Nyheter

Uppföljning av nuvarande zon- och biljettstruktur

Kollektivtrafiknämnden 2016-10-13 RESERVATION

Ärende 100 Uppföljning av nuvarande zon- och biljettstruktur
När Landstingsfullmäktige februari 2014 beslutade om ny biljettstruktur med endast en zon
för 30 dagars periodkort så var förslaget från Vänsterpartiet att behålla ett särskilt periodkort
för Uppsala kommun (zon 1). Vi föreslog vid detta tillfälle 550 kr för detta och 890 kr för
länskortet.

Grunden för vårt ställningstagande var att den höjning som blev för Uppsalabor från 525 kr
till 790 kr för periodkortet skulle försvåra målsättningen att öka kollektivtrafikresandet.
Resenärer utanför Uppsala fick en betydande sänkning av månadskostnaden för kortet, men
denna sänkning finansierades helt via höjningen för Uppsalaresenärer

Vi har konsekvent i budgetsammanhang återkommit till förslag om särskilt periodkort för
Uppsala kommun, senast vid fullmäktige juni 2016 och då för en utvidgad zon 1 som då även
skulle omfatta kransorter runt Uppsala.

Uppdraget från fullmäktige 2014 till Kollektivtrafiknämnden gällde att se över möjligheten att
utvidga zon 1, dvs pröva om fler orter skulle kunna ingå och därigenom göra enkelbiljetterna
50% billigare för dessa orter.

Vänsterpartiet menar att det är från kransorterna utanför Uppsala som nu ligger i zon 2 som
det finns störst möjligheter att kunna öka kollektivåkandet och minska bilåkandet.
Bäst skulle naturligtvis vara Vänsterpartiets förslag om ett särskilt periodkort för en utvidgad
zon 1. Men billigare enkelbiljetter är ett steg i rätt riktning.

Vi föreslog därför på sammanträdet att förvaltningen skulle återkomma till Kollektivtrafiknämnden
med ett förslag till en utvidgad zon 1 som omfattar kransorter runt Uppsala.

Sverker Åslund (V)

Skriv en kommentar