Psykiatrisk vård

Basen i regionens psykiatri ska vara en väl utbyggd öppen vård med en god tillgänglighet. Tidiga behandlingsinsatser och ett bra stöd är av stor betydelse för att förhindra återinsjuknande och så långt det är möjligt göra så att inläggning i den slutna vården inte blir nödvändig. Vänsterpartiet vill därför satsa mer resurser på att bygga ut en väl fungerande psykiatrisk öppenvård. Behandling inom sluten vård är dock ibland nödvändigt vid psykiska sjukdomar. 

Denna behandling måste följas av rehabiliteringsinsatser från öppenpsykiatri, primärvård och av kommunala verksamheter.

Regionen och länets kommuner har en överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och lokala handlingsplaner om verksamheter och arbetssätt görs utifrån denna. Det är särskilt viktigt med Samordnade individuella planer för de brukare som vill ha detta. ”Vägen tillbaka” är för många med psykiska sjukdomar ofta inte enkel. En väl fungerande rehabilitering och tillgång till arbete/sysselsättning är nödvändig. En fråga som kräver ökad uppmärksamhet är den somatiska hälsan för personer med psykiska sjukdomar, där undersökningar visar att hälsoläget är sämre.

Tillgången till kompetent personal är avgörande för den psykiatriska vårdens innehåll och kvalitet. Skötare och psykiatrisjuksköterskor är den personalgrupp som arbetar närmast patienterna och insatser måste göras för att säkerställa det framtida behovet av kompetent och adekvat utbildad personal. Tillgång till fasta specialistläkare har under ett flertal år varit ett problem. 

Arbetet med att rekrytera och kunna behålla läkare måste fortsätta. Insatser för ökad vidareutbildning för alla personalgrupper inom den psykiatriska vården är nödvändigt.

Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning har ofta en svår situation. Anhörigstödet måste förbättras, i nära samarbete med kommuner och brukarföreningar.

Vänsterpartiet vill

  • Ha en väl fungerade vårdkedja mellan slutenvård och öppenvård och utvecklat samarbete mellan regionen och kommunerna.
  • Satsa mer resurser på den psykiatriska öppenvården.
  • Satsa på kompetent och välutbildad personal.
  • Förbättra stödet till anhöriga.
  • Att det somatiska hälsoläget för personer med psykiska sjukdomar uppmärksammas.
Kopiera länk