Det krävs mer än applåder: en ny personalpolitik

Det krävs mer än applåder: en ny personalpolitik

Personalen är Region Uppsalas viktigaste resurs – och kompetensförsörjning är regionens största utmaning. Det syns tydligast inom sjukvården, men även på andra håll inom koncernen Region Uppsala förtjänar en bra personalpolitik och en god arbetsmiljö. 

De initiativ som har lanserats för att förbättra Region Uppsalas arbetsgivarpolitik är otillräckliga. Framförallt saknas resurser. Ambitioner om att bli en bra och sammanhållen arbetsgivare riskerar att förbli just ambitioner. Därför behövs resursförstärkningar.

Högre grundbemanning i sjukvården
Högre grundbemanning är nyckeln till en mer effektiv sjukvård. För få personal leder till stängda vårdplatser, växande vårdköer och, för Akademiska, minskade riks- och regionintäkter. Samtidigt växer arbetsbördan för de anställda som stannar kvar. Resultatet blir en negativ spiral med högre sjukskrivningstal och ökad stress.  Fler anställda ger även en starkare vård som är mindre sårbar för tillfälliga störningar och arbetstoppar – eller händelser med ett längre förlopp som covidkrisen.

Återhämtningsgaranti – med fler kollegor
Men det finns andra faktorer än lönen som påverkar hur personalen mår och hur attraktiv regionen uppfattas som arbetsgivare. En rimlig arbetsbelastning och tid för återhämtning gör att fler vill stanna kvar och orkar arbeta heltid. 

Både under 2019 års materialkris och covidpandemin har många inom sjukvården fått arbeta under sällsynt svåra omständigheter. Många har inte fått möjlighet till nödvändig avkoppling. Därför vill vi införa en semestergaranti.

En enhetlig arbetsgivare
Det är viktigt att Region Uppsala uppträder som en sammanhållen arbetsgivare. Mycket av det vi skriver utgår ifrån hälso- och sjukvården. Men våra principer gäller alla regionens anställda; och i förlängningen även de som jobbar på uppdrag av Region Uppsala, men har andra arbetsgivare.

Ökat inflytande för personalen
Det behövs kraftfulla initiativ till förändringar i samarbete med de anställda och deras företrädare inom de fackliga organisationerna. Region Uppsala måste bli bättre på att tillvarata personalens engagemang. Personalens inflytande ska öka. 

Tyvärr visar det blågröna styret att de istället vill minska på personalens möjligheter till inflytande. Personalföreträdare, såväl skyddsombud som fackliga förtroendevalda, vittnar om en stor oro för att Region Uppsala går åt fel håll i frågor om de anställdas inflytande. Ett flertal anmälningar har gjorts till Arbetsmiljöverket, så kallade 6.6.a anmälan. Ett tecken på att samverkan runt arbetsmiljöfrågor sviktar. I Regionstyrelsen har Vänsterpartiet föreslagit en nystart i samarbetet med facken om arbetsmiljö, men fick avslag.

Utbildningsgaranti
Anställda ska ha rätt till vidareutbildning och kompetensutveckling och ny kompetens ska ge avtryck i lönekuvertet. Det är viktigt att regionen fortsätter att erbjuda studielön till sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig. Region Uppsalas kuratorer ska få möjlighet att vidareutbilda sig för att möta kraven för legitimering. Omställningsfonderna ska användas mer strategiskt för att ge befintlig personal möjlighet att utbilda sig inför framtidens nya krav. En utbildningsstrategi för personalen ska tas fram i samarbete med de fackliga organisationerna. Varje anställd ska få en egen kompetensutvecklingsplan.

Satsa på undersköterskeyrket
Vi vill satsa på undersköterskor som yrkesgrupp, med ett eget utbildningsprogram för att höja kompetensen. Vi stödjer regeringens proposition om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Alltför ofta ersätts inte undersköterskor som slutar, av besparingsskäl. Det riskerar att tvinga sjuksköterskor att ta på sig undersköterskans uppgifter. Och det ökar arbetsbelastningen för de som blir kvar. Vi motsätter oss nedskärningar på underskötersketjänster på Akademiska.

