill tillföra för att bygga ut den offentliga sektorn i länet skulle under en fyraårsperiod kunna innebära följande satsningar per år:

Offentliga myndigheter    Nya jobb/år     Ökning 2007 – 2010

Uppsala kommun                               650     2600
Enköpings kommun                            135    540
Östhammar kommun                           75    300
Tierps kommun                                     70    280
Håbo kommun                                       65    260
Heby kommun                                       50    200
Knivsta kommun                                   45    180
Älvkarleby kommun                              35    140
Landstinget                                           375    1500
Uppsala universitet                              125    500
Sveriges Lantbruksuniversitet             60    240
Polisen                                                      25    100
Övriga statliga                                         25    100

Summa C-län                                       1735    6940

Dessa resurser vill vi använda på olika sätt i länet beroende på behoven. Vi använder här exemplet Knivsta kommun:

Förskolan i Knivsta har idag på grund av såväl lokal- som personalbrist för stora barngrupper. Kommunen skulle vid en granskning av Skolverket tvingas att vidta åtgärder för att minska barngrupperna. Grundskolan i Knivsta har fortfarande den lägsta lärartätheten i landet. Det råder också brist på skolläkare, psykologer, kuratorer och skolsköterskor. Vänsterpartiet vill ändra på det genom att anställa fler vuxna i skolor och förskolor. Vi  vill också öka antalet fritidsledare på fritidsgården.

Vi vill även göra kraftfulla åtgärder för att minska utanförskap genom särskilda tjänster för kvalitetshöjning och förstärkning inom skola, fritidsverksamhet, vid vårdcentraler etc. Inte minst för utrikes födda arbetslösa länsbor. I landstinget innebär en förstärkning med en undersköterska på varje vårdavdelning, varje vårdcentral och varje annan större öppen mottagning ca 125 nya jobb.

Länet är i starkt behov av snabba kommunikationer i de stora arbetsmarknadsstråken, men också kommunikationer på tvären för att binda samman länet.. Taxorna måste hållas nere för att så många som möjligt använder sig av den kollektiva trafiken och en större samordning av taxesystemen och biljettpriser över länsgränserna måste till. Upptåget har funnits i 15 år mellan Uppsala och Tierp och har bidragit till att stärka länet i sin helhet och de små orterna längs linjen i synnerhet. Den 21 augusti 2006 startade en förlängning med åtta dubbelturer mot Gävle. Här måste trafiken snarast utökas med fler turer och med turer på helger och med stopp på fler ställen, t ex Marma, Mehedeby och Älvkarleby. Tågtrafiken mellan Uppsala och Sala beställs idag av Rikstrafiken i den s k Uven. När Heby kommun nu blir en del av länet är det naturligt med ett större engagemang från Upplands Lokaltrafik. På sikt behövs ett Upptåg även på den sträckan med stopp i Vänge och Järlåsa utöver dagens stopp i Morgongåva och Heby. En återuppbyggnad av Enköpingsbanan har i utredningar visat sig vara samhällsekonomiskt lönsam. Sträckan trafikeras idag av täta bussturer och det vore hög tid att gå från utredning till projektering under kommande mandatperiod med sikte på start av tågtrafik snarast möjligt.

Jacob Johnson (v), riksdagskandidat

 
Klicka länken nedan så kan du ladda hem programmet som PDF-fil:

regpol_ulan.pdf

Skriv en kommentar