Okategoriserade

Ska personalfrågor beslutas av fastighets- och servicenämnden?

Landstingsstyrelsen 2016-04-05

YTTRANDE

Ärende 91 Reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder

I gällande reglemente och arbetsordning finns inget skrivet om fastighets- och servicenämnden möjlighet att besluta om förändringar av olika avgifter. Det skulle kunna tolkas som om ingen beslutsrätt finns eller att det inte finns några begränsningar i beslutsrätten. De allra flesta avgifter inom nämndens verksamhetsområde är relativt självklara utifrån gällande regler, t ex hyresmodellen, eller utifrån preciserade beslut, t ex för vissa investeringar. För att undanröja oklarhet om befogenheten är det bra om landstingsfullmäktige ger nämnden det uppdraget.

Ibland kan det dock handla om större förändringar eller förändringar som påtagligt påverkar patienter, allmänheten eller landstingets egen personal. Då är det inte lika självklar att beslutsbefogenheten ska ligga i nämnden. Parkeringsavgifterna på Akademiska sjukhuset är ett tydligt sådant exempel. Landstingsfullmäktige beslutar om en höjning av patientavgifterna på ca 10 procent medan fastighets- och servicenämnden föreslås besluta om 33 procent höjning av parkeringsavgiften för patienterna. Mest dramatiskt är förstås de föreslagna förändringarna av parkeringsavgifterna för personalen. Helt plötslig blir frågan en personalfråga som handlar om hur landstinget ser på sin personal och beslutet riskerar att negativt påverka uppfattningen av landstinget som arbetsgivare. Är det då lämpligt att det är fastighets- och servicenämnden som fattar beslutet?

Det är bra om landstingsfullmäktige kan tydliggöra att nämnden har befogenhet att hantera avgiftsförändringar av karaktären av verkställighet eller i enlighet med tidigare fattade beslut eller avgiftsmodeller. Samtidigt anser Vänsterpartiet att det måste finnas avgränsningar i beslutsmandatet så att viktiga och stora förändringar, förändringar som påverkar allmänhet eller personal på ett påtagligt sätt eller som på ett påtagligt sätt förändrar strukturen i avgiftsmodeller måste avgöras på en annan politisk nivå.

Sören Bergqvist (V)

Skriv en kommentar