Okategoriserade

Budgetalternativ med offensiva satsningar

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Landstinget i Uppsala län har reserverat sig i fullmäktige sig mot den borgerliga majoritetens budget till förmån för sitt eget budgetalternativ. En ekonomiskt starkare budget med offensiva satsningar på primärvården, psykiatrin och på jämställda löner samt fortsatt avgiftsfri sjukvård för barn och ungdomar.

S, v och mp satsar i sitt budgetförslag 15 miljoner kronor mer på primärvården än de borgerliga, och 10 miljoner kronor mer på psykiatrin. Förslaget innebär också oförändrat avgifsfri sjukvård för barn och ungdomar upp till 20 år. De borgerliga partierna vill höja patientavgifterna generellt och införa halv patientavgift för barn. Det slår hårdast mot de barnfamiljer som redan i dag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Landstingsfullmäktige beslutade med stöd av s, v och mp att återremittera förslaget om halv patientavgift för barn för att ärendet ska kompletteras med en skriftlig konsekvensanalys enligt barnkonventionen.

Den borgerliga alliansens landstingsbudget för 2007 innebär bland annat att de avser att backa från ett tidigare fattat beslut om att satsa 12 miljoner kronor under 2007 på att höja lönerna för sex kvinnodominerade yrken. På grund av oenighet i de fackliga förhandlingarna togs ärendet inte upp på fullmäktige, men pengarna är borttagna ur budgeten.

De 12 miljoner kronorna under 2007 var en del i en satsning på totalt 36 miljoner kronor under tre år för att rätta till de orättvisor som kom fram i en arbetsvärdering. Trots att moderaterna var det enda parti som motsatte sig satsningen när beslutet fattades har den borgerliga alliansen föreslagit att man ska plocka bort de sista 12 miljonerna. Även om inget beslut ännu har fattats tyder ingenting på att de borgerliga partierna avser att ändra uppfattning. S, v och mp står däremot fast vid den beslutade satsningen. Vi sviker inte de lägst avlönade kvinnorna.

För mer information
Börje Wennberg, landstingsråd (s), 070-634 82 14
Marlene Burwick, landstingsråd (s), 070-611 66 56
Johan Edstav, landstingsråd (mp), 070-611 00 77
Sören Bergqvist, landstingsråd (v), 070-358 75 78

Bilaga: Reservation i landstingsfullmäktige
 

Skriv en kommentar