sida

Sammanhållen infrastruktur

Järnvägen är i starkt behov av upprustning och det behövs fler spår för att fler ska kunna åka klimatsmart. Det är trångt på spåren och minsta störning orsakar stora förseningar och problem, inte minst för alla de som pendlar dagligdags. Fyra spår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm är en nödvändighet. Detta öppnar även upp för mer tågtrafik från Norrland och Dalarna. I förlängningen behövs det troligen fler spår och en ökad kapacitet på resecentrum i Uppsala. Arosstråket, det vill säga järnväg mellan Enköping och Uppsala, måste bli förverkligad inom en snar framtid. Förutom att den pendlartrafiken kan övergå från buss till tåg kommer även Västerås och Örebro att få bättre tillgång till Arlanda utan att behöva belasta Stockholms central. Dalabanan måste rustas och förses med fler mötesplatser för att möjliggöra tågstopp i Vänge, Järlåsa och Vittinge.

Vägar behövs, de används av kollektivtrafiken, yrkestrafiken och privata bilister och måste ha en god standard med hög trafiksäkerhet. I första hand ska förbättringar göras i befintligt vägnät i stället för att nya vägar byggs. Förbättringar kan vara nödvändiga av både trafiksäkerhetsskäl och miljöskäl. Kollektivtrafiken kan behöva bättre förutsättningar på landsvägar och gator och det behövs anslutande pendlarparkeringar för både bil och cykel.

Väg 288 mellan Uppsala och Östhammar håller på att upprustas och de sista avsnitten behöver också vara mötesfria. Väg 55 mellan Enköping och Strängnäs inklusive Hjulstabron måste prioriteras för att skapa en säker trafikled som kan avlasta Stockholm men också förbättra för arbetspendlingen. Cykelvägar ska planeras och byggas längs de stråk där cykelpendling är möjlig,

Cykelbanor behöver planeras, byggas och upprustas. Många människor vill kunna cykla men avstår på grund av att en trafiksäker cykelväg saknas. Om fler människor cyklar får det positiva effekter på både hälsa och miljö. En cykel tar också mindre plats och sliter mindre på vägar än vad bilar gör. Sammanhängande cykelstråk behöver utvecklas inom tätorterna, till skolor och till de stora arbetsplatserna, men även längs med infartsvägarna till tätorterna och till anslutande kollektivtrafik. Turism och fritid kan också utvecklas med hjälp av bättre och sammanhållna cykelstråk. Ett exempel är längs med gamla Stockholmsvägen mot Knivsta med avstickare till Sigtuna. Även gamla E4:an norrut kan användas som cykelstråk för att sedan ansluta till ringleder kring de gamla Vallonbruken.

Den av Region Uppsala antagna cykelstrategin utgör en bra grund för ett ökat cyklande men då behöver det säkerställas att resurser avsätts och att kommunerna också tar sitt ansvar.

Godstransporter på vägarna måste minska till förmån för mer transporter på tåg, båt och kanske även buss. Men järnvägen har kapacitetsproblem, även om godstrafiken många gånger kan köra på icke-rusningstid. Därför behövs också en satsning på den kustnära sjöfarten och i Mälaren. Sjöfartens andel av transporter inom och till och från länet är i dagsläget liten, men möjligheterna att utöka den är stora. Hargshamn är en viktig regional hamn med goda utvecklingsmöjligheter men den behöver en upprustning och en fördjupning av hamninloppet. Hamnen har dessutom anknytning till järnvägsnätet, vilket gör den ännu intressantare ur ett miljöperspektiv. Även sjöfarten i Mälaren har möjlighet att växa som ett bränslesnålt och miljövänligt transportalternativ.

Vänsterpartiet vill:

  • Bygga järnvägsspår mellan Uppsala och Enköping.
  • Rusta upp Dalabanan för att möjliggöra tågstopp i Vänge, Järlåsa och Vittinge.
  • Rusta upp Hargshamn för att underlätta sjöfartstransporter.
  • Att cykelstråk ska utvecklas till skolorna och till de stora arbetsplatserna.
  • Att cykelbanor byggs i samband med vägförbättringar.
Kopiera länk