Primärvården – den nära vården

Primärvården är en del av den närmaste vården som de flesta har mest kontakt med och den ska klara att hantera en stor del av länsinvånarnas vårdbehov. Den ska vara lätt att komma i kontakt med och det ska vara lätt att få tider för undersökning och behandling. Primärvården ska vara lätt att nå – och lätt att förstå!

Vi behöver rusta och förstärka primärvården som den viktigaste delen i första linjens hälso- och sjukvård. Primärvården ska i framtiden ha ett mer förebyggande perspektiv och klara mer av det totala vårdbehovet lokalt. Det behövs ett utökat samarbete med övriga aktörer i första linjens vård; elevhälsovården, företagshälsovården och kommunernas hemsjukvård respektive socialtjänst. 

Kommunernas hemsjukvård ska erbjudas bra stöd från landstinget för att klara sitt uppdrag i patientens hemmiljö. 

Distriktssköterskorna står för trygghet och kontinuitet för många äldre och multisjuka.
Vänsterpartiet vill värna om de distriktssköterskemottagningar som finns och vill även
ha mottagningar på fler orter.

Då andelen äldre med omfattande vårdbehov kommer att öka behövs utvecklade samarbetsformer med kommunerna utifrån ”närvårdstanken”. Mer vård ska klaras nära patienten, i hemmet eller på annat sätt i närområdet. Genom tidiga insatser kan behovet av akut vård och inläggningar på sjukhus minska.
För de äldre innebär det att påfrestande resor till sjukhus, väntan på akutmottagningar och vistelse på sjukhus kan minska.
Fler specialiteter som finns inom sjukhusvården ska bedriva öppenvård och konsultationer inom primärvården, nära patienterna. Allt kan dock inte bedrivas på lokal nivå, men genom modern teknik ökar möjligheterna, ex vis att patienten kan undersökas på ”hemmaplan” och bedömningen göras av en läkare vid Akademiska.

På grund av den tvångslag som regering och riksdag införde 2009 under de borgerliga regeringsåren måste landstingen tillämpa vårdvalssystem med fri etablering för primärvården. Detta har inneburit att många privata vårdcentraler finns i Uppsala kommun, färre i övriga kommuner och få i den norra länsdelen.
Sedan systemet infördes har en kraftig ökning av antal besök i primärvården skett och de totala kostnaderna för primärvården ökat betydligt.

Det finns inget som tyder på att systemet gett bättre eller kostnadseffektivare vård och inte heller bättre tillgänglighet. Vänsterpartiet anser att tvångslagen ska avskaffas och vårdvalssystemet avvecklas. Vi menar att det är behoven som ska styra var vårdcentraler och mottagningar finns, inte var privata vårdföretag finner det lönsammast att bedriva verksamhet.

Under förra mandatperioden förändrades ersättningssystemet till vårdcentralerna så att inte enbart ålder för de som var listade på vårdcentralerna var grund för ersättningen, utan en viss del av ersättningen ges efter det socioekonomiska läget (utbildningsnivå, arbetslöshet, ensamstående) hos de listade.
Vi ser positivt på detta då det finns samband mellan socioekonomi och vårdbehov och anser att systemet ska utvecklas för att kunna ta större hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Från 2018 är sjukvårdsrådgivningen åter i regionens regi. Vi tycker det är bra att sjukvårdsrådgivningen, som har en viktig roll att ge råd och kunna avlasta övrig vård, nu åter är en del av regionens samlade vård.

Vänsterpartiet vill:

  • Förstärka resurserna till primärvården.
  • Utveckla samarbetet inom vården och tillsammans med övriga aktörer i första linjens vård.
  • I samarbete med kommunerna bygga upp en väl fungerande närvård.
Kopiera länk