Nyheter

Se över hela systemet med patientavgifter

Creative Commons.

Creative Commons.

2016-08-25
Landstingsfullmäktige
MOTION

Dagens patientavgifter är en produkt från långt tillbaka och som i princip räknas upp en gång
per mandatperiod. Det finns ingen närmare analys av vad patientavgifterna har för betydelse
för såväl patienter som för landstinget. Slentrianmässigt räknas avgifterna upp samtidigt som
vissa av avgifter försvinner, genom riksdagsbeslut eller egna beslut i landstinget. Det senare
ofta i en övertygelse om att vissa grupper, t ex socio-ekonomiskt svaga, avstår
undersökning/behandling på grund av avgiften. Ibland differentieras avgifterna för att styra
till önskvärd vårdnivå. Om sådana beslut har någon effekt eller inte vet vi inget om. Här
behövs kunskapsinhämtning och utvärderingar. Det är dags att ta ett helhetsgrepp på
patientavgifterna; dess syfte, strukturer och nivåer.

Vad är patientavgifternas främsta syfte? Är det att delfinansiera vården med egeninsats? Styr
avgifterna mot önskvärda val? Ska kanske den nära och basala vården vara avgiftsfri? Kanske
det ska vara tvärtom att när man verkligen behöver den specialiserade vården ska man inte
behöva betala egeninsats? Kanske ska det förenklas till en enhetstaxa som andra landsting
gjort? Finns några erfarenheter av det? När det gäller olika screeningar kan man undra varför
vissa är avgiftsfri medan andra inte?

Vänsterpartiets uppfattning är att patientavgifter i princip inte ska vara avgörande för vårdens
finansiering och inte heller ligga på nivåer som bidrar till att några inte söker eller genomgår
nödvändig vård. Vänsterpartiet vill dock att landstinget har en öppen genomgång och
diskussion om patientavgifternas roll och storlek. Det bör göras under nuvarande
mandatperiod för att gälla från nästa mandatperiod. Det kan göras av en särskild arbetsgrupp
men kan också bli ett kompletterande uppdrag för en kommande organisationsöversyn.

Vänsterpartiet yrkar att landstingsfullmäktige beslutar att landstinget tillsätter en arbetsgrupp
som efter kunskapsinhämtning och diskussion återkommer med förslag till syfte, struktur och
nivåer för patientavgifter.

Sören Bergqvist

Sofia Rogozinska

Skriv en kommentar