Vården och välfärden behöver mer resurser

Hälso- och sjukvården har aldrig tagit emot och botat så många patienter som nu. Den medicinska utvecklingen går starkt framåt med nya läkemedel och nya behandlingsmetoder, samt kortare vårdtider och mer vård i öppenvård. 

Sjukvården fortsätter att bli allt mer specialiserad och varje nytt framsteg innebär i allmänhet stora kostnader. Trots de stora rationaliseringar som görs tack vare nya sätt att behandla är det troligt att kostnaden för hälso- och sjukvården kommer att öka. Samtidigt blir andelen äldre i befolkningen allt större vilket leder till att fler hinner få fler sjukdomar och därmed behöva mer vård. I vårt län ökar också befolkningen i sin helhet vilket kräver mer hälso- och sjukvård. Till det ska läggas de stora vårdköer som finns inom regionen idag. Sammantaget visar detta på att sjukvårdens kostnader kommer att öka och att dessa måste kompenseras genom ökade intäkter.

Till det kommer de stora om- och nybyggnationer som påbörjats och kommer att genomföras. De är nödvändiga för god patientsäkerhet, bra arbetsmiljö och lägre energiförbrukning. Det innebär dock stora ökande hyreskostnader som måste kompenseras för att inte tära på vården.

Även kollektivtrafiken måste byggas ut och läggas på en prisnivå som får många fler att välja tåget eller bussen i stället för bilen. De satsningar som görs är otillräckliga om vi ska klara miljö- och klimatmålen, och ytterligare satsningar kommer att kräva mer resurser.

Vänsterpartiet har varit tydligt när det gäller behoven av nya resurser. Vi har sagt nej till besparingar som går ut över personal och vårdproduktion, med längre köer och väntetider som följd, och istället föreslagit ökade resurser bland annat till Akademiska sjukhuset. Vänsterpartiet har föreslagit att resurser som frigörs genom effektiviseringar i vården också ska komma vården till godo.

Vänsterpartiet ser helst en utökad finansiering genom höjda statsbidrag. Kommer inte sådana höjningar eller är otillräckliga så återstår bara en höjning av landstingsskatten. Vi vet att befolkningen är villig att betala mer i skatt för en bra sjukvård för alla, i rätt tid och med bra kvalitet och vi kommer inte att tveka att föreslå höjningar för att klara vården.

Vänsterpartiet vill:

  • Att regionens samlade intäkter ska öka, helst med höjda statsbidrag.
  • Att ökade hyreskostnader genom nya eller upprustade lokaler ska kompenseras.
Kopiera länk