Nyheter

Fakta kring landstingets tobakspolicy

Creative Commons.

Akademiska sjukhuset. Foto: Createive Commons.

Förslaget till tobakspolicy och handlingsplan har utarbetats i samråd mellan ledningskontorets HR-avdelning (personalavdelning), styrgruppen för hälsoinriktad hälso- och sjukvård och den lokala temagruppen för tobak i Uppsala län. Den har också remitterats och synpunkter inhämtats från koncernledningen (samtliga förvaltningschefer och ledande tjänstemän på ledningskontoret), HR-ledningsgruppen (förvaltningarnas HR-chefer m fl) samt fackliga företrädare genom samverkan.

Landstingets personalutskott hade inga invändningar utan skickade i enighet förslaget vidare till landstingsstyrelsen. Som ordförande i utskottet är det naturligt att jag i första hand fick svara på frågor om detta. Det hade kunna gjorts bättre av mig men den mega-storm som bröt ut var inte möjlig att förutse.

En enskild punkt av många i policyn var det som nu livligt diskuterats; ”Ingen medarbetare, patient, brukare eller besökare ska utsättas för passiv rökning eller rök-/snuslukt i landstingets verksamheter.”

Alltså inget förbud vare sig att använda snus eller att lukta snus. Utgångspunkten har förstås varit ett patientperspektiv där den närkontakt finns som nog krävs för att hävda att man kan utsättas för snuslukt. Innebörden i denna punkt är att den som använder snus eller tobak måste anpassa det bruket till verksamheten och patientens behov och integritet. Jag kan nog tycka att det är ett rimligt krav en patient ska slippa det. Formuleringen öppnar dock för många tolkningar och därför kommer den att tas bort och att vi eventuellt på annat sätt kan uttrycka det som var avsikten.

Sören Bergqvist,
landstingsråd

Skriv en kommentar