sida

En hållbar regionalpolitik

Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti som står på ekologisk grund. Vänsterpartiets regionalpolitiska program innehåller våra gemensamma ställningstaganden för frågor som berör hela Uppsala län och vår närregion. Tillsammans i kommuner och region, men också i övriga regionala organ, ska vi försöka förverkliga vår politik för ett bättre och mer hållbart samhälle. Alla beslut ska leda till en utveckling mot det hållbara samhället. Vi arbetar för en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Planering och utveckling måste innehålla såväl ekologiska, som ekonomiska, som sociala aspekter. De tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra för en utveckling mot ökad hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet
För att samhället ska bli långsiktigt hållbart och för att möta klimathoten, behöver uppbyggnaden av samhället ske med hållbarhet i fokus, där hänsyn tas till miljön, naturen och klimatet. Planering måste ske utifrån ett samspel med ekosystemtjänster som ger betydelsefulla och i längden livsupprätthållande funktioner, till exempel vattenrening, skydd mot översvämningar, pollinering och kolinbindning. Samtidigt måste känsliga naturområden och hotade arter skyddas. Klimathotande utsläpp måste drastiskt minska. Information och ökade kunskaper om hållbarhet behövs för alla aktörer i samhället.

Ekonomisk hållbarhet
För att ekonomin ska vara hållbar måste den vara långsiktig och innebära en god hushållning av våra tillgängliga resurser. Vår ekonomi måste byggas utifrån nya tankesätt. Vi måste bryta med den traditionella tillväxttanken, motverka konsumtionssamhället och se till att resurser i större utsträckning återanvänds. Lokala lösningar behöver tas fram som bygger på färre och kortare transporter och bättre hushållning av våra råvaror. Lokala ekonomiska analyser är bra verktyg för lokal utveckling. Genom att stärka lokal produktion gynnas lokala jobb.

Social hållbarhet
Social hållbarhet innefattar rätten till ett gott liv och ett hållbart arbetsliv där människor ges samma rättigheter och möjligheter. I dag ser människors livsvillkor väldigt olika ut, beroende på en rad olika faktorer. Vi vet till exempel att klasstillhörighet påverkar arbetsliv, hälsa och hur länge vi lever. Patriarkala strukturer begränsar kvinnors liv, både genom ekonomiska strukturer, sociala normer och våld. Rasism kan ta sig uttryck i trakasserier och våld men bidrar också till exempelvis diskriminering i arbetslivet.

Förtryck som baseras på kön, klass, etnicitet, hudfärg, religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet/uttryck eller funktionsnedsättning/variation kan också samverka på olika sätt. Exploatering på arbetsmarknaden kan till exempel ha sin grund i både rasism och klasstillhörighet och både klass och kön bidrar till att LO-kvinnor i stor utsträckning har osäkra anställningar och halkar efter lönemässigt.

Vänsterpartiet arbetar för att alla i vårt län ska ha samma makt att forma samhället och våra egna liv. Vi ska bedriva en normkritisk politik som utmanar rådande maktförhållanden och kräva en omfördelning av samhällets resurser. Vi tar strid för ett mer jämlikt och jämställt Uppsala län.

Vårt regionalpolitiska program tar ställning till de frågor som rör regionalpolitik. Vårdfrågor behandlas i vårt särskilda hälso- och sjukvårdspolitiska program.

Kopiera länk