sida

Fler bostäder i hela länet

I Uppsala län finns en bostadsbrist. Mest påtagligt är det i Uppsala, men brist på bostäder finns i dag i hela länet. Trots att nybyggandet har ökat de senaste åren sker det inte tillräckligt snabbt för att täcka de ökande behoven. Bara Östhammar kommun uppger enligt Boverket att tillgången på bostäder kommer att vara i balans år 2021. I övriga kommuner beräknas det fortfarande finnas ett underskott.

Framför allt är det billiga hyresrätter som saknas och de som drabbas hårdast är de med små inkomster. På riksnivå driver Vänsterpartiet att det ska vara möjligt att erbjuda byggbolag förmånliga statliga lån för att kunna bygga nya hyresrätter till rimliga hyror. Det är inte hållbart att bygga nyproducerade hyresrätter som låginkomsttagare inte har råd att bo i, eller att människor tvingas skuldsätta sig över öronen för att kunna köpa en bostad. Fler hyresrätter i områden där det i dag finns få är också ett sätt att bryta bostadssegregationen.

Mellan 2017 och 2030 beräknas det behövas närmare 5 000 nya bostäder per år i Uppsala län. Då behövs en sammanhållen planering där kommunerna och Regionen, tillsammans med andra aktörer, samarbetar aktivt kring bebyggelse och infrastruktur. Detta är särskilt viktigt i ett län som både har många som pendlar till jobb och studier inom länet och en stor in- och utpendling. För att det ska byggas bostäder på ett sätt som gynnar hela länet och alla som bor här krävs en tydlig politisk styrning. Det fungerar inte att lämna över frågorna till marknadskrafterna.

När det byggs bostäder är det viktigt att det sker på ett sätt som både tar hänsyn till miljön och till de människor som ska bo där. Genom att bygga i klimatsmarta material som trä och se till att det finns en fungerande kollektivtrafik i anslutning till nybyggda bostadsområden påverkas klimatet så lite som möjligt. Det är också viktigt att ta hänsyn till vilka olika behov kring boende och närmiljö som olika grupper har. Det kan till exempel innebära att göra en feministisk analys kring hur vi bygger bostadsområden som är välfungerande och trygga utifrån kvinnors perspektiv eller att bygga bättre anpassat för rörelsehindrade.

Vänsterpartiet vill:

  • Erbjuda förmånliga statliga lån till att bygga hyresrätter till rimliga hyror.
  • Att allt bostadsbyggande ska ske utifrån ett klimatperspektiv med planering för exempelvis
    kollektivtrafik.
Kopiera länk