sida

En jämlik skola

Utbildning är viktigt både för individen och samhället. Kunskap och bildning är en medborgerlig rättighet och skolan har även ett viktigt uppdrag när det gäller att utjämna socioekonomiska skillnader mellan elever. I dag har vinstdrivande fristående skolor dränerat skolans resurser och den likvärdiga skolan har urholkats. Det är hög tid för återupprättandet av den allmänna, sammanhållna skolan.

Vänsterpartiet anser att kommuner ska ha rätt till veto mot nyetablering av fristående skolor. Vi vill avskaffa dagens friskolesystem, med marknadsstyrning och skolor som drivs av riskkapitalister med vinstintressen. Vi menar att ett sammanhållet och likvärdigt utbildningssystem ger alla elever bättre kunskaper. Segregering och uppdelning av elever gör att de flesta elever får sämre kunskaper. Marknadsstyrningen av skolan har också medfört en betygsinflation, där framförallt fristående skolor ger betyg som inte är grundade i elevernas prestation.

Barn och unga har olika förutsättningar och förskolan och skolan måste ha tillräckliga resurser för att möta elevernas olika behov. För att rätten till kunskap ska bli en realitet ska utbildningsväsendet på alla nivåer vara tillgängligt för alla och fritt från diskriminering. Dessutom ska principen om avgiftsfrihet råda.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Den är avgörande för hur väl samhället i framtiden lyckas bryta de traditionella könsrollerna och föreställningarna om vad som är manligt respektive kvinnligt beteende. Likaså är förskolan viktig för att grundlägga ett förhållningssätt med mer öppenhet, respekt, solidaritet, jämställdhet och ansvar. Därför är det viktigt att de som arbetar med de allra minsta barnen har rätt pedagogisk kompetens och kunskap i genuspedagogik. Förskolan är också nödvändig för att tillgodose vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov. Vänsterpartiet anser att kommunerna ska tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid. Framför allt gynnar det ensamstående föräldrar och underlättar för många kvinnor att jobba heltid. Ett nattis på Akis kan ge fler föräldrar möjlighet att arbeta på obekväm arbetstid.

Precis som vi värnar om rätten till kunskap inom skolan vill vi stärka rätten till kunskap även inom svenskundervisning för invandrare – SFI. Undervisningen måste vara så bra att den ger eleverna tillräckliga kunskaper. Elevens förutsättningar och behov ska styra undervisningens inriktning och omfattning. Det behövs en tydligare individualisering och fler undervisningstimmar per vecka. SFI ska kunna läsas i kombination med praktik, yrkesutbildning, arbetslivsorientering och förvärvsarbete.

Vi vill även öka samarbetet mellan kommunerna om modersmålsundervisningen, så att elever med annat modersmål än svenska, samt elever från de nationella minoriteterna, får modersmålsundervisning oavsett var i länet man bor.

Att ha gått gymnasiet spelar i dag en stor roll i ungas liv. Medan ungdomsarbetslösheten har sjunkit under de senaste åren, är den fortsatt hög bland unga utan gymnasiekompetens. Därför är det viktigt att ungdomar ges rätt förutsättningar för att komma in på och kunna slutföra en gymnasieutbildning. Vänsterpartiet vill införa en närhetsgaranti inom gymnasieskolan, som ger företräde åt de elever som bor närmast skolan. Alla elever i vårt län som söker till ett nationellt program på en kommunal gymnasieskola i länet, ska också så långt platserna räcker, garanteras plats i närmaste gymnasieskola som har det program som eleven sökt, oavsett kommungräns. För att uppnå detta krävs ökat samarbete mellan kommunerna. Detta samarbete ska också leda till att kommunerna underlättar för vuxna att studera på komvux eller på högskolan.

Alla som behöver komplettera sina studier för att få behörighet till högskolan ska ha rätt till en plats på komvux. I regionen finns även två folkhögskolor: Wik, som drivs av Region Uppsala och Nordens Folkhögskola Biskops Arnö, som är föreningsdriven. Vi ser folkhögskolor som en värdefull studieform som är viktig att värna om, särskilt för de som av olika anledningar tidigare inte kunnat tillgodogöra sig utbildning.

Vänsterpartiet vill:

• Att kommunerna ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
• Att skolan ska vara offentligt styrd och avgiftsfri.
• Att kommunerna ska ha vetorätt mot friskoleetableringar.
• Att närhetsprincipen ska gälla vid intag till kommunala gymnasieskolor.
• Öka samarbetet mellan kommunerna i syfte att alla elever får möjlighet att läsa önskat program på en kommunal gymnasieskola i vårt län eller närbelägna län.

Kopiera länk