sida

Bra och billig kollektivtrafik

Vi är i behov av snabba och täta kommunikationer mellan orter och mellan bostadsområden för att kunna ta oss till arbetsplatser, skolor och fritidsintressen. För att klara en hållbar framtid måste fler åka kollektivt, i första hand via spårbunden trafik och därefter bussar. För att snabbt öka andelen människor som väljer att åka kollektivt måste det ske en kraftig satsning på de stora trafikstråken och på tätorternas stadstrafik.

Det ska vara enkelt och billigt att åka kollektivt och därför ska priserna hållas låga. Vi kan konstatera att det kollektiva resandet i regionen har minskat på vissa sträckor, som Storvreta- Uppsala, sedan det infördes ett länskort. Därför vill Vänsterpartiet återinföra ett billigare stadskort för Uppsala och se över möjligheten att utöka det som i dag är zon ett till att även innefatta kransorter till Uppsala. Det behövs även rabatterade priser för grupper som ungdomar, studenter och alla pensionärer.

I dag använder kvinnor kollektivtrafiken mest. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik gynnar därför kvinnor mer än män. Samtidigt måste vi påverka män att i högre grad välja kollektivtrafik istället för den egna bilen. Det är viktigt att buss- och tågtrafiken synkroniseras så långt det är möjligt och att det anordnas bra parkeringsmöjligheter för både bil och cykel för dem som vill ansluta till kollektivtrafiken.

Tåg och annan spårburen trafik är trafiksäkert, miljövänligt och en självklar del i den hållbara framtiden. Uppsala län kännetecknas av pendling. Utpendling sker till arbets- och studieplatser i Stockholm, Gävle och Västerås och inpendling sker till i huvudsak Uppsala. Allt talar för att ännu fler kommer att pendla för att kunna arbeta eller studera. Nya förbättrade pendlingsmöjligheter kommer att vara centrala för att locka fler resenärer.

Idag kör SL pendeltåg hela vägen till Uppsala. Så snart fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm är på plats ska tågstopp göras i Bergsbrunna och Alsike. Arlandastationerna måste bli tillgängliga för all järnvägstrafik som passerar utan höga passageraravgifter, det privata monopolet måste därför bort på sikt. Om en satsning på höghastighetståg blir aktuellt måste ett sådant system även omfatta Arlanda. På så sätt kan tåget bidra till att minska antalet flygresor inom riket, resor som istället kan ske miljövänligt med tåg.

Vänsterpartiet vill att trafiken med Upptåget ska utvecklas ytterligare på sträckan Uppsala – Sala med stopp i Vänge, Vittinge och Järlåsa utöver dagens stopp i Morgongåva och Heby. Det är en förutsättning för att orterna ska kunna få nya bostäder och en god kollektivtrafikförsörjning.

Tågtrafiken från Stockholm mot Enköping och Västerås behöver förstärkas med fler avgångar och helst en förlängning av pendeltåget ända till Västerås. Grillby är en ort med potential att växa och behöver få ett tågstopp.

Busstrafiken utgör idag den största delen av kollektivtrafiken med både regionbussar och stadsbussar. Busstrafik är flexibel och utgör ett bra och nödvändigt komplement till tågtrafiken. Busslinjer måste finnas som matartrafik till tågen, men även för att möjliggöra kollektivtrafik för dem som bor mellan stationerna. Det finns också flera stora pendlarstråk som inte har tillgång till järnvägar, till exempel Enköping – Uppsala och Östhammar – Uppsala, och där är det viktigt med tät trafik med god service.

En väl utbyggd kollektivtrafik är också av stor betydelse för att människor ska kunna bo kvar på mindre orter och i glesbygd. Även om åtgärder görs för att öka arbetstillfällen på landsbygden kommer en stor del av de som väljer att bo kvar på landsbygden/glesbygden ha sitt arbete i större orter och då ha behov av kollektivtrafik. Kollektivtrafik på mindre orter och i glesbygd handlar främst om busstrafik. Utgångspunkten ska vara att mindre orter ska ha en linjelagd kollektivtrafik främst anpassad utifrån behov av arbetspendling och studier, men även för att göra ett socialt liv möjligt. I glesbygd kan anropsstyrd trafik (i praktiken taxi som anropas vid behov och då kan köra till exempelvis närmaste bytespunkt för busslinje) i vissa fall vara ett alternativ. Det är av stor betydelse av skolskjutsar är tillgängliga för alla som har behov av kollektivtrafik.

Vänsterpartiet vill:

  • Att biljettpriserna ska hållas nere.
  • Utöka zon ett i Uppsala till att även innefatta kransorter.
  • Införa ett billigare stadskort i Uppsala och även sänka priset på länskortet.Att Bergsbrunna och Alsike ska få tågstationer.
  • Satsa på busstrafik med hög kvalitet där tåg inte går och för att förstärka tågtrafiken.
  • Att alla bussar ska drivas med fossilfritt bränsle.
Kopiera länk