Äldre med omfattande behov av vård och omsorg

Medellivslängden har de senaste decennierna ökat, främst som följd av att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskat. Detta innebär att antalet personer i åldrarna över 75år gradvis ökar och en betydande ökning sker åren efter 2020, då de stora årskullarna födda på 40-talet blir äldre.

Även om människor allmänt sett är friskare och lever längre, så behövs oftast under de sista levnadsåren omfattande insatser av sjukvård och omsorg.

Såväl det ökade antalet ”äldre – äldre” som den medicinska utvecklingen i form av nya behandlingsmetoder och nya läkemedel kommer att kräva ökade resurser för att kunna tillgodose vårdbehoven för denna grupp.

Inom vården är det viktigt att stärka den geriatriska kompetensen och utbilda fler läkare
med geriatrisk specialistkompetens.

För äldre med omfattande behov av vård och omsorg är det nödvändigt med en väl fungerande ”vårdkedja” mellan regionens och kommunens insatser. Målsättningen ska vara att insatser ska göras i ett tidigt skede så att ”onödiga” inläggningar i slutenvård kan undvikas. Personal inom hemtjänst, hemvård och äldreboenden måste ha möjlighet att snabbt kunna kontakta läkare eller annan vårdpersonal för en bedömning av det medicinska läget. Mobila hembesöksteam, där läkare ingår, har visat sig vara en bra verksamhet och Vänsterpartiet anser att mobila team ska finnas i alla delar av länet. Förstärkta mobila insatser behövs även för de äldre och funktionsnedsatta som har svårighet att ta sig till vården.

Närvårdsarbetet i samverkan med kommunerna behöver utvecklas och fler närvårdsplatser i länet behövs för de äldre och multisjuka som inte behöver slutenvårdens insatser utan kan vårdas på rätt vårdnivå närmare hemmet.

Distriktssköterskeverksamheten är särskilt viktig för trygghet och kontinuitet för äldre och kroniskt sjuka. Vänsterpartiet vill se fler distriktssköterskemottagningar i länet och eventuellt kompletterat med mobila lösningar. På sikt kan distriktssköterskornas uppdrag utvecklas genom modern teknik så att fler prover och undersökningar kan göras i trygg miljö i närhet till hemmet.

När äldre och multisjuka behöver läggas in på sjukhus bör det ske med direktinläggning på rätt avdelning. Vid utskrivning från sjukhusvård måste det vara väl förberett av kommun och närvården för fortsatta insatser och rehabilitering, 

För patienter som ligger inne på sjukhus är god och näringsrik mat av stor betydelse för att kunna påskynda tillfrisknandet. Vi anser att bäst förutsättningar ges för detta om maten lagas på plats och patienterna ges möjligheter att välja mellan olika maträtter.

För många äldre, där vårdbehoven inte är så omfattande, är kontakten med vårdcentralen/husläkaren det väsentliga. Det är dock viktigt att läkaren på vårdcentralen tar det samlade samordningsansvaret för de ytterligare kontakter med specialistvården som kan behövas och för läkemedelsanvändningen.

Vänsterpartiet vill:

  • Stärka den geriatriska kompetensen i vården.
  • Genom en bättre fungerande vårdkedja kunna undvika ”onödiga” slutenvårdsinläggningar.
  • Förstärka insatserna i samband med utskrivning från slutenvården.
Kopiera länk