artikel
Akademiska ingång 60-62

70 miljoner till höjda löner

Akademiska ingång 60-62
Akademiska ingång 60-62

Vänsterpartiet vill höja lönerna i kvinnodominerade vårdyrken och lägger därför i vår alternativa budget 50 miljoner extra till lönejusteringar utöver de 20 som redan finns i föreslagen budget för Region Uppsala. Vänsterpartiet vill se mer av generella lönepåslag för att lyfta den generella lönenivån. Alla, inte minst de som jobbat länge i regionen, ska kunna få en reell löneutveckling samtidigt som ny kompetens också ska ge ett tydligt avtryck i lönekuvertet. Rättvisa och jämställda löner är en viktig del i en arbetsgivarstrategi för att behålla och rekrytera personal.

Lönerna är dock inte den viktigaste orsaken till att så många väljer att sluta sin anställning. Det är en pressad arbetssituationen med hög arbetsbelastning, obekväma arbetstider med små möjligheter till återhämtning och liten möjlighet att påverka. Det ska vara en rättighet att få heltidsanställning men då måste arbetet vara sådant att man orkar jobba heltid. Vänsterpartiet vill se en ökad grundbemanning. Det avlastar och minskar sårbarheten för tillfälliga störningar. Därmed minskar behovet av övertid och inringningar på ledig tid. Fler i personalgruppen underlättar också semesterplaneringen så att verksamheten kan fungera samtidigt som alla kan få semester.

Försök med sex timmars arbetsdag
Schemaläggningar ska minimera risken för ohälsa och förmåner i olika arbetsmodeller ska vara lika för alla yrkesgrupper som omfattas. Vänsterpartiet vill också att försök inleds på ett par arbetsplatser med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön som ett led i att öka återhämtningstiderna och därmed minska risken för ohälsa. Om utfallet visar positiva resultat vill vi gå vidare med fler arbetsplatser.

Alla ska rätt till regelbundna och planerade utbildningsinsatser för att bibehålla och utveckla sin kompetens. Sjuksköterskor och undersköterskor som vill specialisera sig ska få utbildningen med lön. Regionen är i stort behov av vårdpersonal med vidareutbildning och därför är det rimligt att regionen också står för ekonomisk trygghet under utbildningstiden. Det ska också synas tydligt i lönekuvertet när utbildningen är klar och med nya arbetsuppgifter.

Mer personal kostar även om en del kan hämtas hem genom färre hyrpersonal. Vänsterpartiet lägger förutom lönesatsningen ytterligare 191 miljoner för mer vård och kortare vårdköer. 100 miljoner går direkt till Akademiska sjukhuset som är underfinansierat. Det genomsnittliga underskottet de senaste tio åren är minus 185 miljoner och redan efter fyra månader i år är prognosen minus 120 miljoner. Det underskottet ska hämtas hem nästa år förutom ett besparingskrav på 92 miljoner som ligger i budgetförslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 81 miljoner som frigörs genom effektiviseringar vill Vänsterpartiet ska gå tillbaka till vården istället för att förbättra regionens totala resultat. 10 miljoner går till lasarettet i Enköping för mer av planerad vård för att korta vårdköerna.

Gör det möjligt för fler att få behandling i hemmet
Bristen på personal och pengar har inneburit att vårdköerna fortsatt varit långa. I december 2017 noterades den högsta siffran någonsin på antalet väntande på operation och behandling, 4901 personer. Länet har en stark befolkningsökning, plus 13 procent de senaste tio åren, och andelen äldre blir allt fler. Samtidigt fortsätter den medicinska utvecklingen med nya behandlingsmetoder och nya mediciner vilket gör att sjukvården kan ta hand om fler och fler lever längre med sjukdomar. Men utvecklingen gör det också möjligt att fler kan få sin behandling i hemmet eller i närheten utan att behöva varje gång uppsöka ett sjukhus. Det behövs satsningar på mer av nära vård och fler mobila team. 

Tyvärr har närvården inte utvecklats i önskvärd takt under mandatperioden. Endast ett par närvårdsplatser i Tierp har tillkommit och alldeles för sent har mobila team börjat arbeta i länet. I budgeten för 2018 fick primärvården 7 procent högre ersättning per listad patient plus 10 miljoner för de som tidigare varit olistade. Inför nästa år föreslås ytterligare en kraftig ökning av den ersättningen med 15 miljoner utöver vanlig uppräkning. Vänsterpartiet har tittat på utvecklingen inom primärvården de senaste tio åren. Efter införande av vårdval, d v s fri etablering för privata vårdgivare, har antalet vårdcentraler nästa fördubblats, flest i Uppsala men inga i norduppland. Antalet besök på vårdcentraler har ökat dramatiskt liksom kostnaden för primärvården. Trots det har inte tillgängligheten förbättrats och inte heller kan man se någon avlastning för akuten eller jourmottagningar. Det är de friska och sällansjuka som gynnats av systemet.

Insatserna ska gå till de som behöver dem mest
Vänsterpartiet vill rikta insatserna inom primärvården till de som behöver dem mest, de äldre och multisjuka. Distriktssköterskemottagningar är viktiga, inte minst på landsbygden som ofta saknar annan nära vård. Distriktssköterskorna står för trygghet och kontinuitet. Där kan frågor få svar och oro stillas och där kan mycket av det rutinartade ske, t ex provtagning, blodtryckskoll, omläggningar mm, Med ny teknik kan ännu mer göras i framtiden och med fler kompetenser som samarbetar kommer mycket av nödvändig vård att kunna ske nära patienterna. Vänsterpartiet vill istället för den föreslagna ökningen av ersättningen per listad patient lägga dessa 15 miljoner på utveckling av fler distriktssköterskemottagningar och med bredare uppdrag.

Under denna mandatperiod har tyvärr de negativa trenderna fortsatt. Underskott inom hälso- och sjukvården, vårdköerna är långa och växande och personalflykten fortsätter. Det är dags för en politik som kan möta både dagens och morgondagens vårdbehov. En politik som på allvar förändrar arbetsvillkoren för vårdpersonalen till det bättre så att regionen kan ge rätt vård i rätt tid. Utan mer resurser kommer kriserna att förvärras och köerna bli längre. Vänsterpartiet föreslår en skattehöjning med 20 öre vilket motsvarar 50 kronor mer i månaden för den som har en månadslön på 25 000 kronor. Det går inte att spara sig till mer personal och mer vård.

Neil Ormerod (V), regionråd
Sören Bergqvist (V), regionråd

Kopiera länk