Nyheter

Ny majoritet i landstinget i Uppsala län

Valresultatet 2014 innebar ett maktskifte i landstinget. Väljarna röstade för en förändring av sjukvården och kollektivtrafiken och för ordning och reda i landstinget. Vi kommer att ta krafttag för att återskapa en god kvalitet i vården, utveckling av kollektivtrafiken och för en bättre arbetsgivar- och personalpolitik. Nedanstående program presenterades vid dagens presskonferens. Hela majoritetsprogrammet presenteras senare.

 

SJUKVÅRD

Sjukhusvården
Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska ges stabila förutsättningar och realistiska budgetar för att kunna utvecklas i landstingets regi. Uppdrag och ekonomi ska hänga ihop.

Vårdgarantin och kortare köer
Vårdgarantin ska uppnås och bibehållas under mandatperioden samtidigt som antalet väntande på besök eller behandling ska minska.

Stopp för privatiseringar av specialistvården
Vi prioriterar att ha sammanhängande vårdkedjor och kommer att ta ansvar för att specialistvården i så stor utsträckning som möjligt ska bedrivas i landstingets egen regi. Tidigare beslutade och ännu ej genomförda privatiseringar stoppas. Det skapar också bättre förutsättningar för forskning och utbildning.

Primärvården utvecklas
Vårdcentralsuppdraget ska utvecklas för att öka det förebyggande arbetet och för att öka samordningen med mödra- och barnhälsovården. Primärvården uppdrag och finansiering ska ses över. Resurser ska tydligare kopplas till behov.

Avgifter
Besöksavgifterna för barn och ungdomar tas bort.

Psykiatrin
En handlingsplan ska tas fram för arbetet mot psykisk ohälsa. Särskild vikt ska läggas vid barn och ungas ökande problem med psykisk ohälsa.

Patientmat
En fördjupad utredning om matproduktionen vid Akademiska sjukhuset kommer att genomföras.

 

KOLLEKTIVTRAFIK

Rabatter
Vi fullföljer våra förslag om fler och bredare rabatter i kollektivtrafiken för att få fler att åka kollektivt. Seniorrabatten breddas så att även sjuk- och förtidspensionärer omfattas av den, studenter och pensionärer ska ges rabatt på enkelbiljetter och barn 0-11 år ska åka gratis med betalande vuxen. Vi vill också utreda zonindelningen, ett 24-timmars SL/UL-kort samt 90-dagarskort.

Biljettstrulet ska lösas
Idag är det stora problem att kunna lösa enkelbiljetter vid resor över länsgränsen. Detta måste lösas snabbt.

Fossilfri kollektivtrafik
Det finns ett långsiktigt mål om att all kollektivtrafik ska bli fossilfri. Men det har gjorts för lite, nu ska det tas fram en strategi för att vi ska klara det.

 

ORDNING OCH REDA

Avskaffa köp och sälj i vården
En god kvalitet och sammanhållna vårdkedjor är viktigare än att sälja ut vår gemensamma vård. Vi avskaffar köp och säljsystemet i landstinget och ersätter det med ett nytt sätt att leda och en ny uppdrags- och budgetprocess.

Arbetsgivarfrågor
Personal- och kompetensförsörjning är en avgörande fråga för landstinget. Vi vill utveckla det arbetet och ta ett politiskt ansvar för det övergripande arbete med frågorna. Därför inrättar vi ett Personalutskott under Landstingsstyrelsen.

Ordning och reda i ekonomin
En ny fördjupad uppdrags- och budgetprocess skapar bättre förutsättningar att styra och leda landstingets verksamheter. Skatten för 2015 för landstinget är oförändrad.
Presskontakt:

Sören Bergqvist 070-358 75 78
Ove Heimfors 018-611 60 22

Skriv en kommentar