sida

Levande landsbygd

Bristen på en offensiv och sammanhållen landsbygdspolitik har gjort att klyftorna mellan olika delar av landet har ökat. Vänsterpartiet anser att alla, oavsett var de bor, ska ha rätt till goda livsvillkor och en likvärdig samhällsservice. Det ska vara möjligt för invånare att flytta till och bo kvar i länets landsbygdsområden och mindre tätorter.

För att en positiv utveckling av landsbygden ska vara möjlig krävs en aktiv, långsiktig regionalpolitik som ger kommunerna likvärdiga möjligheter och garanterar service och infrastruktur över hela landet. En levande och produktiv landsbygd är även en förutsättning för en hållbar utveckling som inte tär på jordens resurser. Det kan aldrig uppnås genom marknadsstyrning. I stället behövs en tydlig politisk styrning.

Vänsterpartiets investeringsförslag för klimatet ger jobb utanför städerna. Insatser som vindkraftverk, odling för framställning av förnyelsebar energi och utbyggnad av järnvägen är både nödvändiga för den klimatomställning som måste göras samtidigt som de skapar arbetstillfällen på landsbygden. Landsbygden spelar också en viktig roll när det gäller länets och Sveriges livsmedelsproduktion. Mer mat måste produceras på nära håll, både för att minska onödiga transporter och för att öka vår självförsörjning av livsmedel. Här finns stora möjligheter att exempelvis stimulera mindre andelsjordbruk som drivs på ett ekologiskt hållbart sätt.

Ekoturism är ett viktigt sätt att ta tillvara lokala förutsättningar och stärka landsbygdens utvecklingsförmåga. Besöksnäringen är en växande bransch i Sverige och har goda möjligheter att växa också i regionen. För att det ska vara möjligt krävs god tillgänglighet, med kollektiva transporter i hela länet. Vandringsleder och kanotleder bör rustas upp och genomtänkta cykelstråk underlättar för turister och stadsbor att besöka länets berikande områden utanför städerna och därmed bidra till fler arbetstillfällen på landsbygden. Att bygga för, och utveckla besöksnäring handlar också om att ta vara på och behålla de styrkor Uppsala län har. Det är viktigt att värna naturområden, allemansrätten och de obebyggda stränderna, samt se till att den strandnära bebyggelse som kan tillåtas inte stör känslan av orörd natur eller hindrar allmänhetens tillgång till stränderna.

Östersjön är en tillgång inom exempelvis besöksnäringen. Men Östersjön är också ett hav som hotas av flera miljöproblem, bland annat övergödning. För att Östersjön ska kunna erbjuda människor att bada i klart vatten, vandra längs rena stränder och äta fisk som är hälsosam måste miljöinsatserna vara kraftfulla och ha hög prioritet. Sverige och Uppsala län ska naturligtvis delta i det internationella Östersjösamarbetet samtidigt som vi också måste ta vårt ansvar på hemmaplan för att minska miljöbelastningen.

Vänsterpartiet arbetar för ökad användning av lokalt producerade ekologiskt hållbara varor. Offentliga sektorn kan, genom att säkerställa att upphandlade varor inte kräver långa transporter, stödja en livskraftig landsbygd. Bra kollektivtrafik och offentligstyrd infrastruktur för post, telefoni och bredband som är likvärdig för alla underlättar för invånare att bo kvar på landsbygden.

Vänsterpartiet anser att det är människors behov och hållbar utveckling som i första hand ska styra var nya bostäder byggs och inte enskilda aktörers kortsiktiga vinstintressen. Med mer genomtänkt planering kan nya bostäder hållas ihop i mindre knutpunkter längs med större trafikstråk och ny bebyggelse försiktigt länkas till befintliga bebyggelsegrupper. Vi vill ge kommunala bostadsföretag i uppdrag att bygga hyresbostäder i områden där detta efterfrågas. Dessutom vill vi underlätta för äldre att bo kvar hemma genom att stödja olika former av trygghetsboenden i mindre tätorter. Om fler invånare får möjlighet att bo utanför de större tätorterna ökar också efterfrågan på samhällsservice och social infrastruktur. Ett ökat befolkningsunderlag ger förutsättningarna att tillhandahålla bra vård, skola, fritidsverksamhet och omsorg.

I dag saknar många på landsbygden tillgång till snabbt bredband med tillräcklig kapacitet. Förutsättningarna för såväl enskilda länsinvånare som företagare att kunna ta del av samhällsservice, kontakta myndigheter och sköta affärer, är inte så bra som de borde vara. Vänsterpartiet vill att bredband via fiber byggs ut och att regeringen tar ett större ansvar för en bättre samordning kring det. Dessutom ska boende på landsbygden garanteras en god mobiltelefontäckning.

När människor möts och samtalar skapas idéer och lokal utveckling. Bygdegårdar, skolor och ett aktivt föreningsliv är viktiga förutsättningar för social sammanhållning, trygghet och utveckling. Vänsterpartiet vill underlätta för människor att utveckla gemensamma projekt, kooperativ och lokala företag genom att tillsätta samordningstjänster för lokal utveckling. Det kan vara offentliga bygdekonton för att finansiera starten för småföretag eller kooperativ där de som arbetar själva äger produktionsmedlen.

Genom rådgivning, lokala utvecklingsmedel och samordning med offentliga tjänster kan lokala initiativ få hjälp att utvecklas. Friare användning av arbetsmarknadsmedel kan också vara ett sätt att underlätta för nya verksamheter och bidra till nya arbeten. Byutvecklingsgrupper som värnar lokal hållbar utveckling och därmed även miljön, kan visa vägen bort ifrån slit- och slängsamhället. Lokal utveckling och sammanhållning ökar dessutom tryggheten och framtidstron.

Vänsterpartiet vill:

• Arbeta för en aktiv, långsiktig regionalpolitisk strategi för hela länet.
• Tillhandahålla en god kollektivtrafik i hela länet.
• Genomföra klimatsatsningar på landsbygden.
• Inrätta samordningstjänster för landsbygdsutveckling.
• Garantera bredband och mobiltäckning på landsbygden.
• Verka för större möjligheter att upphandla ekologiskt hållbart och lokalproducerat med krav på bra arbetsvillkor och bra djurskydd.
• Underlätta för ekoturism.

Kopiera länk