artikel

Håll budget för klimatutsläppen

Hur väl vi lyckas med klimatomställningen under de närmaste åren är avgörande för planetens framtid. Region Uppsala har tagit flera viktiga steg på vägen. Men för att nå regionala klimatmål måste ambitionerna skruvas upp. År 2020 gick utvecklingen tvärtom åt fel håll och Region Uppsalas klimatpåverkan ökade med en procent.

Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, innebär en målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är ett åtagande som ställer höga krav och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och baseras på principer av rättvisa.

Ett strukturerat sätt är att kartlägga vad just vi behöver göra är att ta fram en regional koldioxidbudget. En koldioxidbudget ska vara just en budget och följas som en sådan. Budgeten ska redovisas årligen och om den övertrasseras måste det tas igen under de nästkommande åren. Den ska leda till att vi bestämmer vad som är mest prioriterat att göra, varefter vi beräknar vad det kostar. Om vi på ett verkningsfullt sätt ska få ner koldioxidutsläppen gäller det att prioritera det som har verklig effekt och välja de åtgärder där vi får ner utsläppen mest i relation till vad det kostar.

Länsstyrelsen i Uppsala län har, liksom flera andra kommuner, regioner och län, låtit CEMUS vid Uppsala universitet ta fram en koldioxidbudget för länet. Det finns andra klimatpåverkande gaser, men koldioxid är den växthusgasen som står för den största delen av samhällets klimatpåverkan och som lämpar sig bäst för budgetering. Koldioxidbudgeten för Uppsala län kom fram till att vi i länet behöver minska våra utsläpp med 16,4 % årligen mellan 2020 och 2040. Även Knivsta och Håbo har tagit fram kommunala koldioxidbudgetar.

Region Uppsala är en viktig aktör för att uppfylla Uppsala läns del av Parisavtalet. För att Uppsala län ska lyckas följa sin klimatbudget krävs att alla som verkar inom länet samarbetar och strävar mot samma mål.

Mot bakgrund av detta yrkar Vänsterpartiet:

  • Att Region Uppsala ska ha för avsikt att följa utvecklingen för länets utsläpp med utgångspunkt från Koldioxidbudgeten för Uppsala län.
  • Att ett mål för sänkning av utsläppen av klimatpåverkande gaser från Region Uppsalas verksamheter ska tas fram årligen, med syfte att uppnå våra långsiktiga klimatmål.

Uppsala 2021-03-25

 

Neil Ormerod, regionråd (V)
Sverker Åslund, ledamot regionfullmäktige (V)

Kopiera länk