Bra arbetsgivare – för en bra verksamhet

Försvaret av den offentliga verksamheten ställer också höga krav på att offentliga arbetsgivare blir bättre och ligger i framkant när det gäller utveckling av arbetsorganisation och arbetsmetoder. Men också att stå upp för de anställda och deras anställningsvillkor för långsiktighet och trygghet. Offentliga arbetsgivare bör vara de som föregår med gott exempel, som bäst tillämpar lagar och avtal och som tydligt redovisar hur man uppfyller sitt arbetsgivaransvar. Det politiska ansvaret är stort och kan inte delegeras bort. Det handlar om att förstå och förtydliga hur det ansvaret ser ut så att arbetsuppgifter med tillhörande befogenheter kan fördelas rätt samt på vilket sätt den politiska nivån ska granska och följa verksamheten ur ett arbetsgivarperspektiv.

Regionen är en enda arbetsgivare och det ska råda samma villkor för de anställda oavsett arbetsplats. Inom regionens verksamheter måste det ständigt pågå en kritisk granskning och ett förbättringsarbete, så att resurserna används på bästa och mest effektiva sätt. Detta förutsätter att anställda på ett tidigt stadium involveras i förändringsarbete, att deras idéer tas till vara och att chefer på alla nivåer har viljan 

och förmågan att leda en sådan process. Delaktighet och ett gott ledarskap är dessutom de viktigaste faktorerna i arbetet för en god arbetsmiljö och en minskad sjukfrånvaro.

Trygga och stimulerande anställningsförhållanden är viktiga förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Jämställda villkor för kvinnor och män ska gälla och utan osakliga löneskillnader vare sig inom eller mellan olika yrkesgrupper. Lönerna ska kartläggas regelbundet och en övergripande lönepolicy ska tydliggöra regionens vilja till förändringar. Ny kompetens som också medför nya arbetsuppgifter ska självklart kunna ge en ny lön. Det ska finnas en planerad kompetensutveckling för samtliga anställda.

En bra arbetsmiljö handlar också om rimliga arbetsscheman med möjlighet till återhämtning och som också gör det möjligt att orka arbeta heltid. 

Det måste i ökad omfattning uppmärksammas hur arbetstider och schemaförläggning påverkar arbetsmiljön, personalens hälsa och personalomsättningen. En förkortad arbetstid kan ibland vara den mest lämpliga lösningen och Vänsterpartiet vill se fler verksamheter som prövar arbetstidsförkortning för både mer tid för återhämtning men också för ett rationellt utnyttjande av lokaler och resurser. Det behövs också fler händer i vården för att minska på arbetsbelastningen, göra organisationen mindre sårbar och för att bättre klara av sommarsituationen.

Diskriminering får inte förekomma vid anställningar eller lönesättningar eller på annat sätt. En handlingsplan för likabehandling behövs för att tydliggöra vad som gäller och vad som ska göras.

Den som vill arbeta heltid ska kunna göra det och utgångspunkten är att vid alla anställningar ska heltid erbjudas. Den som vill utveckla sin kompetens eller pröva nya arbetsuppgifter inom regionen ska i möjligaste mån kunna göra det. Vänsterpartiet driver på nationell nivå kravet på betald utbildning för specialistsjuksköterskor. Regionen ska gå före och utveckla en modell för verksamhetsförlagd utbildning med lön för specialistsjuksköterskor.

Sjukskrivna ska snabbt få en återkoppling till sin chef och sin arbetsplats och rehabiliteringsinsatser ska vidtas snarast möjligt. Det ska vara möjligt att få arbetsförlagd rehabilitering på annan arbetsplats inom landstinget.

Vänsterpartiet vill:

  • Ge tydliga och realistiska uppdrag till förvaltningar och chefer i personal- och arbetsmiljöfrågor.
  • Öka och säkerställa delaktigheten för de anställda.
  • Öka personalbemanningen.
  • Fortsätta satsningen på ett förbättrat chef- och ledarskap.
  • Fortsätta arbetet för en minskad sjukfrånvaro och snabb återgång i arbete.
  • Att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inte ska få förekomma.
  • Att heltid ska vara normen i regionen, deltidsarbete en möjlighet.
  • Att fler verksamheter prövar en förkortad arbetstid.
  • Utveckla en modell för verksamhetsförlagd utbildning med lön för specialistsjuksköterskor. 
Kopiera länk