Tandvården – en klassfråga

Tandhälsan i Sverige har förbättrats sett över ett längre perspektiv. Den allmänna tandvårdsförsäkringen från 1970-talet gjorde det möjligt för fler vuxna att i tid laga sina tänder. Fri tandvård för barn- och ungdomar, satsning på förebyggande insatser, bättre kost och flourpreparat är andra viktiga förklaringar. Men det är idag alltför många med dåliga tänder och dålig ekonomi som avstår från tandvård. Det statliga tandvårdsstödet är otillräckligt. Visserligen finns i idag möjligheter till så kallad abonnemangstandvård (”frisktandvård”) men där gäller inte högkostnadsskyddet och för den med redan dålig tandstatus blir premien hög.

Vänsterpartiet anser att det statliga stödet måste stärkas så att människor inte avstår från vare sig akuta besök eller förebyggande tandvård. Vänsterpartiet driver på nationell nivå att all tandvård på sikt ska kunna erbjudas på samma villkor som övrig hälso- och sjukvård, men har ännu inte fått stöd för den politiken.

För barn- och ungdomar är läget ett annat. Tack vare Vänsterpartiet höjdes åldersgränsen 2017 för avgiftsfri tandvård till 22 år. Tandhälsan i länet är bland de bästa i landet. Men det finns oroande tendenser att den håller på att försämras inom vissa grupper, framförallt genom ökat intag av läsk och godis, och det finns ett starkt samband med socioekonomiska skillnader. Ett fortsatt och förstärkt arbete med inriktning mot såväl barn- och ungdomar som deras föräldrar är nödvändigt. 

Genom den ”Frisktandvårdssatsning” som länets Folktandvård gör med att gå ut med ett erbjudande till alla ungdomar, för vilka den fria tandvården är på väg att upphöra, om att teckna avtal på tandvård till en fast kostnad under tre års tid, fångas många ungdomar upp i ett läge där de flesta ändå har en relativt god tandhälsa. Denna satsning har varit en framgång.

Regionen har enligt tandvårdslagen ansvaret för uppsökande verksamhet med avgiftsfria munhälsobedömningar för äldre med omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser och för personer med funktionsnedsättningar enligt LSS. 

Tandhälsan hos dessa kan vara avgörande för matvanorna och livskvalitén. Vänsterpartiet anser att regionens folktandvård ska ha ett helhetsansvar att sköta denna uppsökande verksamhet, att den inte ska upphandlas och splittras upp på flera utförare.

Kommunernas personal behöver bättre och mer utbildning i tandhälsa och samarbetet mellan kommunerna och regionen behöver utvecklas ännu mer.

Vänsterpartiet vill:

  • Att särskilda satsningar för att vidmakthålla den goda tandhälsan hos barn- och ungdomar ska göras.
  • Att det statliga tandvårdsstödet förstärks så att inte människor av ekonomiska skäl avstår från tandvård.
  • På sikt ska tandvård betraktas på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård och även finansieras på samma sätt. 
  • Att landstingets folktandvård ska ha ett helhetsansvar för uppsökande verksamhet till äldre och funktionshindrade.
Kopiera länk