Okategoriserade

Mera vård mindre marknad

För Vänsterpartiets del är det självklart att landstinget inte ska släppa kontrollen över hur resurser bäst används för att möta behov och inte minst för att kunna utveckla den förebyggande vården. Med förslaget om fri etablering förstärks de marknadsmekanismer som redan börjat tillämpas inom primärvården. Vården blir en marknad som andra, patienterna omvandlas till kunder och de stora vinnarna är de stora vårdbolagen.

Reservation                 

Landstingsfullmäktige 2009-02-23

Ärende 9 – Valfrihetssystem i primärvården

Lagen om valfrihetssystem (LOV) var inte från början tänkt att gälla för landstingen och hälso- och sjukvården. Detta kastades in i ett sent skede i den utredning som låg till grund för lagförslaget. Någon större analys av innebörden för primärvården gjordes inte. Det samma gäller inom landstinget i Uppsala län där den borgerliga majoriteten inte på något sätt har analyserat konsekvenserna av sina förslag och nu går man vidare för att tillåta en fri etablering för privata aktörer så fort som möjligt. Bråttom är ledordet och kritik har man inte lyssnat på, inte ens kommenterat.

För Vänsterpartiets del är det självklart att landstinget inte ska släppa kontrollen över hur resurser bäst används för att möta behov och inte minst för att kunna utveckla den förebyggande vården. Med förslaget om fri etablering förstärks de marknadsmekanismer som redan börjat tillämpas inom primärvården. Vården blir en marknad som andra, patienterna omvandlas till kunder och de stora vinnarna är de stora vårdbolagen.

Jag reserverar mig till förmån för mitt avslagsyrkande i första hand och i andra hand mitt yrkande om att landstingsfullmäktige ska fastställa regelverket för ”Patientval Uppsala län”.

Uppsala 2009-02-26

Sören Bergqvist (V)

Skriv en kommentar