Regional utveckling för ett resilient samhälle

Regional utveckling för ett resilient samhälle

Under senare år har samhällets behov av ökad resiliens, motståndskraft, inför framtidens prövningar kommit i fokus. Det har inte minst belysts under coronapandemin. Region Uppsala har en stor roll att spela i att öka Uppsala läns robusthet och resiliens: som vårdgivare och huvudman för sjukvården i länet, som kollektivtrafikmyndighet och inom det regionala utvecklingsansvaret. 

Region Uppsala gör redan mycket som är bra tillsammans med andra regionala utvecklingsaktörer vad gäller resiliens och robusthet. El-effektsfrågan är ett tydligt exempel. En pålitlig elförsörjning är en förutsättning för ett resilient samhälle. Icke desto mindre bör arbetet för ett mer resilient Uppsala län förstärkas utifrån flera aspekter, inte minst vad gäller en bättre folkhälsa. 

Agenda 2030 och ökad tillit
Samhällelig resiliens är intimt förenade med de värden som lyfts fram i Agenda 2030-målen, vilka manar till krafttag för ett inkluderande, jämlikt och jämställt samhälle och en omställning till en ekologiskt hållbar ekonomi. 

Ett jämlikt samhälle som upplevs som tryggt och rättvist har större resiliens mot hot och oförutsedda kriser. Det handlar om ett samhälle som går att lita på. Regionens insatser inom kultur, folkbildning och demokratiutveckling är viktiga pelare i de aspekter av resiliens som rör tilliten människor emellan. Här vill vi särskilt lyfta Regionbibliotekets roll som stöd till folkbiblioteken. 

Säker vattenförsörjning
Idag tar de flesta av länets kommuner vatten från grundvattenkällor eller Mälaren. Då klimatförändringar leder till lägre grundvattennivåer får vi redan nu återkommande brist på vatten, särskilt i kustnära områden. Utvecklingen av Östhammars kommun påverkas i hög grad av problem med vattenförsörjning. Som en effekt av låga grundvattennivåer finns det en tendens till att hämta dricksvatten i än högre grad från Mälaren; några som bor i Enköpings kommun får till exempel sitt vatten från Västerås stads vattentäkt i Mälaren. Dock är det en lösning som innebär stora risker då det förändrade klimatet leder till högre havsnivåer i Östersjön som i sin tur får konsekvenser för Mälaren som mynnar ut i Saltsjön och Södertälje kanal. Redan år 2050 kan vattenkvaliteten i Mälaren påverkas till den grad att sjön är inte längre användbar som vattentäkt. 

Region Uppsala ska samla länets aktörer i ett strategiskt arbete för att säkerställa länets tillgång till dricksvatten.

Pollineringsplan
Uppsala län förlorar biologisk mångfald trots olika skyddsinsatser. Här vill vi särskilt lyfta fram faran med den kraftiga minskningen av antalet pollinatörer de senaste åren. 

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som är helt avgörande för en hållbar lokal livsmedelsförsörjning. Pollinatörerna blir färre eftersom de växter som ger nektar och pollen till pollinatörer har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Även klimatförändringar och användningen av bekämpningsmedel försämrar villkoren för pollinatörerna, som bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar. Insatser från det allmänna kan hjälpa till att förbättra för pollinatörerna. Södertälje kommun, till exempel, har tagit fram en pollineringsplan. Bland annat har en kartläggning gjorts över åtgärder som kan vidtas för att stärka pollinerande insekter genom att bland annat ta hänsyn till insekterna när kommunens planteringar planeras i den urbana miljön. Spridningsvägar till det omgivande skogs- och odlingslandskapet har även kartlagts. Restaurering av ängs- och betesmarker och omställning av gräsytor till ängsytor är andra möjliga åtgärder. 

Region Uppsala ska ta fram en länsstrategi för att främja pollinering, gärna i samarbete med Upplandsstiftelsen, kommunerna och andra stora aktörer och markägare.

Robust varuförsörjning
Samhällets resiliens beror i hög grad på hur det organiserar försörjningen av livsmedel, drivmedel och andra nödvändigheter. Materialbristerna inom sjukvården som uppstod under hösten 2019 och de tidiga faserna av coronapandemin visar vikten av en säker materielförsörjning. I strategisk samverkan kan upphandlande myndigheter få styrka att säkerställa robusta leveranskedjor, med ett flertal leverantörer och producenter. Även lokal produktion och försörjning i egen regi kan bidra till resiliens i materialförsörjning. Det är viktigt att inta ett strategiskt perspektiv på upphandling- och inköpsfrågorna. Det berör fler aspekter av samhällelig resiliens.

Regionstyrelsen får i uppdrag att initiera ett arbete för att stärka det strategiska perspektivet i inköps- och upphandlingsfrågor.

Bekämpa korruption
Sverige ses ofta som ett land med låga nivåer av korruption. Dock finns det tecken på att korrupta beteenden är mer utspridda än folk tror. Särskilt när korruption definieras som utnyttjande av ställning för att tillskansa sig själv eller närstående fördelar. Korruption är skadligt inte bara för att det kan leda till mindre fördelaktiga utfall, som när ett mindre lämpat företag vinner en upphandling, utan också för att det skadar tilliten och förtroendet för det allmänna, och därmed resiliensen i samhället.

Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka arbetet mot korruption.

Totalförsvar
Relativt nyligen har försvarsberedningens Värnkraft pekat på det osäkra läget i världen samt i Sveriges närområde. I händelse av krig eller ökad instabilitet kring Sverige innebär det att Region Uppsala med sin närhet till Östersjön och huvudstaden snabbt kan påverkas. 

Därför ser vi det som viktigt att ett större grepp tas kring totalförsvarsförmågan. Värnkraft pekar ut att Sverige ska kunna utstå ett anfall i tre månader. Det ställer stora krav på vård, infrastruktur och samordning. Förmågan att kraftsamla civila resurser i händelse av kris och krig är centralt för ett hållbart samhälle.  

I Försvarsberedningens rapport Motståndskraft pekar försvarsberedningen ut riskerna digitaliseringen har lett till utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv.  Utifrån gråzonsproblematik som beredningen pekar på och i händelse av krig är det viktigt att Uppsala län har en stark IT- och datasäkerhet för att borga för att grundläggande infrastruktur ska kunna utstå attacker utan att viktig service, så som journalsystem eller ledningssystem störs. Vidare bör Region Uppsala hantera frågan som Motståndskraft lyfter om vilka resurser som kan omfördelas i fredstid för att minska befolkningspåfrestningar i händelse av kris och krig. Det är särskilt viktigt för att säkerställa länsbefolkningens tillgång till sjukvård i händelser av krig eller en större samhällskris.

Vänsterpartiets förslag: 

  • Ta initiativ för att säkra länets tillgång till dricksvatten.
  • Ta fram en pollineringsstrategi för Uppsala län.
  • Stärka det strategiska arbetet i inköps- och upphandlingsfrågor.