Nyheter

Beslut om landstingsråd och politisk sekreterare

Distriktsstyrelsen beslutade på möte 20 juni om hur de resurser för landstingsråd och sekreterare som står till förfogande ska användas. Ytterligare en politisk sekreterare ska anställas på heltid 2017 och 2018. Mötet beslutade också att avsätta resurser för ytterligare ett landstingsråd på 60 procent under 2018. Beaktat att distriktsårskonferensen i mars i år gav distriktsstyrelsen i uppdrag att återkomma till nästkommande distriktsårskonferens med förslag att en eller flera landstingsrådskandidater utses vid en valkonferens, ansåg distriktsstyrelsen det rimligt att låta denna valkonferens fastställa toppnamnen och Vänsterpartiets landstingsrådskandidat i valrörelsen 2018, som då även får möjlighet att tjänstgöra som landstingsråd under 2018.

Under valåret 2018 kommer Vänsterpartiet alltså att ha två landstingsråd i tjänst och två politiska sekreterare. Av de kvarvarande resurserna beslutade distriktsstyrelsen att höja nuvarande landstingsråds tjänstgöringsgrad till 70 procent under kvarvarande del av 2016 och hela 2017. Det finns också resurser kvar till förstärkning med till exempel ytterligare en politisk sekreterare i valrörelsen.

 

Skriv en kommentar