sida

En demokratisk högre utbildning

Det är tre gånger så vanligt att unga med högskoleutbildade föräldrar påbörjar högskolestudier jämfört med de vars föräldrar enbart har gymnasieutbildning.

För att uppmuntra och stödja elever med arbetarklassbakgrund att studera vidare vill Vänsterpartiet öka samarbetet mellan studentkårerna i Uppsala, universiteten och kommunerna i vårt län. Introduktionskurser och basår är bra satsningar för att fler människor ska ta steget in till högskolan.

Det är viktigt att universitetslärare speglar befolkningen i stort. Vänsterpartiet vill därför ha fler lärare och professorer som har arbetarklassbakgrund eller annan bakgrund än svensk, samt fler kvinnliga professorer. Vänsterpartiet vill även bryta könssegregeringen inom olika utbildningar.

Välfungerande studiesociala mottagningar är en viktig faktor för att alla studenter ska klara att genomföra sina studier. Studentkårerna behöver tillräckligt med resurser så att de både kan agera som radikala pådrivare för en mer jämlik universitetskultur och vara ett stöd för enskilda studenter.

Studenter bör garanteras rätten till ett fungerande boende. Därför arbetar Vänsterpartiet för att den offentliga sektorn ska äga och tillhandahålla bostäder för studenter. Vi menar att högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för alla studenter och att studiebidragen ska höjas. På sikt är vår vision att införa studielön och jämställa högre studier med arbete.

Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och andra statliga myndigheter belägna i Uppsala län besitter unik kompetens vad gäller bland annat hälso-, klimat-, energi- och naturresursfrågor. Forskning leder till ny kunskap och är nödvändig för kritisk granskning av samhället och utveckling av demokratin. Ny kunskap behövs för att utveckla ett hållbart samhälle, skapa nya arbetstillfällen, förbättra sjukvården och utveckla ekonomin. Offentlig finansierad grundforskning, men även tillämpad och behovsorienterad forskning gör forskningsresultaten tillgängliga och fritt användbara. Det är viktigt att de båda universiteten utvecklar samverkan med det omgivande samhället och informerar om sin verksamhet, samt verkar för att forskningsresultat vid högskolan kommer samhället till del. Samverkan mellan det lokala näringslivet och den offentliga sektorn bör utvecklas och förbättras. Länets universitet och forskare ska vara fria i att formulera forskningsfrågor, välja metoder och publicera forskningsresultaten och bör ha en central roll i arbetet med regionens hållbara utveckling.

Vänsterpartiet arbetar för att regionen och kommunerna ska tillhandahålla fler praktikplatser på exempelvis sjukhus eller andra arbetsplatser inom offentlig sektor för skolelever, studenter och övriga vuxenstuderande.

Vänsterpartiet vill:

• Att kommunerna samarbetar med universiteten och studentkårerna för att öka andelen studenter med arbetarklassbakgrund.
• Att universitetslärare och professorer ska spegla befolkningen i övrigt ifråga om könstillhörighet och bakgrund.
• Att studiemedlet ska gå att leva på.
• Att offentliga sektorn bygger och förvaltar studentlägenheter, så att alla studenter har möjlighet att bo i en välfungerande bostad med rimlig hyra.
• Stärka universitetens samverkan med det omgivande samhället och bidra till att forskningsresultat kommer till nytta genom utökat samarbete med både offentlig och privat sektor i länet.
• Att högskoleutbildning ska vara avgiftsfri även för utländska studenter.

Kopiera länk