artikel

En budget för jämlik hälsa

I Uppsala län finns stora skillnader i ohälsotal. Invånare i de norra delarna av länet lider oftare långvariga hälsoproblem och uppskattar sig ha sämre hälsa än de i Uppsala, Knivsta och Enköping. Samtidigt finns också stora skillnader i ohälsotal mellan olika bostadsområden i städerna. Gemensamt för alla områden med höga ohälsotal är att det också är områden med låga inkomster. Hur du mår beror på vilken klass du tillhör.

Det är mot den bakgrunden som Vänsterpartiet i Region Uppsala har lagt ett budgetförslag med en rad satsningar på en bättre och jämlikare folkhälsa inför regionfullmäktige 10-11 juni.

En bättre folkhälsa kommer också bidra till att förebygga kostsamma sjukdomar och är därmed bra för Region Uppsala som kämpar med Akademiskas underskott.

Utveckla närmottagningarna utanför stötte tätorter: Söderfors, Grillby, Skokloster och Örbyhus

De senaste åren har vården allt mer koncentrerats till större tätorter och socioekonomiskt gynnade områden. För att stärka vården på landsbygden och göra närheten till vård mer jämlik vill Vänsterpartiet utveckla närmottagningar. Dessa kan gärna bygga vidare på de distriktssköterskemottagningar som redan finns. Som en del av arbetet med Effektiv och nära vård 2030 vill vi att möjligheten till närmottagningar på fler orter i länet utreds. Söderfors, Grillby, Skokloster och Örbyhus är exempel på orter där nya mottagningar skulle kunna etableras.

Vänsterpartiet vill att alla länsbor som fyller 40, 50 och 60 år ska erbjudas hälsosamtal. I Region Västerbotten, som arbetat med hälsosamtal länge, har det haft stora effekter på hälsan. I dag räknar man med att det förebyggande arbetet har sparat mer pengar åt regionen än vad samtalen har kostat. Många av de förtida dödsfall som samtalen har förebyggt beräknas vara bland människor med kort utbildning. Hälsosamtalen bidrar till ett längre och jämlikare liv.

Psykisk ohälsa har blivit ett folkhälsoproblem. Också här spelar klass roll: Människor med kort utbildning mår oftare sämre. Men det finns även andra faktorer som påverkar hälsa och mående. Kvinnor har lägre psykiskt välbefinnande än män och inte minst bland unga kvinnor har den psykiska ohälsan ökat. Hbtq-personer mår i genomsnitt sämre än andra och har högre risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Här behövs förstärkningar i arbetet mot psykisk ohälsa inom primärvården. Vi vill även se en riktad satsning på hbtq-personers hälsa genom att återöppna RFSL:s hbtq-psykologmottagning i Uppsala. En möjlig lösning kan vara att Region Uppsala ingår ett idéburet offentligt partnerskap med RFSL. Det skulle för en förhållandevis låg kostnad ge en värdefull verksamhet för en grupp som i dag oftare känner sig sämre bemötta inom vården och ibland drar sig för att söka vård.

Gratis mensskydd på ungdomsmottagningarna

Vänsterpartiet föreslår även gratis mensskydd på ungdomsmottagningarna som en del i ett uppsökande folkhälsoarbete. Framför allt gynnar det ungdomar som växer upp i ekonomisk utsatthet, som i dag kanske undviker att idrotta eller gå till skolan när de har mens. Men gratis mensskydd för unga för också med sig en rad andra positiva effekter. För tjejer som lever i kontrollerande familjer, kanske med hedersproblematik, innebär det större frihet att få skaffa mensskydd själv på ungdomsmottagningen och även kunna få råd kring exempelvis preventivmedel. Att fler unga får en kontaktyta mot ungdomsmottagningen gör också att tröskeln blir lägre för att söka sig dit för annan rådgivning.

Även våra förslag om lägre taxor i kollektivtrafiken, inklusive en pensionärsrabatt för enkla resor, bidrar till att öka jämlikhet och underlättar för fler att leva ett aktivt liv.

Detta är några av de folkhälsosatsningar som skulle göra Uppsala län mer jämlikt. Vänsterpartiet står för en solidarisk politik där behoven ska styra.

Neil Ormerod
Regionråd Vänsterpartiet

 

Kopiera länk