sida

Nyanlända är behövda resurser

I Uppsala län har en stor andel av befolkningen utländsk bakgrund. Asylsökande, anhöriginvandring och gäststuderande med flera har alla bidragit till detta. Uppsala län ska bedriva en generös flyktingpolitik och välkomna dem som väljer att komma till länet. Alla som söker sig till vårt län har värdefulla resurser och erfarenheter med sig och ska få stöd i att kunna använda sig av dem.

Den stora flyktingströmmen 2015 blev en utmaning som kommer att finnas kvar under lång tid. Det finns också lärdomar att dra av hur länet hanterade situationen. Olika myndigheter har olika ansvarsområden, beroende på den asylsökandes aktuella juridiska status och ibland saknas samordning mellan myndigheterna. Insatser under asyltiden är ofta inte samordnade med senare insatser under introduktionstiden, vilket försvårar för den nyanlända att snabbt komma in i samhället. Myndigheters insatser måste hänga ihop, stödja varandra och vara av likartad kvalitet över hela länet.

Migrationsverket har ansvar för asylsökande fram till ett uppehållstillstånd eller ett återvändande. Det är dock regionen som ansvarar för att genomföra hälsosamtal och för hälso- och sjukvård som inte kan anstå. Vänsterpartiet anser att alla, oavsett juridisk status, ska ha rätt till samma vård. Det är de medicinska behoven som ska avgöra vilken vård som ska ges. Det är viktigt att hälsan och dess betydelse för en lyckad integration inte glöms bort. Här behövs en regional samordning för bästa resultat.

Länet har under många år varit utan anläggningsboenden och därför bor många asylsökanden i eget boende, ofta hos släktingar eller landsmän. I samband med den stora flyktingströmmen under 2015 startades flera anläggningsboenden i länet, främst för ensamkommande barn och ungdomar. De ensamkommande barnen behöver särskilt uppmärksammas. Barn upp till 18 år har samma rättigheter som alla andra barn. Deras möjlighet att få hälsoundersökning och stödjande insatser måste förbättras liksom möjligheten till utslussning. Det behövs fler familjer som kan ta emot barnen och fler gruppboenden med hemliknande förhållanden. Det behövs bostäder för utslussning av personer som fått uppehållstillstånd och en bostadspolitik som ger alla en möjlighet att få ett eget boende. Ensamkommande som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven av Migrationsverket ska ha möjlighet att bo kvar i kommunen och slutföra sina studier.

Vid ett beslut om uppehållstillstånd övergår en del av ansvaret till Arbetsförmedlingen som samordnar etableringsuppdraget framför allt i samarbete med kommunerna. Språkundervisning och boende är kommunens ansvar men kommunerna erbjuder olika insatser och har olika förutsättningar. Arbetsförmedlingens etableringsstöd går i dag bara till dem som är redo att arbeta, alltså inte till exempelvis sjukskrivna eller föräldralediga. Det innebär att människor som inte kan delta i arbete eller SFI är de som får minst stöd att etablera sig i samhället. Särskilda insatser från kommunerna och regionen måste därför rikta sig till den gruppen.

Oavsett om det är en asylsökande, en kvotflykting eller en anhöriginvandrare, ska det inte vara skillnad i kvalitet eller innehåll i de insatser som genast ska starta. Även för de som inte tillåts stanna utan måste återvända, kan nya kunskaper, en förbättrad hälsa eller kontaktpersoner bidra till en förbättrad situation vid ett hemvändande. Så snart som möjligt ska en kartläggning ske som inte bara tittar på meriter och utbildningar utan också på individens alla erfarenheter, intressen och egna önskemål.

Vänsterpartiet vill:

• Utveckla en sammanhållen asyl- och introduktionsprocess i länet, där myndigheters och övriga aktörers insatser hänger samman med varandra.
• Att samarbetet mellan kommunerna kring introduktion och boende förbättras.
• Skapa fler boenden av typen genomgångslägenheter.
• Att hälso- och sjukvården ska vara lika för alla som bor i länet, även asylsökande och papperslösa.
• Att både näringslivet och det offentliga ska bidra med praktikplatser eller arbete för individer under asyl- eller introduktionstid.

Kopiera länk