Okategoriserade

Mer infrastruktur till Uppsala län

Riksdagsgruppen har begärt in synpunkter på vilka infrastruktursatsningar Vänsterpartiet ska driva i riksdagen. Här kan ni läsa svaret från Uppsala län. Svaret har formats efter diskussion i distriktsstyrelsen av Jacob Johnson, Sören Bergqvist och Ilona Szatmari Waldau. Den borgerliga regeringen kanske inte lyssnar på dessa goda förslag fast de letar sig in i Vänsterpartiets riksdagsmotioner, men vi hoppas på ett framtida bruk.

Infrastrukturinvesteringar – remiss 2

Vänsterpartiet Uppsala Län har tagit del av underlaget för remiss 2 vad gäller Vänsterpartiets förslag till infrastrukturinvesteringar för perioden 2012 – 2019 och vill framföra följande synpunkter.

Järnvägar
Örsundalänken mellan Enköping och Uppsala är lagd utanför ram. Vi vill understryka vikten av denna felande länk i Mälarområdets järnvägsnät. Den skulle möjliggöra såväl mindre belastning på sträckan Uppsala – Stockholm som snabb järnvägsförbindelse Västerås-Enköping- Arlanda och i övrigt vara en viktig del för den integrerade arbetsmarknaden i Mälardalen.

Upprustning av järnvägen mellan (Örbyhus) – Dannemora – Hargshamn  är nödvändig för att möjliggöra miljövänliga transporter av järnmalm från Dannemora Gruva som planeras att öppnas 2009. Enligt uppgift handlar det om totalt kanske 100 miljoner kronor som avser såväl byte av sliprar och räls (40+ mkr) som ett nytt signalssystem (60 mkr). Om inte järnvägen rustas upp kommer malmen att transporteras till Harghamn med lastbilar, en var sjätte minut dygnet runt.

Även dubbelspår förbi Gamla Uppsala ligger utanför ram. Det är en för trafiken mot Gävle och Norrland avgörande investering för att klara utökad trafik och för att få ned restiden. Enligt banverkets förstudie är tunnelalternativet att föredra, beräknad kostnad i 2007 år nivå är drygt en miljard.
 
I sammanställningen saknas Ostkustbanan söder om Uppsala. Vid Myrbacken, där Arlandabanan ansluter till Ostkustbanan, behövs ytterligare spår norr mot Uppsala både för förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Stockholm och norra Sverige och för att möjliggöra pendeltågsstationer i Knivsta (Alsike) och Uppsala (Bergbrunna).

Vägar
Ombyggnad av väg 288 mellan Uppsala och Östhammar finns inte med i listan över vägobjekt. Den är högt prioriterad i Uppsala län med tanke på den kraftiga trafiken och den höga olycksrisken. Exemplifierad av den tragiska bussolyckan för drygt ett år sedan.

Väg 55 från Strängnäs till Enköping. Vägsträckan berör många län. Inte minst är den ett verkligt alternativ som ”Förbifart Stockholm”.

För Vänsterpartiet Uppsala Län

Jacob Johnson    Ilona Szatmari- Waldau        Sören Bergqvist

Som pdf-fil

Skriv en kommentar