Okategoriserade

Folkhälsovecka

Veckan gick i folkhälsans tecken och då menar jag inte min egen. På onsdagen diskuterade vi det länsgemensamma folkhälsoarbetet, på torsdagen var det medborgardialogkonferens och på fredagen var det både folkhälsoråd och demokrati- jämställdhet- och integrationsutskott. Jag hann inte motionera den här veckan heller.

En viktig del av folkhälsan är frånvaron av ohälsa och övervikt. I Uppsala har ohälsotalen sjunkit, det har de gjort i hela Sverige, men i Uppsala har ohälsotalen sjunkit mer än rikssnittet. Det som oroar mig och som visar att vi måste fortsätta att arbeta med folkhälsan är att kvinnors ohälsotal är relativt mycket högre än männens och att ohälsan är så mycket större i områden som Gottsunda, Järlåsabygden och Stenhagen än i områden som Kåbo och Berthåga. Även hälsan är en tydlig klassfråga.

Det finns elva olika folkhälsomål, tre av dem är Delaktighet och inflytande i samhället, Ekonomisk och social trygghet samt Trygga och goda uppväxtvillkor. Precis samma skillnader som finns i ohälsotalen finns i målet om ekonomisk och social trygghet. Andelen arbetssökande är högst i Gottsunda och lägst i Norby, störst är arbetslösheten bland dem med utländsk bakgrund. Samtidigt som arbetslösheten bland svenskfödda i Gränby och Stenhagen minskat har den ökat bland utrikesfödda. Jag är övertygad om att det är i samma områden som flest människor känner att de inte är delaktiga och att de saknar inflytande i samhället.

De tre målen är de första av de statliga målen för folkhälsoarbetet. För mig är dessa mål klassisk vänsterpolitik och klassperspektivet i den ojämnt fördelade folkhälsan får aldrig glömmas bort.

Ilona Szatmari Waldau, Uppsala

De statliga målen för folkhälsoarbetet:
Övergripande mål för folkhälsoarbetet:
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Målområden
1: Delaktighet och inflytande i samhället
2: Ekonomisk och social trygghet
3: Trygga och goda uppväxtvillkor
4: Ökad hälsa i arbetslivet
5: Sunda och säkra miljöer och produkter
6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7: Gott skydd mot smittspridning
8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9: Ökad fysisk aktivitet
10: Goda matvanor och säkra livsmedel
11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Skriv en kommentar