sida

En annan sorts tillväxt är möjlig

Ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi förutsätter att vi inte förbrukar naturresurser snabbare än vad de kan förnyas och att vi inte skapar avfall snabbare än det framgångsrikt kan absorberas och återintegreras i kretsloppen. Dessa ekologiska funktionskrav har visat sig svår- eller oförenliga med kapitalets krav på en ständigt ökad ackumulation av värde, som i stället driver ekonomin att expandera allt längre ut i marginalerna och utan hänsyn till naturgivna begränsningar. På senare år har dock allt fler röster som är kritiska mot den ekonomiska tillväxtens status som överordnat målbörjat höras. Det talas till och med om att vi i dag har ett tillstånd av en ”oekonomisk tillväxt”. Entillväxt som gör oss fattigare genom att kosta mer och orsaka större problem än de nya förmågor och den ökade köpkraft den samtidigt ger oss.

För att upprätthålla den rådande ekonomiska politiken och det som allmänt brukar kallas tillväxt, krävs en allt mer växande konsumtion som gör att produktionen hålls uppe och att hjulen fortsätter snurra i allt snabbare takt. Stora och ökande klyftor i samhället kan ge ökat incitament till mer konsumtion. Många försöker kompensera känslan av otillräcklighet i det ojämlika samhället genom konsumtion som ett sätt att visa upp en social fasad. En jämlikare resursfördelning skulle minska på trycket av resursslösande konsumtion. Planeringen av ett samhälle som bygger på social och ekonomisk jämlikhet är en bärande del i en långsiktigt hållbar utveckling. Det behövs mer av utjämnande välfärdstjänster i samhället och mindre av den konsumtion som tär på ändliga naturresurser.

Ofta mäts den lokala eller regionala tillväxten i befolkningsmängd och den kommun eller den region som attraherar människor och har en befolkningstillväxt betraktas som framgångsrik. Det finns allmänt i världen en mycket stark urbanisering som förväntas öka. Redan i dag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer och totalt kommer det att behöva byggas lika mycket stadsbebyggelse de närmaste decennierna som hittills byggts i människans historia. Även i vår region sker en snabb befolkningstillväxt; i Storstockholm med ca 30 000 nya invånare per år och i Uppsala län med ca 3000 invånare per år.

Det skapar oerhört stora problem med bostäder, markanvändning, transporter, vattenförsörjning, avfall, kommunal service, hälso- och sjukvård med mera. I dagsläget ligger utbyggnaden av dessa system inte i takt med befolkningsutvecklingen. Samtidigt blir samhällen och kommuner som minskar sin befolkning betraktade som förlorare och blir det även i realiteten genom att samhällets totala resurser inte omfördelas tillräckligt för att upprätthålla god samhällsservice och välfärdstjänster till hela befolkningen.

Det behövs en diskussion om tillväxtens innehåll och konsekvenser, både i samhället i stort men också på regional och lokal nivå. Genom en ökad satsning på offentlig service och välfärd och med rätt ekonomisk politik, kan klyftorna i samhället utjämnas. Därmed ökar möjligheten att skapa det samhälle som krävs för en långsiktigt ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vänsterpartiet vill:

• Skapa en bred diskussion om tillväxt och hållbarhet.

Kopiera länk