Vi står inför en stor generationsväxling i undersköterskegruppen, samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera erfarna och sjukhuskunniga undersköterskor. Vi vill införa seniortjänster för de mest erfarna där en del av arbetstiden läggs på handledning av mindre erfarna undersköterskor.

Rättvisa löner – även för de som har jobbat länge
Välfärdens kvinnor, och även män som jobbar inom kvinnodominerade yrken, måste få mer respekt för sitt yrkeskunnande. Och bättre betalt.

Många gånger riktas lönesatsningar till nyanställda, men för att behålla kompentent personal är det nödvändigt att även de som har jobbat länge inom regionens verksamheter får en bra löneutveckling. Vi avsätter 50 miljoner till en lönesatsning på kvinnodominerade yrkesgrupper i budgeten för 2022.

Sex timmars arbetsdag
I de regioner där det gjorts försök med exempelvis sex timmars arbetsdag inom vissa verksamheter har man sett goda resultat både vad gäller produktivitet och personalens hälsa och mående. För 2022 föreslår vi att en del av statsbidraget för covidvård och vårdskulden (som totalt uppgår till 149 miljoner) används för att finansiera försök på sex timmars arbetsdag. Minst ett försök ska genomföras på Lasarettet i Enköpings operationsavdelning, efter en modell hämtad från ortopedens kirurgiska avdelning vid Mölndals sjukhus. Men likande försök ska även genomföras inom Akademiska.

Sex timmars arbetsdag möjliggör en mer effektiv användning av operationslokaler, då schemaläggning enligt Mölndalsmodellen tillåter att lokalerna används under längre tid. Idag används Region Uppsalas operationslokaler cirka 28 procent av dygnet, och om nyttjandegraden av befintliga salar kunde ökas skulle regionen inte behöva lägga lika mycket dyra investeringspengar på nya lokaler. Det är bättre att vi använder pengarna för att förbättra för personalen än till att bygga nya hus. Då nya (och dyra) operationssalar måste byggas i Enköping för att Lasarettet ska kunna utöka sitt uppdrag enligt Sjukhusstyrelsens beslut kan en övergång till sex timmars arbetsdag där spara pengar på sikt.

Ökat chefsstöd
Ett gott ledarskap är avgörande för att lyckas rekrytera och behålla personal, och för att leverera säker vård av hög kvalitet. Regionens chefer behöver få mer stöd i sitt chefskap. 

Främja distansarbete
Sedan coronapandemin slog till i Sverige på allvar har många lytt Folkhälsomyndighetens råd att arbeta hemifrån när det har varit möjligt. Möten och konferenser på distans har ökat mångfalt, samtidigt som pendling till och från jobbet har minskat.

För många av regionens anställda är distansarbete en omöjlighet. Men många som har kunnat arbeta på distans skulle vilja få fortsätta med det även i framtiden.

Det har skett en snabb utveckling i hur arbetet utförs och i användandet av digitala verktyg. Det finns tecken på att produktiviteten har ökat och många tycker att det är skönt att slippa resa så mycket. Men det finns också utmaningar. Många saknar det sociala samspelet på jobbet, och kan uppleva en ökad psykisk stress. Ibland hör stressen ihop med en otydlighet i gränsen mellan jobb och privatliv. Löpande möten på distans, via Teams eller liknande, upplevs som särskilt utmattande och kräver anpassningar i hur mötena schemaläggs. Även den fysiska arbetsmiljön kan brista när fler nu tillbringar många timmar på att arbeta hemma.

Trots utmaningarna innebär de nya sätten att utföra arbete stora möjligheter att främja produktivitet och en bättre balans mellan kraven som familjeliv och arbetsliv ställer. Det finns även fördelar för klimatarbetet om vi kan minska resandet långsiktigt. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att främja och underlätta för distansarbete hemma, och för att säkerställa en god arbetsmiljö, inklusive den digitala arbetsmiljön, vid distansarbete.

