Okategoriserade

För en utvecklad och sund verksamhet!

Svensk hälso- och sjukvård ligger i topp i ett internationellt perspektiv och har lyckats förena en solidarisk och behovsstyrd verksamhet med hög kostnadseffektivitet. Det är resultatet av ett hälso- och sjukvårdssystem som inte har styrts av marknadskrafter utan prioriterat resursfördelning utifrån patienternas behov. Allt är dock inte bra utan det behövs en fortsatt utveckling och förbättring på många områden. Då är det viktigt att våga lita på den egna verksamheten och skapa bra förutsättningar med tydliga mål och rimlig ekonomi. Egen regi ger bäst förutsättningar att styra utifrån behov och önskad inriktning.

 Vänsterpartiet vill utveckla ledningen och styrningen, från den politiska nivån och nedåt i organisationen. Chefernas uppdrag och befogenheter måste bli tydligare. Delaktigheten för de anställda måste öka och de goda idéerna spridas. Den offentliga verksamheten har ett viktigt uppdrag och kan göra det goda arbetet ännu bättre.

Stoppa det borgerliga systemskiftet!

Den borgerliga majoriteten i landstinget präglas av en ideologisk inställning att privata aktörer alltid kan göra saker och ting bättre. Det finns inget som talar för detta. Exemplet sjukvårdsrådgivningen är talande. En konsultrapport ger inga belägg för att en privatisering skulle ge några kvalitets- eller kostnadsvinster. Jämförelser med andra landsting är svåra att göra beroende på skilda uppdrag och arbetssätt. Kvaliteten är god och tillgänglighetssiffrorna i rapporten är redan historia. Sjukvårdsrådgivningens chef och personal har tagit sitt uppdrag på största allvar och har hårt och målmedvetet ständigt förbättrat verksamheten. Ändå svartmålas den verksamheten av borgerliga företrädare och en privatisering föreslås.

Sjukvårdsrådgivningen kan nu läggas till raden av privatiseringar; husläkarakuten, mammografin, tre vårdcentraler, psykiatrisk öppenvård mm, som genomförs på ideologisk grund. Och mer kommer. Förslag finns om att underlätta för personal som vill överta verksamhet och frågan om införande av kundval i vården ska studeras.

På nationell nivå har den borgerliga regeringen undanröjt skyddet av akutsjukhus och förbudet mot vinstintressen i vården. Regeringen vill införa möjlighet att sälja vidare verksamheter som bedrivs inom den s k nationella taxan, en sorglig och dyr rest av fri etablering som infördes av den förra borgerliga regeringen. En utredning ska se över hur s k avknoppningar kan underlättas. Svenskt Näringsliv gnuggar händerna och ser fram mot att den offentliga sektorn helt och hållet ska öppnas för marknadsmässig konkurrens.

Sammantaget ser vi hur det framgångsrika svenska hälso- och sjukvårdssystemet i grunden hotas när vinstintressen och marknadskrafter ska tillåtas styra vården. Patienterna omvandlas till kunder som olika vårdgivare ska konkurrera om. Den s k valfriheten försvårar prioriteringar och de med sämst resurser kommer att bli de stora förlorarna.

Vänsterpartiet är tyvärr ensamt om att försvara den grundläggande idé med offentlig verksamhet och att tydligt motsätta sig privatiseringar och marknadstänkande. Vi tror dock att i längden kommer fler att inse hotet och att det borgerliga systemskiftet stoppas.

Läs hela förslaget till budget från Vänsterpartiet, klicka på länken här!

Skriv en kommentar