Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har flera uppdrag. Förutom att vara ett sjukhus för invånarna i länet är det också ett riks- och regionsjukhus samt forsknings- och undervisningssjukhus. Det finns anledning att understryka Akademiska sjukhusets betydelse: Med mer än 8000 anställda, merparten kvinnor, och en budgetomsättning på dryga 9 miljarder kronor utgör sjukhuset en drivkraft och motor för hela länets utveckling. Många arbetstillfällen skapas också genom den forskning som bedrivs och de företag inom life-science som växer fram. Verksamheten är till en tredjedel beroende av riks- och regionvård, framför allt genom avtal med regioner och landsting inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. 

Akademiska sjukhuset har under lång tid varit underfinansierat, vilket Vänsterpartiet påtalat flera gånger, men ändå tvingats till stora besparingar. De stora och onödiga besparingarna har gått ut över personal och vårdproduktion. Låg bemanning, hög arbetsbelastning och tuffa arbetstider utan tillräcklig tid för återhämtning har försämrat arbetsmiljön. Många lämnar Akademiska sjukhuset och det är svårt att rekrytera ny personal. Det måste till en satsning grundad på en bättre personalpolitik och ekonomiska tillskott, med en balans mellan uppdrag och ekonomi samt en långsiktig planering och finansiering för att klara vårdköer och kommande vårdbehov. 

Vänsterpartiet kräver att vårdvalen inom specialistvården upphör. De privata vårdgivarna har fri etableringsrätt och ofta styr systemen till att patienter med mer omfattande vårdbehov får tas hand om av det offentliga. Vänsterpartiet vill även att mammografin återtas i egen regi.

Förlossningsvården och inte minst neonatalvården behöver förstärkas med barnmorskor och barnsjuksköterskor och få ändamålsenliga lokaler.

Stora satsningar på ombyggnationer och nya lokaler är beslutade eller planerade för sjukhuset. Det är en nödvändig upprustning för att på ett patientsäkert och modernt sätt bedriva sjukvård. Upprustningen innebär dock en betydande ökning av hyreskostnaderna och det är viktigt att Akademiska sjukhuset får ekonomisk kompensation för de ökade kostnaderna och att eventuella rationaliseringar som möjliggörs genom de nya lokalerna kommer vården tillgodo.

Samarbetet mellan regionens olika verksamheter behöver utvecklas ännu mer.
Akademiska sjukhuset spelar här, inte minst på grund av sin storlek, en viktig roll. 

Det måste finnas en god samordning så att onödigt dubbelarbete undviks och samtliga resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. Tidiga insatser nära hemmet i samarbete med kommunerna kommer att avlasta både primärvården och specialistvården. Samarbetet med lasarettet i Enköping behöver utvecklas ännu mer för att korta vårdköer. Akutsjukvården förändras med en ambulanssjukvård som en specialiserad verksamhet med hög kompetens och där vården mer och mer riktar in sig på att patienter i akuta fall så snabbt som möjligt ska transporteras till rätt vårdnivå. 

Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping är båda medlemmar i det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus, och det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom sjukhusen måste bli ännu bättre.

Patientmaten är viktig och ska tillagas på plats inom sjukhuset. Vänsterpartiet förespråkar att ett nytt tillagningskök byggs och att måltidsvärdar kopplade till köket, införs på vårdavdelningarna. 

Vänsterpartiet vill:

  • Stärka och förtydliga Akademiska sjukhusets roll som forsknings- och utbildningssjukhus med en central betydelse för regional utveckling.
  • Att ekonomin för Akademiska sjukhuset stärks långsiktigt för en ökad bemanning och en ökad vårdproduktion. 
  • Att Akademiska sjukhuset kompenseras för ökade hyreskostnader i samband med nya lokaler.
  • Återföra mammografin till egen regi på Akademiska sjukhuset och skapa ett bröstcentrum.
  • Att Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping ökar samordningen mellan sig för en ökad vårdproduktion.
  • Att patientmaten tillagas inom sjukhusområdet.
Kopiera länk