sida

En sund arbetsmarknad

Uppsala län har en lägre arbetslöshet än riket i sin helhet och så har det varit under lång tid. Det ser dock olika ut i länets kommuner och ungdomsarbetslösheten är besvärande hög även i vissa delar av Uppsala län. Den stora flyktingvågen 2015 innebär också en utmaning att tillvarata den kompetens som de nya länsinvånarna har eller att utbilda till en anställningsbar kompetens.

Närheten till Stockholm och en utvecklad kollektivtrafik kan vara en del av förklaringen till att sysselsättningen hålls uppe. Det som dock sällan nämns är den offentliga sektorns betydelse för sysselsättningen. I Uppsala län arbetar en hög andel inom offentlig sektor. Västerbotten är det enda län i landet där en högre andel arbetar inom det offentliga. Uppsala kommun och regionen är de två största arbetsgivarna i länet med totalt cirka 24 000 anställda.

Försvaret av de offentliga verksamheterna, och en utveckling av dessa, är viktigt för sysselsättningen i länet. Vänsterpartiet vill se en utökad offentlig sektor för att klara både de behov som ännu inte tillgodosetts och de framtida behoven av välfärdstjänster.

Satsningar på den offentliga sektorn skapar också förutsättningar för små och medelstora företag att växa och nyanställa. Offentliga verksamheter upphandlar årligen varor och tjänster för betydande belopp. Här har det offentliga ett ansvar att gynna en sund arbetsmarknad med seriösa aktörer för att motverka svartjobb, social dumping och oseriösa arbetsgivare.

Vänsterpartiet anser även att regelverket vid offentlig upphandling behöver reformeras så att mindre och lokala företag ges större möjligheter att delta i anbudsförfarandet. Det måste också finnas möjlighet att ställa krav på entreprenörer att bereda plats för praktikanter och för personer med funktionsnedsättning.

Uppsala och länet är starkt inom life science, energi, informationsteknologi och kunskapsintensiv verkstadsindustri. Inom dessa områden har ett stort antal företag vuxit fram och några har utvecklats till riktigt stora företag med många anställda. Fler skulle det kunna bli om man kan ta tillvara på alla de framsteg och rön som forskningen bidrar med och omvandla idéer till företag och produktion. Även inom hälso- och sjukvården och i kommunala verksamheter, finns idéer som kan leda till nya arbetstillfällen. Det måste därför finnas strukturer som kan fånga upp idéer och stödja de som vill förverkliga dessa. Inte minst behövs villigt och långsiktigt kapital både till start och till uppväxling. Uppsala Innovation Center är ett exempel på ett framgångsrikt koncept för att tillvarata idéer direkt från verksamheter.

Energisektorn i länet har en stor sysselsättningspotential och är också viktig för att klara utvecklingen till ett hållbart samhälle. Det behövs både statliga och regionala satsningar för att lyfta fram den kunskap som redan finns och som kan omsättas till praktisk tillverkning. Satsningar behövs också för att fånga upp och utveckla nya och spännande idéer inom forskningen.

Det finns även andra områden som har en stor potential, som produktion av ekologisk och närproducerad mat. Efterfrågan på lokalt producerad mat av hög kvalitet ökar starkt och många är beredda att betala för det. Små producenter behöver stöd och samordning för avsättning av sina produkter. Sociala företag kan vara ett sätt att skapa marknadsplatser där lokala producenter kan leverera varor och få hjälp med försäljning. Även jägare skulle kunna få hjälp med försäljning av viltkött. Vänsterpartiet har en utvecklad och bra politik för småföretagande, där vi till exempel driver att företag med upp till tio anställda ska slippa betala sjuklön de första 14 dagarna, samt stärkt socialförsäkringsskydd för enmansföretag.

Insatser måste till för att skapa en gemensam ingång för alla aktörer som arbetar med stöd till företagande på olika sätt. Det behövs en större samordning för att öka träffsäkerheten och för att olika stöd ska kunna bidra till önskat resultat. Det är också viktigt att analysera vilka som får del av insatserna. Till exempel finns statistik som visar att kvinnliga företagare i lägre utsträckning får ta del av olika typer av investeringsstöd. För att komma till rätta med det krävs en genusmedvetenhet i de organisationer som arbetar med stöd till företagande.

Både gamla och nya arbetsplatser ska också vara goda arbetsmiljöer. Här har Region Uppsala och kommunerna ett särskilt ansvar att vara förebilder som arbetsgivare och verka för en bra arbetsmiljö. Tanken om det goda arbetet behöver vårdas och utvecklas. Även här finns goda kunskaper inom länet som borde tillämpas framför allt av de offentliga arbetsgivarna, men förstås även av de privata. Detta bör i framtiden vara en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vänsterpartiet vill:

• Stärka den offentliga sektorn och lyfta fram dess betydelse för regionens utveckling.
• Ställa krav på kollektivavtal och miljökrav i offentliga upphandlingar.
• Underlätta för lokala företag att delta i offentliga upphandlingar.
• Stärka det regionala samarbetet kring förnybar energi.
• Gynna bildandet av sociala företag och kooperativ verksamhet.
• Att det goda arbetslivet blir en levande del i regional utveckling för hållbarhet.
• Gynna närproducerade varor och livsmedel.

Kopiera länk