Kollektivtrafik

Offensiva satsningar i Vänsterpartiets regionbudget

I regiongruppen har vi under den senaste månaden framför allt arbetat med att ta fram den årliga höstrevideringen av budgeten för 2018.

Några av de viktigaste punkterna i Vänsterpartiets budgetförslag:

– Satsningar på vårdpersonal i form av betald vidareutbildning, ökad bemanning och översyn av lönestrukturer.

– Riktade medel till primärvården för att hålla distriktssköterskemottagningar som i dag är stängda öppna, samt utreda möjligheten att öppna fler där det behövs.

– Riktade medel till arbetet mot psykisk ohälsa.

– Ta bort avgifterna för besök på distriktssköterskemottagningarna.

– Nej till taxehöjningar i kollektivtrafiken.

– Ett stadskort i kollektivtrafiken för Uppsala, som omfattar en utökad ”zon ett”, för 550 kronor i månaden.

– En förstudie för ett nytt vårdcentrum i Tierp, samt till en ombyggd neonatalavdelning.

– För att finansiera våra förslag och kunna säkra en god vård föreslår vi en skattehöjning på 20 öre för 2018.

I den investeringsplan som S + MP lagt fram nämns inte Tierp alls och en förstudie till en ny neonatalavdelning finns med först år 2023. Vänsterpartiet har varit pådrivande i dessa frågor och den 24 oktober tog Regionstyrelsen beslut om att uppmana berörda nämnder och Tierps kommun att skyndsamt fastställa formerna för ett framtida vårdcentrum i Tierp. Dessutom uppmanas Sjukhusstyrelsen att tillse att ett ställningstagande om en framtida neonatalavdelning kan lyftas redan i budgetprocessen inför 2019.

Regionens budget beslutas på regionfullmäktige den 29 november.

Skriv en kommentar