sida

En kreativ och rättvis kulturpolitik

Tanke- och yttrandefrihet är grundbultar i ett demokratiskt samhälle. Verklig demokrati förutsätter meningsutbyte mellan engagerade människor som för samtal och utbyter tankar. Kulturupplevelser innebär ofta möten med andra människors tankar, känslor och idéer, föreställningar och frågeställningar. Kulturen är därför en viktig del i en livskraftig demokrati och ska betraktas som en del av välfärden.

Vänsterpartiet driver en kulturpolitik där kommersiella intressen inte ska vara avgörande för vilken kultur invånarna i länet får tillgång till. Vi vill värna om konstnärlig frihet och ge professionella kulturskapare möjlighet att leva på sitt arbete genom att fler anställs på kulturinstitutionerna och genom att kulturstödet till fria aktörer höjs. Här finns också utrymme för kollektiva lösningar för att ytterligare stärka kulturutövande, som exempelvis kollektivverkstäder och ateljéer för konstnärer och andra kulturutövare. Vår kulturpolitik bygger på mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket också ska avspeglas i exempelvis anslag och stipendieutdelningar.

Region Uppsala tillämpar en-procentsregeln vid all byggnation, där minst en procent av byggkostnaderna avsätts för konstnärlig gestaltning. Det utgör ett framsynt kulturfrämjande beslut och skapar attraktiva miljöer för såväl allmänhet som anställda och arbete för bild- och formkonstnärer.

Hur vi nyttjar kultur skiljer sig åt mellan oss människor. Skillnaderna kan bero på ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå eller vanor och traditioner i uppväxtmiljön. Därför är det viktigt att arbeta för att kultur ska vara lätt att uppleva och utöva. Konkret kan det innebära arbetsplatsbibliotek, gratis eller låga inträden, eller att alla elever och föräldrar får delta i prova på- verksamhet i kulturskolan. Tillgång till kultur får inte vara en plånboksfråga eller i praktiken begränsas till dem som redan har ett stort kulturellt kapital. Ingen ska heller tvingas avstå från kulturupplevelser på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vänsterpartiet vill även främja amatörkultur för att ge fler människor möjlighet till kulturutövning.

Redan som mycket små har vi känsla för bilder och former, musik och sång, ord och berättelser, dans och rörelser. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn upp till 18 års ålder rätt ”att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”. Det är politikens ansvar att ge alla barn i regionen lika goda möjligheter att bygga vidare på den första upptäckar- och skaparglädjen.

Förskolan och skolan når alla barn, därför är det viktigt att kulturen har en given plats inom skolans samtliga stadier. Eleverna ska både få möta professionell teater, dans och konstnärer och själva få pröva på kultur- och konstutövande. Här spelar musik- och kulturskolorna en avgörande roll. Vänsterpartiet strävar efter en avgiftsfri och likvärdig kultur- och musikskola i hela länet som är integrerad i skolverksamheten.

Vänsterpartiet vill prioritera tillsättandet av en tjänst som barnkultursamordnare på länsnivå. Denna samordnare kan stödja konsulenter och kulturpedagoger så att organiseringen av kulturaktiviteter, studiebesök med kulturbussarna eller medverkan av professionella konstnärer fungerar på ett smidigt och resursbesparande sätt. Skolbiblioteken ska enligt lagen bidra till såväl kunskapsinhämtning som läslust. Därför behövs utbildad personal som också samarbetar med den pedagogiska personalen. Skolbibliotekens verksamhet bör skrivas in i skolplanerna – det får inte handla om ett låst rum som bara öppnas några timmar i veckan och även förskolor ska ha tillgång till ett stort och varierat utbud av kvalitativ litteratur.

Äldre barn och ungdomar behöver icke-kommersiella, drogfria mötesplatser där de får möjlighet att både utöva och ta del av kultur. Det krävs lokaler och skapande miljöer med modern teknik där man kan repa, spela teater, måla eller träna nycirkus. Vänsterpartiet vill utöka stödet till ungdomars föreningsliv i regionen, samt uppmuntra samarbete mellan olika organisationer och regionens olika delar.

Region Uppsalas huvudansvar är det länsövergripande kulturarbetet. Detta sker huvudsakligen genom Upplandsmuseet, Musik i Uppland, Länsbiblioteket, Dans i Uppland, samt Film i Uppland och genom regionens kulturnämnds anslag och bidrag till föreningar, studieförbund, konstnärer, grupper eller ungdomsorganisationer.

Vänsterpartiet menar att Upplandsmuseet med fördel kan ta större ansvar för konsten i regionen. Även Gamla Uppsala museum och området kring gamla Uppsala har potential att utvecklas mer och om det finns förutsättningar bör Region Uppsala ta över museet. I arbetet med att bevara kulturarv måste även nationella minoritetsgrupper ha en självklar plats. Vi vill också se höjda anslag för att stärka scenkonsten i länet, såväl den professionella som amatörverksamheten. Vänsterpartiet vill dessutom stärka musikutövandet i länet. Musik i Upplands arrangörsutbildning för föreningar är ett exempel på en verksamhet som är värd att stödjas.

Dans i Uppland och Film i Uppland har haft stor betydelse för många ungdomars kulturutövande, vilket inte minst märks på Kortfilmsfestivalen i Uppsala som arrangeras årligen med många filmer av hög kvalitet. Det är samhällets ansvar att se till att de verksamheterna tillförsäkras tillräckliga medel. Digitalisering kan spela en viktig roll för att tillgängliggöra kultur för fler grupper, till exempel genom film eller appar.

Studieförbund och folkhögskolor är viktiga för bildning och utbildning. I studieförbundens cirklar och kulturevenemang likaväl som i folkhögskolornas kurser blandas människor med olika etnisk bakgrund och med olika förkunskaper och livserfarenheter. Otaliga studiecirklar runt om i regionen ger människor möjlighet att uttrycka sig genom konst och kultur. Vänsterpartiet värnar om den speciella pedagogik som folkbildningen står för. Studieförbunden har stor betydelse för mindre orter i länet och erbjuder nya mötesplatser. Det krävs höjda anslag för att kursavgifter ska hållas låga, men också en samordning mellan stat, landsting/regioner och kommuner. Vänsterpartiet arbetar på nationell nivå för att åstadkomma en förbättring och en samordning kring folkbildningen.

Regionen bidrar genom sin verksamhet ”Kultur i vården” till att äldre eller inneliggande patienter får ta del av kulturupplevelser, vilket har positiv påverkan på tillfrisknandet. Vi vill göra ”Kultur i vården” tillgänglig för fler och – efter samma princip som ”Fysisk aktivitet” på recept – utveckla möjligheterna att skriva ut ”Kultur på recept”. Vi vill utveckla kulturen i vården genom att använda sjukhusbiblioteken som ett nav för att skapa, visa och sprida kultur till patienter, anhöriga och personal.

Vänsterpartiet vill:

  • Värna den konstnärliga friheten.
  • Att fler konstnärer ska kunna leva på sitt arbete.
  • Utveckla kultur i vården och kultur på recept.
  • Införa en avgiftsfri och likvärdig kulturskola i hela länet.
  • Främja jämställdhet och mångfald i kulturlivet.
Kopiera länk