Ökat arbete mot våld i nära relationer
SKR har tagit fram ett stödmaterial om våld i nära relationer för arbetsgivare. Den som lever med våld har ofta svårt att själv ändra sin situation eller be om hjälp. SKR lyfter därför att chefer kan vara ett viktigt stöd för våldsutsatta. Det kan vara genom att lära sig känna igen tecken på våldsutsatthet och erbjuda stöd. Ett annat exempel är att rutinmässigt ställa frågan om våld i nära relation till sina medarbetare, oftast i samband med medarbetarsamtal. Region Uppsala ska ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att rutinmässigt fråga om våld i nära relation till anställda och chefer inom Region Uppsala ska ha kompetens i våld i nära relationer. 

Ökat psykosocialt stöd
Arbetsinsatserna som sjukvårdens personal utför under coronapandemin imponerar. Många har fått byta arbetsuppgifter och ta på sig mycket extra arbete. De som jobbar inom intensivvård bär ett tungt lass. De biomedicinska analytiker som arbetar med att analysera prover för Covid-19 har fått jobba väldigt långa dagar. Många når taket för övertid och riskerar tyvärr, liksom sina kollegor inom andra delar av vården, att bli utarbetade. 

Många av personalen hade inte kunnat återhämta sig fullt ut efter vårens ansträngningar, inte heller har de kunnat ta ut semester som önskat. Sedan dess har de fått tackla två vågor av smitta, med extrem hög belastning på sjukvården.

Även inom andra verksamheter har pandemin inneburit stora påfrestningar för personalen.

Därför bör Region Uppsala se över sitt arbetsmiljöarbete och vidta åtgärder för att undvika att personalen utarbetas. Det handlar om att se till att personalen får nödvändig avlastning och möjlighet till återhämtning. Men det handlar även om att öka stödet till vårdpersonalen, med särskild inriktning på de som har fått en ökad arbetsbelastning på grund av pandemin.

Idag får personal som känner av psykiska besvär vända sig till företagshälsan (Länshälsan). De kan få en träff med psykolog utan godkännande av närmaste chef. Efter godkännande består ofta företagshälsans insats av totalt tre träffar. Ett mer långsiktigt stöd kan dock behövas för många. Att erbjuda samtalsstöd kan även vara förebyggande. 

Tyvärr valde de blågröna att inte bifalla vårt initiativ om ökat samtalsstöd i regionstyrelsen.  

Därför avsätter vi 20 miljoner kronor extra till ökat stöd till personalen år 2022, inklusive ökade möjligheter till samtalsstöd. 

Vänsterpartiets förslag:

 • Arbetsmiljögaranti. Arbetsmiljön ska förbättras, med fler kollegor och bättre stöd till chefer.
 • Sex timmars arbetsdag på försök. Exempelvis vid Lasarettet i Enköpings operationsavdelning, efter en modell från Mölndals sjukhus i Göteborg.
 • Semestergaranti. Region Uppsalas personal ska kunna ta ut minst fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. 
 • Utbildningsgaranti. Alla ska ha rätt till vidareutbildning och kompetensutveckling, oavsett yrke. 
 • Lönegaranti. De som har jobbat länge inom sjukvården ska få en god löneutveckling.
 • Återhämtningsgaranti. Hälsosamma arbetstider och tillräckligt många kollegor för att jobbet ska kännas överkomligt.
 • Slut på osthyveln. Inga fler krav på effektiviseringar utan tydlig inriktning.
 • Jämställdhetsgaranti. Kvinnodominerade yrken ska få mer respekt och bättre betalt.
 • Inflytandegaranti. Personalen ska få ökade möjligheter att påverka sin arbetssituation och verksamheternas utveckling.
 • Åtgärder för att främja distansarbete för de som kan jobba hemma.
 • Ökat arbetsgivaransvar i arbetet mot våld i nära relationer.
 • Ökat psykosocialt stöd.
 • Seniortjänster för erfarna undersköterskor.