Regionrådets inledning

Regionrådets inledning

Det måste bli bättre efter corona!

Covid-19 har inneburit ett hårt slag mot sjukvården och samhället i övrigt. Operationer ställs in när personal tvingas arbeta i pandemivården och vårdköerna, som redan var långa, växer. Den psykiska ohälsan ökar när folk blir utan jobb och känner sig alltmer isolerade. Kollektivtrafiken brottas med lägre intäkter då många resenärer har fått stanna hemma eller valt bilen istället. Och trots pandemins restriktioner fortsätter vi att släppa ut växthusgaser i en takt som hotar klimatet och vår gemensamma framtid.

Vi längtar till att livet ska bli bättre efter corona. Men för att nå dit krävs en ny politik.

När pandemin äntligen mattas av kommer det finnas en stor vårdskuld att beta av. Det beräknas ta flera år för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att komma i kapp. Det i ett läge där vårdpersonalen redan har arbetat på sitt yttersta under lång tid.

Vänsterpartiet menar att det är möjligt att hantera både pandemin och vårdkrisen efter covid-19. Men det kommer krävas en helt annan politik. Länge har otillräckliga budgetar och effektiviseringar som i själva verket varit förtäckta sparkrav präglat vården i Region Uppsala. Personalen har fått betala priset i form av mer stress och högre arbetsbelastning. Nu behövs i stället rejäla tillskott.

Många länsbor har redan förstått det. Drygt sex av tio i Uppsala län är beredda att tillfälligt betala mer skatt om pengarna går till att stärka vården. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Radio Uppland. En stor del av de tillfrågade kan tänka sig en rejäl skattehöjning: En krona per hundralapp.

Vänsterpartiet vill som enda parti i Region Uppsala höja skatten. I vårt budgetförslag för 2022 föreslår vi en skattehöjning på 50 öre. Det innebär ett extra tillskott på över 200 miljoner kronor till sjukvården nästa år (400 miljoner om vi räknar med att vi vill öka Akademiskas ram permanent istället för att planera för underskott som de blågröna). Året därpå betyder det ännu mer pengar: 600 miljoner mer till sjukvården än i det blågröna förslaget. Det är viktigt med långsiktighet och därför är vi mån om att lämna ett budgetförslag som håller över flera år.

Vi vill bland annat använda de extra resurserna på vårdpersonalen så att fler vill och orkar arbeta kvar, vilket är själva grunden för att kunna bedriva en bra vård. Vänsterpartiet föreslår omfattande förbättringar för personalen, till exempel en återhämtningsgaranti med ökad grundbemanning och en lönesatsning på kvinnodominerade yrkesgrupper, så att även de erfarna kan få en god löneutveckling. Resurserna som en skattehöjning ger täcker även satsningar på exempelvis kollektivtrafiken.

Ett vanligt argument mot en skattehöjning är att det inte räcker för att komma till rätta med problemen inom vården. Det stämmer att det behövs andra åtgärder också. Vänsterpartiet är för effektiviseringar om de kan göras utan att det går ut över patienterna eller vårdpersonalen. En del besparingar kan vara både nödvändiga och bra. Ett exempel är att stoppa utbetalningarna till privata nätläkare som bara år 2020 har kostat Region Uppsala 40 miljoner kronor. De pengarna gör mer nytta i den offentligt drivna vården än i fickorna på vårdföretagare. Ökat inflytande för personalen kan leda till nya effektivare metoder. Och med fler som jobbar inom vården kan flöden bli effektivare och kvaliteten höjas – med färre dyra vårdskador som följd.

Ett annat sätt att få ner sjukvårdens kostnader är att satsa på bättre hälsa i befolkningen. Region Uppsala har börjat en omställning till en mer hälsofrämjande vård. Det är bra. Men för att det ska ha effekt behöver vi satsa. Och arbetet måste breddas. Vänsterpartiet föreslår till exempel att regionen ska börja arbeta mot ofrivillig ensamhet – som är en stor riskfaktor för ohälsa och förtida död. Liknande projekt i England minskade besöken på akuten med 15 procent. Varje investerad pund gav tillbaka sex pund i form av minskade sjukvårdskostnader. Även åtgärder för större jämlikhet gynnar hälsan – och minskar kostnaderna.

Men det går inte att komma till rätta med vårdkrisen, och få tillbaka pengar imorgon, utan att investera i sjukvården och dess personal i dag. Undersökningen från Novus är ett kvitto på att Vänsterpartiets politik har stöd i länet. Sjukvården är viktig för många. De flesta av oss känner någon som har behövt en operation eller annan specialistvård. Om det är möjligt att korta köerna genom mer resurser till vården vill många bidra till det.

Självklart vore det bättre med tillskott från staten. Och Vänsterpartiet i riksdagen har lyckats bra trots att de sitter i opposition. Men när finansdepartementet själv beräknar att det saknas minst 90 miljarder, är tillskotten alldeles för klena och kortsiktiga. Vården förtjänar bättre!

Vår planet är på väg mot en ödesdiger uppvärmning på mellan 3 och 5 grader, och klimatförändringarna har inte tagit paus under coronapandemin. Nu börjar vi planera för livet efter corona och se att klimatet är vår tids ödesfråga. Region Uppsala behöver ta klimatkrisen på allvar genom att utlysa klimatnödläge och inrätta en koldioxidbudget.

Ett av våra viktigaste verktyg för att minska koldioxidutsläppen är kollektivtrafiken, som måste ses som en resurs istället för enbart en regional utgift. Men det blågröna styret har en passiv hållning till det kollektiva resandet, och när enbart en vag förhoppning att resandet inom några år återkommit till 2019 års nivåer. De saknar helt handlingskraften som behövs för att göra kollektivtrafiken till det självklara valet vid motoriserat resande.

Vänsterpartiet vet kollektivtrafikens betydelse för att mota klimatförändringarna, och är det enda parti som säger nej till höjningar av biljettpriserna. I vår budget presenterar vi bland annat ett periodkort för en tia dagen efter en modell som varit mycket framgångsrik i Wien. Vi vill också införa pensionärsrabatt på enkelresor enligt samma princip som för ungdomar och förbättra kollektivtrafiken på landsbygden.

Invånarna i länet har gett ett tydligt budskap: De är beredda att betala solidariskt för en god vård och en bättre arbetsmiljö för dem som jobbar inom den. Frågan är om övriga partier i Region Uppsala vågar lyssna på det.

Neil Ormerod
Regionråd (V)