artikel

Storvreta hårt drabbat – dags att utöka busszon 1 till Uppsalas kransorter

Den nuvarande zonindelningen innebär att kollektivtrafiken står sig slätt mot bilen från Storvreta. Samtidigt som UL:s totala trafik har ökat, så minskar bussresandet från orten efter den kraftiga prishöjningen. Därför menar Vänsterpartiet i en reservation att det är dags att se över det nuvarande zon- och biljettsystem, så att de ekonomiska och miljömässiga effekterna blir rimligare.

800px-bussar_porthansskvaren_mars_2010Kollektivtrafikförvaltningen har genomfört en uppföljning av resandet och intäkterna med anledning av de pris-, zon- och biljettsystemförändringar som genomfördes april 2014. Rapporten presenterades för kollektivtrafiknämnden i september. I rapporten framgår att det totala resandet med UL:s trafik ökat med 8 procent mellan 2013 och 2015. För Almunge, som i stort fick oförändrade biljettpriser, var dock antalet påstigningar oförändrat. Storvreta var en av flera orter som drabbades av både en fördubbling av priset på enkelbiljett och en 50-procentig höjning av periodkortet. För Storvreta är resultatet verkligen nedslående med en minskning av det kollektiva resandet med hela 10 procent.

Bilen billigare än bussen…

Storvreta är en starkt växande ort med ca 6500 invånare vilket kan jämföras med Tierps tätort som har ca 5700 invånare. Det är helt uppenbart att det nya pris-, zon- och biljettsystemet har bidragit till en kraftig nedgång av det kollektiva resandet. Kollektivtrafiken klarar inte att konkurrera med bilen, särskilt inte när det gäller enstaka resor. 80 kronor tur och retur till Uppsala medan bensinkostnaden ligger på drygt 30 kronor, plus eventuell parkeringsavgift. För en familj finns det inga ekonomiska incitament för att lämna bilen hemma.

…därför behövs en ny zonindelning som inkluderar kransorterna kring Uppsala

Kollektivtrafiken ska inte bara göra vardagen lättare genom att erbjuda tillförlitliga kommunikationer, den ska också bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Klimathotet är redan ett faktum och därför måste kollektivtrafiken utvecklas för att ge största möjliga miljöeffekt. I kransorter runt Uppsala har kollektivtrafiken svårt att konkurrera med bilen, särskilt för enstaka resor, och det är här som de mest effektiva miljöinsatserna kan göras. Ett sätt att öka konkurrenskraften är att göra resandet billigare, till exempel genom att utöka zon 1 till att omfatta kransorter runt Uppsala. Då halveras priset för en enkelbiljett. Får vi en ökning i Storvreta i nivå med länet som helhet har vi vunnit mycket.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden:

Landstingsstyrelsen besluta återremittera ärendet för att utifrån den uppföljning som kollektivtrafikförvaltningen gjort rörande resandet och intäkterna med anledning av pris-, zon och biljettsystemsförändringar och som presenterades i nämnden i september, återkomma med förslag till ny zonindelning.

I andra hand yrkas:

Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra till Kollektivtrafiknämnden att återkomma med förslag till en utvidgad zon 1 som omfattar kransorter runt Uppsala.

Sören Bergqvist

 

Kopiera länk